SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1929.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN PHILLIPS HULT.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Carlborg, Axel. Formulärboken för inlagor till stats-, domstols-, kyrkliga och kommunala myndigheter. 3 omarb. o. tillök. uppl. Upps. Lindblad. 146 s. Inb. kr. 2.50. — Lindblads handböcker 1.
Hägerström, Axel. Das magistratische lus in seinem Zusammenhang mit dem römischen Sakralrecht. Upps. Lundequistska bokh. 86 s. Kr. 2.75. — Upps. univ. årsskr. Juridik 8.
Lundsledt, A. V. Den historiska rättspositivismen med särskild hänsyn till Bergbohms lära. Upps. Lundequistska bokh. 70 s. Kr. 2.25. — Upps. univ. årsskr. Juridik 10.
Minnesskrift utg. av juridiska fakulteten i Uppsala 1929 till hågkomst av dess första doktorspromotion 1629. Upps. Lundequistska bokh. Kr. 23.50. — Upps. univ. årsskr. Juridik 1 — 16. (SvJT 1930 s. 348).
Westman, Carl Gustaf. Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629—1929. Upps. Lundequistska bokh. 38 s. Kr. 1.25. — Upps. univ. årsskr. Juridik 1.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Almquist, Jan Eric. 1485 års s. k. förordning om malmberg och dess betydelse för rättsutvecklingen. En rättshistorisk undersökning. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. i distr. 52 s. Kr. 3.00. (SvJT 1929 s. 572).
Almquist, Jan Eric. Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets slut. En studie i romersk och svensk rätt. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. 140 s. Kr. 6.00.
Herdin, K. W. Uppsala på 1600-talet. [D. 3.] Borgerskapet. Handel och hantverk. Skatter och besvär. Kyrka. Skola. Sjuk- och fattigvård. Borgartyper m.m. Upps. Almqv. & Wiks. VIII, 224 s. Kr. 7.00. (SvJT 1930 s. 42).
Lagmansdombok, Upplands, 1578—79 jämte inledning, förklaringar och register utg. . . . genom NILS EDLING. Upps. Almqv. & Wiks. 59, 137 s. Kr. 6.00. — Uppländska domböcker utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Upps. (SvJT 1930 s. 261).
Westman, Karl Gustaf. Kungsådran inför konung och ständer under nyare tiden intill 1734 års lag. Upps. Lundequistska bokh. 46 s. Kr. 1.50. — Upps. univ. årsskr. Juridik 15.

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava i regel uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., icke kommenterade lageditioner och författningssamlingar, kalendrar ävensom juridisk tidskrifter och tidskriftsuppsatser. Närmast föregående förteckning är införd i SvJT 1929 s. 261.

366 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1929.CIVILRÄTT.

 

Arvslagen, Den nya, jämte dithörande författningar med förklaringar utg. av ARTHUR LINDHAGEN och ERIK LIND. Sthm. Norstedt. 260 s. Inb. kr. 8.25. (SvJT 1929 s. 245).
Bokföringslagen, Nya, i tio punkter. Inledande översikt. — Lagtext. — Sakregister. — Bokföringsexempel. [Utg. av SIEGFRIED MATZ] Sthm. Norstedt. 54 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Den Linhultska donationen. 1. Utlåtanden med anledning av tvisten om den Linhultska donationen av M. FEHR, C. G. BJÖRLING, V. LUNDSTEDT, ÖSTEN UNDÉN. 2. Donationsurkunderna. . . Göteb. 1926. John Antonsons boktr. 88 s. Kr. 1.25.1
Fehr, Martin. 1929 års lagstiftning ang. avstyckat områdes ansvar för inteckning etc. Sthm. Fritze. 7 s. Kr. 1.00. — Skrifter utg. av Svenska bankföreningen. 49.
Hörlin, Harald. Hur jag placerar mina pengar. En vägledning vid köp och förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper. Sthm. Bonnier. 154 s. Kr. 3.75. — Bonniers praktiska böcker.
Kôersner, A. Om aktiebok, inregistrering av aktier och aktieförvärv. Sthm. Nord. bokh. i distr. 126 s. Inb. kr. 4.00. — Sveriges industriförbund. (SvJT 1930 s. 129).
Karlgren, Hjalmar. Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet. Akad. avh. (Sthm) Göteb. Västra Sverige. XIII, 288 s. Kr. 10.00.
Lundstedt, A. V. Kan rättskraftig dom opåtalt kränkas? Utlåtande. Göteb. 1928. John Antonsons boktr. i distr. 55 s. Kr. 1.00.
Lundstedt, A. V. Obligationsbegreppet. D. 1. Fakta och fiktioner. Upps. Norblads bokh. 234 s. Kr. 5.00. — Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 3.
Nial, Håkan N:son. Om aktiebrev och andra aktierättsliga dokument. Akad.avh. Sthm. Norstedt i distr. VII, 164 s. Kr. 6.00. (SvJT 1930 s. 129).
Richter, Helge. Hur jag placerar mina pengar i fastigheter och fastighetsinteckningar. Sthm. Bonnier. 192 s. Kr. 3.75. — Bonniers praktiska böcker.
Romson, Märta Björnbom. Vår nya lagstiftning om arv. Sthm. Bonnier. 58 s. Kr. 1.00. — Studentföreningen Verdandis småskrifter 331.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Ahlqvist, Alfred. Registrering av varumärken, särskilt läkemedelsnamn, jämte förteckningar över sådana namn m. m. Sthm. Norstedt. 51 s. Kr. 4.00.
Almquist, Jan Eric. Innebörden av 36 och 49 §§ i gällande gruvstadga. Upps. Lundequistska bokh. 32 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 2.
Banklagen med däri senast år 1928 vidtagna ändringar. — Inledning. — Lagtext. — Sakregister. [Utg. av SIEGFRIED MATZ.] Sthm. Norstedt. 94 s. Kr. 3.00. — Nya lagar. (SvJT 1929 s. 443).
Hammarskjöld, Hjalmar. Om tankearbetets rätt. Upps. Lundequistska bokh. 23 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Juridik 5.

 

1 Jfr ytterligare utlåtanden rörande Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg av Em. Linderholm (1927) och Oscar Hippel (1928) ävensom Lundsledt (se nedan).

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1929. 367Hasselrot, Per. Frakt och utrustning. Några praktiska spörsmål. Sthm. Norstedt. 144 s. Inb. kr. 4.75. (SvJT 1930 s. 284).
Lagen om trafikförsäkring å motorfordon. [Utg. av SIEGFRIED MATZ.] 41 s. Kr. 1.00. — Nya lagar. (SvJT 1929 s. 443).
Lagstiftning, 1928 års, om redareansvar och sjöpanträtt med förklarande anmärkningar utg. av HUGO WIKANDER. Sthm. Norstedt. 167 s. Inb. kr. 5.50.
Lindström, Henry. Näringsfrihetsfrågan i Sverige 1837—1864. Göteb. Wettergren & Kerber. 171 s. Kr. 5.00. — Göteborgs högskolas årsskr. Bd 35: 3.
Palm, Gunnar. Ensittarlagens tillämplighet å kyrklig jord. Sthm. Norstedt. 13 s. — Bilaga till Kungl. lantmäteristyrelsens meddelanden 1929: 19. Ser. Uppsatser m. m. nr 7.
Ryholm, Helmer, Stedt, Gustaf & Lindquist, Åke. Mina försäkringar. Sthm. Bonnier. 173 s. Kr. 3.75. — Bonniers praktiska böcker.
Thulin, Einar J:son. Vad är lag i fråga om utskänkning av alkoholhaltiga drycker? Norrtelje. Norrtelje tidnings boktr.-a.-b. 46 s. Kr. 1.00. (SvJT 1930 s. 44).
Vattenmål rörande uppförande av vattenkraftanläggning i Ljusterån inom Säters stad. Sthm. Fritze. 18 s. Kr. 1.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 222 (1929: 10).

 

STRAFFRÄTT.

 

Berggrav, Eivind. Fångens själsliv. Iakttagelser och erfarenheter från strafffängelset i Oslo. Övers. av Thorsten W. Törngren. Sthm. Geber. VIII, 181 s. Kr. 4.75.
Wetter, Folke. Straffansvar vid rus. Upps. Lundequistska bokh. 62 s. Kr.2.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 16.

 

PROCESSRÄTT.

 

Heimer, Einar Henrik. Om vittnesbevis angående sådant som blivit sagt mellan fyra ögon. Upps. Lundequistska bokh. 53 s. Kr. 1.75. — Upps. univ. årsskr. Juridik 6.
Hemming-Sjöberg, A. Rättegången mot C. J. L. Almqvist. Sthm. Bonnier. 457 s. Kr. 12.00. (SvJT 1930 s. 135).
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2: 3 (Omfattar fortsättning av framställning om underrättsförfarandet; bl. a. redogöres för förfarandet vid parts uteblivande). Lund. Gleerupska univ. bokh. s. 363—524. Kr. 5.50. (SvJT 1929 s. 541).
Levertin, L. Vad innebär den föreslagna rättegångsreformen? Några reflektioner. Karlskrona. K. L. Svenssons eftr. 20 s. Kr. 0.75.
Olivecrona, Knut Hans Karl. En teori om bevisbördan. Upps. Lundequistska bokh. 27 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 11.
Skiljemannalagen, Nya. Inledande översikt. — Lagtext. — Sakregister. [Utg. av SIEGFRIED MATZ.] Sthm. Norstedt. 18 s. Kr. 0.80. — Nya lagar. (SvJT 1930 s. 44).
Smedberg, Richard, Flottledsmålens handläggning. Sthm. Sv. Flottledsförb. 22 s. 4 bil. Kr. 1.50.

368 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1929.STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT. 1

 

Andrén, Georg. Parlamentarism och partier i England under minoritetsregeringarnas tid 1846—1852. Upps. Almqv. & Wiks. XI, 709 s. Kr. 20.00. — Arbeten utg. med understöd av Wilhelm Ekmans universitetsfond.
Arrhén, Erik. Den tyska parlamentarismens utveckling under kejsardöme och riksrepublik. Akad. avh. Upps. XXIV, 283 s. Kr. 5.00.
Berglund, Hadar. Stadsbyggnadslagstiftning och grannelagsrätt. Studier föranledda av bestämmelserna i Göteborgs byggnadsordningar om gemensamma murar mellan tomtgrannar. Göteb. Wettergren & Kerber. XXIV, 258 s. Kr. 10.00. — Göteborgs kungl. vetenskaps- o. vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4 Bd 33: 5. (SvJT 1929 s. 163).
Boëthius, Gösta. Participating debentures och deras beskattning. Föredrag . . . Upps. Appelbergs boktr. i distr. 27 s. Kr. 1.50.
Eberstein, Gösta. Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. D. 1. Sthm. Norstedt. XV, 476, 12 s. Kr. 18.00.
Eiserman, G. V. Föredrag över ämnet: "Vad nytt i sak innehålla de nya skattelagarna, kommunalskattelagen och statsskatteförordningen?" Malmö. Landskontorist E. Krüge. 142 s. Inb. kr. 4.00.
Förordningen angående explosiva varor av den 18 maj 1928. Med förklarande anmärkningar av S. DAHLQVIST och GOTTFR. VON FEILITZEN. Sthm. Nord. bokh. 146 s. Inb. kr. 4.50.
Granfelt, Hugo. Om konungens makt över utrikespolitiken i Sverige 1809—1909. 1. Hur rättsläget fixerades. Sthm. Nord. bokh. 137 s. Kr. 5.50.
Grimberg, Carl. Svensk kommunal- och statskunskap. 6 uppl. Sthm. Norstedt. 47 s. Kr. 0.50.
Handlingar rörande tillsättandet av lediga professorsämbetet i statskunskap vid universitetet i Lund 1927—1929. Lund. [Lunds univ.] 52 s. Kr. 1.00.
Herlitz, Nils. Svensk samhällslära. Under medverkan av GUNNAR MYRDAL. Sthm. Norstedt. 144 s. Inb. kr. 2.50. (SvJT 1929 s. 443).
Jacobsson, Tor. Några ord om beräkning av fattigvårdsunderstöd. Sthm. [Seelig.] 21 s. Kr. 0.50. — Meddelanden från skattebetalarnas förening. 11.
Lag om fattigvården den 14 juni 1918 och andra författningar, som beröra fattigvårdsstyrelsernas verksamhet. Med förklaringar . . . utg. av JACOB LINDERS. 6 uppl. Sthm. Norstedt. XIII, 410 s. lnb. kr. 10.00.
Lag om försäkring för olycksfall i arbete . . . Med historik, kommentar och sakregister utg. av ALBERT EISEN och ERNST LÖFMARK. 3 uppl. Sthm. Norstedt. 180 s. Inb. kr. 5.50.
Lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus jämte därmed sammanhängande författningar. Med förklaringar utg. av SVEN LAWSKI. Sthm. Norstedt. 140 s. Inb. kr. 4.50. (SvJT 1929 s. 443).
Landberg, Georg. Riksdagens initiativ- och beslutsrätt under 1772 års statsskick. Upps. Lundequistska bokh. 107 s. Kr. 3.00. — Upps. univ. årsskr. 1929. Filosofi . . . 2.
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. H. 1. Sthm. [Nord. bokh.] 160 s. Kr. 4.50. (SvJT 1930 s. 41).

 

1 Härunder även finansrätt. Redogörelser för administrationens organisation medtagas i regel icke.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1929. 369von Melsted, Henning. Du, som kör bil . . . Från ratten till rätten. Sthm. Bonnier. 63 s. Kr. 2.25.
Olsson, Gustaf. Den indiska författningskrisen. Lund. Gleerup. IV, 289 s. Kr. 10.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen.
Reuterskiöld, Carl Axel. Den svenska kyrkorätten och äktenskapet. Upps. Lundequistska bokh. 24 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Juridik 12.
Riksdagen, Lagtima, 1929. Översikt på offentligt uppdrag utarb. av ERIC ÖHLIN. Årg. 24. Sthm. Norstedt i distr. 372 s. Kr. 2.00.
Skattelagarna, De nya, och deras betydelse för vattenkraftindustrin. En orientering. Sthm. Fritze. 30 s. Kr. 1.50. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 213 (1929:1).
Skattelagarna. Kommunalskattelagen, förordningen om statlig inkomstoch förmögenhetsskatt, lagen om skogsaccis m. m. utg. av CARL W. U. KUYLENSTIERNA, HARALD WALLER, ERLAND GEIJER & ADOLF LUNDEVALL. Sthm. Norstedt. 552 s. 7 bil. Inb. kr. 10.75. (SvJT 1929 s. 253).
Skatte- och taxeringsförfattningarna, De nya. Lagtext . . . kommentarer . . . Utg. av E. BAEHRENDTZ. 2 rev. o. utök. uppl. Sthm. Hökerberg. 475 s. Inb. kr. 8.75.
Sköld, Per Edvin. Taxeringshandbok. Sthm. Tiden. 175 s. 5 bil. Inb. kr. 3.25. — Tidens medborgarhandböcker 10.
Sundberg, Halvar G. F. Rätten till väg och gata. Upps. Lundequistska bokh. 68 s. Kr. 2.25. — Upps. univ. årsskr. Juridik 13.
Taxeringsförordningen, avtal med Tyska riket till undvikande av dubbelbeskattning m. m. utg. av CARL W. U. KUYLENSTIERNA, HARALD WALLER, ERLAND GEIJER & ADOLF LUNDEVALL. Sthm. Norstedt. 440 s. Inb. kr. 9.50. (SvJT 1929 s. 253).
Tingsten, Herbert, Amerikansk demokrati. Grunddragen av Förenta staternas statsliv. Sthm. Natur och kultur. 198 s. Inb. kr. 3.00.
Vesterberg, J. A. Skattekontrollanten. Hur den enskilde medborgaren kontrollerar sin skatt. Sthm. Magn. Bergvall. 60 s. Kr. 1.20.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Engströmer, Thore. Några anmärkningar rörande den nya lagstiftningen om utländska skiljeavtal och skiljedomar. Upps. Lundequistska bokh. 28 s. Kr. 2.50. — Upps. univ. årsskr. Juridik 4.
Holm, Sune. Nationernas förbund i dess ställning till folkrättssystemet. Uddevalla. Uddevalla tryckeri. 142 s. Kr. 6.00.
Holmbäck, Åke. Den fasta mellanfolkliga domstolen åren 1922—1929. Några fakta. Upps. Lundequistska bokh. 31 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 7.
Nationernas förbunds församlings nionde ordinarie möte i Geneve 3 — 26 sept. 1928. Sthm. [Fritze.] IV, 301 s. Kr. 3.00. — Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
Undén, Östen. Idén om krigets kriminalisering. Upps. Lundequistska bokh. 22 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Program 4.
Undén, Östen. Rättegång mot utländsk stat. Upps. Lundequistska bokh. 27 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 14.

 

24 — Svensk Juristtidning 1930.