NOTISER. 307    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 7 mars 1930 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien i samma hovrätt Helge Einar Anderberg;
    d. 21 mars 1930 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorerna i samma hovrätt Ove Gustaf Lundin, Bertil Zacharias Öhlin och Carl Harald Victor Schneider;
    d. 4 april 1930 förordnat dels revisionssekreteraren Knut Emanuel Björn Lundvall att fr. o. m. d. 12 april 1930 vara hovrättsråd i Svea hovrätt, dels ock assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Hugo Vilhelm Ericsson att vara hovrättsråd i samma hovrätt;
    d. 16 april 1930 beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Karl Johan Ekman avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 1 juni 1930.
    d. 25 april 1930 till assessor vid Göta hovrätt förordnat e. o. notarien vid samma hovrätt Axel Carl Teodor Romberg.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 7 mars 1930 förordnat t. f. revisionssekreteraren, assessorn i Svea hovrätt Erik Säll att fr. o. m. d. 11 mars 1930 t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 14 mars 1930 utnämnt revisionssekreteraren Gustaf Styrbjörn Dahlqvist att fr. o. m. d. 1 april 1930 vara häradshövding i Uppsala läns södra domsaga;
    d. 4 april 1930 beviljat häradshövdingen i Skånings, Vilske och Valle härads domsaga Georg Adolf Edvin Kronlund avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 10 maj 1930.
    Vidare har K. M:t d. 21 mars 1930 förordnat att med åtgärder för återbesättande av det genom häradshövding O. C. J. Hansons frånfälle ledigblivna häradshövdingämbetet i Sevede och Tunaläns härads domsaga skulle t. v. anstå.

 

    Ingen domsagoreglering i Västerbottens län. I skrivelse d. 19 nov. 1927 hemställde länsstyrelsen i Västerbottens län om undersökning rörande lämpligheten av en omreglering av domsagorna i länet, varvid ifrågasattes, att domsagornas antal skulle nedbringas från nuvarande fem till fyra. Sedan J. O. i skrivelse d. 31 mars 1928 avstyrkt minskning av domsagornas antal, men ifrågasatt en viss omreglering av de fem domsagorna inbördes samt Svea hovrätt, efter hörande av tingslagsbor, häradsrätt, domhavande och länsstyrelse, d. 10 febr. 1930 avgivit yttrande i ärendet, har K. M:t d. 28 febr. 1930 förklarat sig hava funnit den i ärendet förebragta utredningen ej giva anledning till vidtagande f. n. av vidare åtgärder för åstadkommande av ändring i den för Västerbottens län gällande domsago- och tingslagsindelningen. Tillika har K. M:t anbefallt Svea hovrätt att omedelbart vidtaga på hovrätten ankommande åtgärder för förseende av häradshövdingämbetet i Umeå domsaga med ordinarie innehavare.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har den 14 mars 1930 medgivit att med åtgärder för återbesättande av borgmästarbefattningen i Västerås må ytterligare anstå till d. 1 sept. 1930.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1930 avgivit yttrande över följande till detsamma remitterade lagförslag:

Febr. 26 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 (nr 227) ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin. Föredragande: hovrättsassessor G. Eklund.

» 27 Förslag till lag om ändrad lydelse av 59 och 63 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 (nr 68 s. 1) ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: kammarrättsrådet C. W. U. Kuylenstierna.

308 LAGRÅDET.Febr. 27 Förslag till ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 (nr 184) om understödsföreningar. Föredragande: revisionssekreterare Sture Petersson.

Mars 13 Förslag till vanartslag. Föredragande: hovrättsrådet V. Petrén.

» 13 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: hovrättsrådet V. Petrén.

» 15 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (Sjöarbetstidslagen). Föredragande: kanslirådet N. Carlsson.

» 15 Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i lagen d. 4 juni 1913 (nr 159) ang. förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning och lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 9 okt. 1914 (nr 422) ang. förbud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor. Föredragande: revisionssekreterare E. Sandström.

» 17 Förslag till lag ang. ändring i 1 och 2 §§ lagen d. 5 juli 1884 (nr 29) om skydd för varumärken. Föredragande: revisionssekreterare E. Sandström.

» 17 Förslag till lag ang. upphävande av vissa särskilda bestämmelser om rätt domstol i mål ang. tjänstefel av postförvaltare, postiljon eller postförare. Föredragande: revisionssekreterare S. Lawski.

» 18 Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 14:o) lagen d. 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsassessor G. Eklund.

» 18 Förslag till lag om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet. Föredragande: hovrättsassessor K. G. Hjärne.

» 20 Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen. Föredragande: e. led. å lagavd. S. Matz.

» 21 Förslag till lag om beräkning av tid i vissa fall. Föredragande: e. led. å lagavd. S. Matz.

April 8 Förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 14 juni 1929 (nr 161) om begränsning eller avlösning av avstyckat områdes ansvar för inteckning i stamfastigheten. Föredragande: e. led. å lagavd. R. Petré.