Utmärkelse åt NJA:s utgivare. K. M:t har d. 16 april 1930 till betygande av sitt nådiga välbehag över den skicklighet och det nit, justitierådet Sigfrid Adalvard Skarstedt ådagalagt såsom utgivare av »Nytt juridiskt arkiv», tilldelat honom medaljen i guld av tolfte storleken med inskrift: »Illis quorum meruere labores».

 

    Justitiedepartementet. K M:t har d. 25 april 1930 dels förordnat chefen för lagavdelningen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge John Alsén att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara statssekreterare i justitiedepartementet,
    dels förordnat revisionssekreteraren Erik Gösta Herman Siljeström att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara expeditionschef i justitiedepartementet,
    K. M:t har d. 21 mars 1930 utnämnt förste amanuensen i justitiedepartementet Oskar Adelsohn att vara andre kanslisekreterare, i anslutning vartill chefen för justitiedepartementet s. d. förordnat, att Adelsohn t. v. skall tjänstgöra i nämnda departement.
    Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 21 febr. 1930 har chefen för justitiedepartementet d. 31 mars 1930 tillkallat justitierådet Johannes Natanael Gärde och majoren i väg- och vattenbyggnadskåren Mauritz Serrander att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning angående vattendomstolarnas organisation.
    Sedan presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyter d. 26 april 1929 tillkallats att i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet biträda vid utredning rörande reformering av inskrivningsväsendet vid domstolarna, har chefen för justitiedepartementet, jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 28 mars 1930, s. d. tillkallat generaldirektören och chefen för kammarkollegiet Gustaf Grefberg att såsom sakkunnig inom departementet jämte presidenten Schlyter deltaga i berörda utredning.

 

    Sjukhusstadgesakkunniga. Till sekreterare hos de inom socialdepartementet tillkallade sjukhusstadgesakkunniga har chefen för socialdepartementet d. 4 april 1930 förordnat assessorn i Svea hovrätt Konrad Persson.

 

    Dalautredningen. K. M:t har d. 28 mars 1930 förordnat generaldirektören och chefen för lantmäteristyrelsen Torsten Nothin att vara ledare av Dalautredningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt
    d. 28 febr. 1930 hovrättsrådet i Svea hovrätt Paul Emanuel P:son Poss fr. o. m. d. 1 mars 1930;
    d. 14 mars 1930 hovrättsrådet i Svea hovrätt Bengt Axel Scherdin fr. o. m. d. 1 april 1930;
    d. 4 april 1930 hovrättsrådet i Svea hovrätt Anders Torsten Salén.
    K. M:t har vidare att med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare förordnat d. 28 febr. 1930 assessorn i Svea hovrätt J. Tersmeden fr. o. m. d. 1 mars t. o. m. d. 30 juni 1930;
    d. 21 mars 1930 hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Henrik von Ehrenheim fr. o. m. d. 4 april t. o. m. d. 30 juni 1930.