Register till Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland åren 1900—1929 och till festskrifter, utgivna på föranstaltande av Juridiska Föreningen. Påbörjat av Julius GROTENFELT, slutfört av KARL SÖDERHOLM. 103 s.
    Av Finlands tre juridiska tidskrifter är Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland utan jämförelse den i Sverige mest lästa. Att så är fallet är också helt naturligt med hänsyn till det språk, på vilket tidskrifterna utges. Medan Lakimies är finskspråkig och Defensor Legis tvåspråkig med övervikt för finskan, utkommer tidskriften med det långa, nästan otympliga namnet så gott som helt och hållet på svenska. När därtill innehållet allt som oftast anknyter till 1734 års lag, är det föga underligt, att tidskriften i Sverige uppfattas mera som en inhemsk än som en utländsk publikation. I själva verket intager den en rangplats bland våra juridiska tidskrifter, i det att den är den äldsta alltjämt utkommande juridiska tidskriften på svenska språket. År 1865 utkom dess första årgång, och den innevarande årgången bär alltså numret 66.
    Den överblick över de sista trettio årens innehåll, som man får vid bläddrande i det nu utkomna registret, befäster känslan av förtrolighet med JFFT. Författarnamn sådana som Chydenius, Ekström, Grotenfelt och Her-

364 LITTERATURNOTISER.manson — för att icke nämna nu levande rättsvetenskapsmän — hava klassisk klang inom den svenska rättslitteraturen.
    Ett frappant drag hos den ifrågavarande tidskriften bilda de talrika referaten från finska Juridiska Föreningens förhandlingar. Föreningens avdelningar hålla sammanträden för juridisk diskussion; en referent föredrager därvid en promemoria angående någon uppställd fråga, och avdelningen besvarar denna genom omröstning. Dessa förhandlingsreferat utgöra ett slags komplement till rättsfallsavdelningen, som i gengäld är tämligen knapphändig.
    Det föreliggande registret betingar ett pris av 70 Fmk. Medlemmar av Juridiska Föreningen ävensom prenumeranter å dess tidskrift eller å SvJT erhålla detsamma för 50 Fmk vid rekvisition direkt hos förlaget, Regeringsgatan 2, Helsingfors.
    Av tidskriftens äldre årgångar äro 1870, 73, 74, 89—97 och 1902 utsålda. Samtliga övriga årgångar, före den innevarande, jämte bilagor och register kunna erhållas för 2,600 Fmk. För medlemmar samt prenumeranter å någon av de båda sistnämnda tidskrifterna gäller vid rekvisition från förlaget priset 2,000 Fmk. De årgångar, som det nu utgivna registret omfattar, (utom 1902) betinga ett pris av resp. 2,000 och 1,500 Fmk.
 

I. S.