Handelstermer (Termes Commerciaux), utgivna av Internationella Handelskammaren. 2 svenska uppl. utg. av Sveriges Allmänna Exportförening. Översättning från franska av THOR CARLANDER. Sthm 1928. Tullberg. 152 s. Tabellbilagor. Inb. kr. 12.00.
    Den grundläggande förutsättningen för varje steg mot handelsrättens unifiering är en noggrann kännedom om vad som i de olika länderna är gällande rätt. Ett värdefullt bidrag härtill lämnar detta arbete. Däri behandlas — delvis i tabellarisk översikt — de termer, som i vår köplag §§ 62—65 blivit föremål för reglering samt dessutom "fritt å banvagn" och vissa närstående klausuler med ingående redogörelse jämväl för åtskilliga detaljer, som icke direkt regleras i vår lag, såsom t. ex. frågan vem som skall betala stuvningskostnader, hamnavgifter, exporttull och kostnader för statliga exportformaliteter. Uppgifter lämnas för de flesta europeiska stater, Nordamerikas Förenta Stater, Mexico, de större sydamerikanska staterna samt för Australien, Brittiska Indien och Japan. Beträffande Sovjet-Ryssland upplyses, att enighet råder beträffande innebörden av cif- och fobklausulerna.
    Det är av intresse, att den av internationella handelskammarens kongress år 1920 tillsatta kommittén, av vars arbete denna bok är ett resultat, ut

LITTERATURNOTISER. 363arbetade sitt till de olika länderna utsända frågeformulär på grundvalen av de skandinaviska lagarna om köp och byte. Härigenom har visserligen, såsom översättaren i sitt förord framhåller, svaret något snävt pressats in i ett visst schema, men tillvägagångssättet har å andra sidan haft den avgörande fördelen, att man lärt de olika länderna att tala samma språk eller rättare att bygga svaren på en enhetlig tankegång, något som för det fortsatta arbetet på rättsgemenskap torde ha ett betydande värde.
    Ett arbete av denna art — det första i sitt slag — måste bliva något schematiskt, och åtskilliga frågor bli för hårt pressade för att kunna allmängiltigt besvaras — även bortsett från den kloka varning, översättaren ger med hänsyn till alla dessa klausulers dispositiva karaktär och till förefintligheten av handelsbruk eller sedvänjor, som ifråga om en viss bransch kunna inom samma land gå i annan riktning än den allmänna regeln. Avsikten har ju heller icke kunnat vara att komma till botten med alla de mångskiftande spörsmål, som uppdyka vid tolkningen och tillämpningen av de olika klausulerna. Men arbetet lämnar en mångfald värdefulla upplysningar i åtskilliga hänseenden. Det finnes land, där vid fobköp köparen icke är skyldig betala mot dokument, så framt detta icke uttryckligen stadgats, eller där inom vissa branscher godsets kontraktsenlighet skall bedömas efter dess tillstånd vid den tidpunkt, då godset lämnar säljarens fabrik, eller där normalt säljaren vid fobköp har att tinga skeppsrum. Reklamationstiden löper på sina håll från den dag godset inlastats i fartyget.
    Arbetet lärer icke kunna avvaras på någon import- eller exportfirma, och det är att hoppas, att internationella handelskammaren även i fortsättningen följer utvecklingen på området, på det att nya upplagor må bliva i tillfälle att återgiva den utveckling, som säkerligen kommer till stånd och som kanske just tack vare detta arbete kan gå i riktning mot allt större enhetlighet.
 

M. F—r.