UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1929.1

 

ALLMÄN JURIDIK M. M.

 

Alexanderson, Nils, och Bentzon, V. Wilhelm Sjögren. In memoriam. TfR s. 511—519, 519-521.
Björksten, S. R. Robert Fredrik Hermanson †. JFFT s. 1—8.
Caselius, Ilmari. Den Hägerström-Lundstedtska skolan i Finland. JFFT s. 177—186.
Charpentier, Axel. Frans Oskar Lilius †. TfR s. 87—88.
Cohn, N. Retskildernes Teori. JT s. 345—355.
Erich, R. Robert Hermanson †. TfR s. 89—91.
Estlander, Ernst. Karl Gustaf Söderholm 70 år. JFFT s. 235—239.
Hermanson, R. F. †. Det rätta och staten. JFFT s. 283—292.
Jacobsen, J. Hartvig. Enrico Ferri †. NTfS s. 233—234.
Jarner, Knud. Carl Torp †. UfR s. 217—219.
Jarner, Knud. Otto Liebe †. UfR s. 97.
Kôersner, Albert. Anm. av Nordiska juriststämman i Stockholm och Uppsala 5—18 september 1926. Hälsningstal och föreläsningar. . . TfR s. 167—188.
Lorange. K. Oscar Platou †. N. Försäkr. T. s. 329—332.
Løchen, Edvard. Hvad er rett? Om det grunnlag som loven bygger på. TfR s. 211—376.
Olrik, Eyvind. Højesteretssagfører Otto Liebe †. TfR s. 521—525.
Olrik, Eyvind.

Carl Torp †. NTfS s. 237—241.
Svedstrup. Lovens Aand og Grundsætninger. UfR s. 169—172.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT.

 

Alten, E. Anm. av HENRY USSING:Kaution. TfR s. 188—193.
Augdahl, Per. Aktieselskaper og andelslag. NR s. 1025—1029.
Augdahl, Per. Forlagspant. NR s. 657—678.
Bache, N. H. I hvilket Omfang er Aktietegneren bunden ved sin Tegning? UfR s. 81—95.
Bache, N. H. Privatretlig Erstatning for Tab av Forsørger. UfR. s 345—356.
Cohn, N. Anm. av A. KÔERSNER: Om aktiebok, inregistrering av aktier och aktieförvärv. JT s. 297.
Demogue, René. Kontraktens Virkninger og Livet. UfR s. 305—312.
Gadolin. A. W. Ett blad ur diskussionen på den s. k. civila checkrättens område. JFFT. s. 386—394.
Gram, R. Om Bestemmelse af Forfaldsdagen naar denne falder paa en Helligdag. UfR s 220—222.
Hernberg, Alarik. Till frågan om avtalsvitets konstruktion. DL s. 415—431.
Hernberg, Alarik. Till frågan om bolagsrättens omdaning. DL s. 1—11.
af Hällström, Eric. Vilja, förklaring, tillit. DL s. 50—63, 81—92, 249—262.
Ignatius, K. Om skyddande av aktieägares rätt mot missbruk från bolagets flertals sida. JFFT s. 429—441.
Jarner, Knud. Anm. av ÖSTEN UNDÉN: Svensk sakrätt. UfR s. 78—80.
Jensen, Kai G., och Ussing, Henry. Om Prioritetsstillingen i Tilfælde af Kollission mellem flere godtroende Løftemodtagere. UfR s. 148—153, 153—157.
Krenchel, H. B. Aktiekapitalens Nedsættelse. UfR s. 33—46.
Krenchel, H. B. Aktieselskabslovens Revision. Lovforslaget af 1928. JT s. 109—123.
Kühl, E. Anm. av HENRY USSING: Kaution. UfR s. 49—57.
Kôersner, Albert. Anm. av ÅKE HOLM-BÄCK: Hand skall hand få. Ett bidrag till godtrosförvärvens historia. TfR s. 195—198.

 

1 Förkortningar: DL = Defensor Legis. — ET = Ekonomisk Tidskrift. — JFFT = Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. — JT = Juridisk Tidsskrift. — NAT = Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND i Sjøf = Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender. — N. Försäkr. T. = Nordisk Försäkrings-Tidskrift. — NR = Norsk retstidende. — NTfS = Nord. Tidsskrift for Strafferet. — Statsv. T. = Statsvetenskaplig Tidskrift. — Sv LT = Svensk lantmäteritidskrift. — Sv. Stadsförb. T. = Svenska Stadsförbundets Tidskrift. — TfR = Tidsskrift for Retsvidenskap. — UfR = Ugeskrift for Retsvæsen.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1929. 371Köersner, Albert. Ett och annat om inlösen av i mark utställda obligationer. TfR s. 1—47.
Lundevall, Tarald. Om medlemmenes heftelse for selskapsgjelden i produksjons- og konsumsjonsforeninger. NR s. 625—633.
Malling, Knud. Om traumatisk Neurose med særlig Henblik paa Erstatningssporgsmaalet. UfR s. 321—333.
Mikkelsen, Robert, och Plum, Carl. Arbejdsstandsninger. UfR s. 57—64, 119—121.
Ross, Alf. Anm. av A. V. LUNDSTEDT: Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten III. Obligationsbegreppet. D. 1. Fakta och fiktioner. UfR s. 301—303.
Ross, Alf. Det romerske Obligationsbegreb. JT s. 361—366.
Schlyter, K. Några grundlinjer för en inskrivningsreform i Sverige. JFFT s. 255—266.
Sjöström, B. Huru skall förfaras med aktiebolags egendom, sedan bolaget försatts i konkurs, men konkursen avskrivits, emedan tillgångarna icke ansetts täcka konkurskostnaderna? JFFT s 442—448.
Treffenberg, Ernst. Lagstiftningen angående bolags jordförvärv. ET. Nationalek. för:s förhandl. s. 65—82.
Undén, Östen. Anm. av C. G. BERGMAN: Servitut i modernt rättsliv. TfR s. 193—195.
Undén, Östen. Anm. av ÅKE HOLMBÄCK: Ägarehypoteket i fast egendom enligt svensk rätt. TfR s. 204—206.
Ussing, Carl. Mere om Arbeidskrige. UfR s. 98—104.
Ussing, Henry. Bemyndigelse og Hvervgivelse. UfR s 209—215.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

 

Bentzon, V. Den nye finske »Äktenskapslag» (13 Juni 1929). UfR s. 334—339.
Borum, O. A. Dansk Arvelovgivning i Belysning af den svenske Lov om Arv af 8. Juni 1928. UfR s. 264—300.
Heise, Fr. Nogle Bemærkninger vedrørende Myndighedslovens § 63. UfR s. 180—184.
Hernberg, Alarik. Nytt vin på gamla läglar. DL s. 197—202.
Krag, Erik, och Gram, R. Hvem kan disponere over et Værdipapir med Paategning: Tilhører Fru X. Y.? UfR s. 104—106, 140—141.
Kôersner, Albert. Anm av HENRIK LUNDH: Navneplikt og navnerett. TfR s. 526—534.
Sundberg, Emil. Om rätten till adliga släktnamn. TfR s. 379—408.
Torkild-Hansen, C. Hovedpunkterne af den russiske Familieret ifølge Lovene af 1926 og 1927. JT s. 245—253.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Andrén, Folke. Om tillämpning vid samma förrättning av bestämmelserna i jorddelningslagen angående vederlag i penningar i stället för jord. SvLT s. 107—112.
Bache, N. H., och Drachmann-Bentzon, A. Livsforsikring og Testationsret. UfR s. 3—6, 24—26.
Bache, N. H., och Ameln, Henrik. Soforsikring og Forsikringsavtaleloven. N. Försäkr. T. s. 698—702.
Bergström, Gustaf, m. fl. Grundlaget for garantiforsikring (kautionsforsikring). N. Försäkr. T. s. 621—636.
Davidson, David. Problemet om skogslagstiftningen för lappmarkerna. ET s. 243—257.
Davidson, David. Sparbanksproblemets kärnpunkt. ET s. 210—235.
Gelting, Jacob E. Anm. av OSCAR PLATOU: Forelæsninger over norsk sjøret. 2 udg. ved JACOB AARS. UfR s. 172—176.
Hamrin, Joh. Angående innebörden av 6 § ensittarlagen och 7 kap. 1 § lagen om delning av jord å landet . . . SvLT s. 85—87.
Hasselrot, Per. Anm. av International maritime committee, Bulletin nr 85 . . . Amsterdam conference august 1927. TfR s. 376—378.
Hasselrot, Per. Redareansvar och sjöpanträtt, särskilt med hänsyn till fartygsinteckning. TfR s. 59—68.
Hellberg, Arvid, m. fl. Den nya svenska lagen om försäkringsavtal, dess inflytande på de olika specialbranscherna. N. Försäkr. T. s. 520—541.
Hjuler, Axel. Reassurandørens Forpligtelse til at deltage i Skadesudbetalinger. N. Försäkr. T. s. 29—44.
Kôersner, Albert. Anm. av ÅKE HOLMBÄCK: Studier i äldre sjörätt, tillika ett bidrag till Grotiusjubileet. TfR s. 195—198.

372 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1929.Laurin, P. G. De sakkunnigas omarbetade förslag till lag om frivillig tjänstepensionering. N. Försäkr. T. s. 243—255.
Lindkvist, Bertil. Om tolkningen av J. B. 12: 4 och ett försök till rågångsbestämning i vattenområden enligt detta lagrum. SvLT s. 167—197.
Petersen, Oluf, m. fl. Regresskrav [på grund av försäkring]. N. Försäkr. T. s. 570—573, 665—676.
Rømcke, Joh. Ekspropriantens rådighet over expropriert ting. NR s. 449—453.
Schjødt, Magne. Obligatoriske rettigheters stilling ved ekspropriasjon. NR s. 678—686.
Sommarin, Emil. Skola våra svenska privatbanker vara spekulationsbanker eller depositionsbanker. Statsv. T. s. 217—234.
Werner, Knud. Bemærkninger om nogle retlige Forhold ved Livsforsikring i fremmed Mønt. N. Försäkr. T. s. 69—86.
Wijkander, Theodor. Några erfarenheter vid försäkringsavtalslagens tilllämpning särskilt vid brandförsäkring. N. Försäkr. T. s. 1—15.
Øvergaard, J. Om forsikringsgiverens erstatningsplikt ved kondemnasjon av skib. ND i Sjof. s. 209—220.

 

STRAFFRÄTT.

 

Almquist, Viktor. Anm. av ERWIN BUMKE: Deutsches Gefängnisswesen. NTfS s. 307—310.
Almquist, Viktor. Förskingringsbrottens bekämpande. NTfS s. 116—124.
Borgschmidt-Hansen, K. Om Ungdomsfængsel. NTfS s. 242—254.
Dahl, Fr. Anm. av HENRIK ENSTRÖM: Att straffa eller icke straffa, det är frågan. NTfS s. 153—155.
Dahl, Fr. Anm. av NILS STJERNBERG: Straffrättsliga studier. NTfS s. 155—156.
Dahl, Fr. Anm. av RAGNAR HEMMER: Studier rörande straffutmätningen i medeltida svensk rätt. NTfS s. 225—228.
Grotenfelt, Julius. Ett rätts- och kulturhistoriskt aktstycke från förra delen av sista seklet. JFFT s. 302—315.
Grönlund, Otto. Om förskingrings- och trolöshetsbrottens frekvens i Sverigeunder åren f. o. m. år 1913. NTfS s. 29—44.
Hemmer, Ragnar. Några ord angående horsbrottets historia i svensk rätt. JFFT s. 187—195.
Hertel, Axel. Reformarbejder i belgiske Fængsler. NTfS. s. 167—192.
Jørgensen, Troels G. Grundsætningen om Erstatning for uforskyldt Fængsling. NTfS s. 255—266.
Krabbe, Oluf H. Det tredje Straffelovsforslag. UfR s. 249—264.
Magnussen, O. K. Er det Retsgode, der krænkes, det samme ved Barnemord og ved Manddrab? UfR s. 193—207.
Moltke, V. G. Anm. av HUBERT STREICKER: Die graphischen Gaunerzinken. NTfS s. 51—54.
Moltke, V. G. Anm. av ROLAND GRASSBERGER: Die Brandlegungskriminalität. NTfS s. 56—61.
Petrén, Alfred. Om förhållandet mellan straff och alkoholistvård. NTfS s. 1—28.
Schäffer, E. Monodaktyloskopi. Eenfingerregistraturers praktiske og videnskabelige Formaal. Hakon Jørgensens Forskning. NTfS s. 267—299.
Schäffer, E., och Munch-Petersen, H. Hemmeligholdelse af Politiets Teknik. NTfS s. 125—129, 129—131.
Skadhauge, Poul. Anm. av EIVIND BERGGRAV: Fangens sjel — og våregen. NTfS s. 54—56.
Sölvén, Arnold. Särbestraffningen av åsiktsförbrytelser. Anordningen av custodia honesta i tysk straffverkställighet. NTfS s. 146—152.

 

PROCESSRÄTT.

 

Alfthan, Kuno. Står iakttagandet av god advokatsed i strid med huvudmans rätt? Vad borde i särskilda fall av domstol och ombud åtgöras för ernående av större snabbhet och bättre ordning i underrätts behandling av civila mål? DL s. 154—162.
Allerup, Flemming. Lovordnet Likvidation. UfR s. 129—140.
Aulie, Andr. Er den enkelte aktionær påtaleberettiget overfor forbrydelser mot selskapet? NR s. 609—612.
Bache, Henrik. Vidners Edsfæstelse.UfR s. 190—192.
Bang, C. Virkningen av Appellantens Udeblivelse for Landsretten. UfR s. 65—71.
Bjerre, M. C. A., och Jarner, Knud.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1929. 373Har Rekvirenten af Tvangsauktion over fast Ejendom Krav paa hos Auktionskøberen at faa sine Udgifter ved Udlægget og Auktionen betalt udenfor Kjøbesummen, selv om Rekvirenten ikke faar Andel i denne? UfR s. 71—77, 77—78. Jfr Jespersen, J.
Engströmer, Thore. Den svenska rättegångsreformens nuvarande läge. JFFT s. 267—282.
Granfelt, O. Hj. Anm. av T. TARJANNE: Asianosaisseurraanto Suomen siviiliprosessissa (Partssuccession uti tvistemål i Finland). JFFT s. 196 —204.
Jespersen, J., och Bjerre, M. C. A. Auktionsrekvirentens Udgifter. UfR s. 126—128, 161—165.
Scharling. Om Indførelse af Meddomsmænd i Straffesager. UfR s. 233—241.
Sundberg, Halvar G. F. Anm. av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen, avgivet den 29 aug. 1928. Statsv. T. s. 84—92.
Sundt, Trygve. Av sakførernes saga i Norge. TfR s. 409—479.
Svedstrup, G. Ett par Spørgsmaal vedrørende Anholdelse. UfR s. 233—241.
Svenska stadsförbundet om rättegångsreformens ekonomiska och organisatoriska verkningar. Sv. Stadsförb. T. s. 75—85.
Zahlmann, C. Lovforslaget om Dommerfuldmægtige og Dommernes Ansvar. UfR s. 1—3.

 

STATSRÄTT.

 

Björksten, S. R. De högre statsorganens befattning med militära ärenden. JFFT s. 9—41, 111—145.
Fahlbeck, Erik. En författningshistoria (anm. av NILS HERLITZ: Grunddragen av det svenska statsskickets historia). Svensk tidskrift s. 153—155.
Heckscher, Gunnar. Till frågan om statsrådsberedningens uppkomst. Statsv.T. s. 456—485.
Herlitz, Nils. Regeringsproblemets svårigheter. Svensk tidskrift s. 177—193.
Hermanson, R. F. †. Till frågan om den evangelisk- lutherska kyrkans i Fin
land ställning enligt nu gällande rätt. JFFT s. 81—95.
Hjelmqvist, Bengt. Anm. av »Utredning över frågan om statsrådets ansvarighet» (1927).—HERBERT TINGSTEN: Studier över konstitutionsutskottets dechargeförfarande. Några spörsmål i anslutning till senare praxis. — D:e: Studier rörande ministerstyrelse. Statsv. T. s. 408—422.
Reuterskiöld, C. A. Anm. av R. MALMGREN: Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. Statsv. T. s. 526—537.
Reuterskiöld, C. A. En behörighetsfråga i första kammaren. Några spörsmål och synpunkter. Statsv. T. s. 1—13.
Reuterskiöld, C. A. Statsrätt och statskunskap. TfR s. 69—86.
Taranger, Absalon, och Berlin, Knud. Anm. av JÓN DUASON: Grønlands statsretslige Stilling i Middelalderen. TfR s. 92—166.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

Björksten, S. R. Regeringsrätten som besvärsinstans. JFFT s. 348—362.
Boëtius, V. Anm. av Revue internationale des sciences administratives. Année l. NAT s. 45—50.
Charpentier, Axel. Justitiekanslerns i Finland ställning och uppgifter. NAT s. 205—238.
Charpentier, Axel. Om tjänstemäns och befattningshavares rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning. JFFT s. 363—385.
Falsen, Conrad. Tvangsarbeideres löslatelse på pröve. NTfS s. 193—204.
Granfelt, O. Hj. Helsingfors universitets självstyrelse. JFFT s. 395—428.
Grette, S. m. fl. Centraladministrasjonens adgang til å omgjøre underordnede myndigheters beslutninger.NAT s. 239—259.
Harvia, Yrjö. Den finska stadsstyrelsen. Sv. Stadsförb. T. s. 226—232.
Jørgensen, Troels G. Videnskabelig Forvaltningsret. [Anm. av Walter Jellinek: Verwaltungsrecht.] NAT s. 61—66.
Loimaranta, Yrjö. Den finska statens ansvarighet för skada, förorsakad av tjänsteman. NAT s. 1—7.
Malmfors, Nils. Om fastställande av hamnområden. Sv. Stadsförb. T. s. 411—414.
Nordlander, A. m. fl. Riktlinjer för gemensam nordisk automobillagstiftning. NAT s. 186—205.

374 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1929.Petrén, Viktor. Förslaget till ny lösdrivarlag. Sv. Stadsförb. T. s. 294—302.
Pettersson, Jakob. Kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande. En redogörelse för 1928 års kommunalförvaltningssakkunnigas förslag. Sv. Stadsförb. T. s. 417—425.
Reuterskiöld, C. A. m. fl. Offentlighetsprincipen i förvaltningen. NAT s. 153—186.
Rummelhoff, Iv. Det norske vernearbeid (forsorgsarbeid) for lovovertredere og fangers familier og lovgivning og administrative bestemmelser herom m. v. NTfS s. 83—115.
von Schulzenheim, H. Några synpunkter vid fråga om köpings- eller stadsbildning. Sv. Stadsförb. T. s. 154—158.
Thalbitzer, Victor. Den schweitziske Tjenestemandslov af 30. Juni 1927. NAT s. 23—36.
Thulin, Gabr. Frågan om skyldighet för skogsägare att för upptorkande av allmän väg och för erhållande av fri sikt borthugga eller kvista träd och buskar eller borthugga eller nedklippa häck. JFFT s. 241—254.
Wrede, R. A. Kunna föredragande i högsta domstolen avskedas på disciplinär väg. JFFT s. 293—301.

 

FINANSRÄTT.

 

Boëthius, Gösta. Anm. av GUNNAR PRAWITZ: Det finansrättsliga inkomstbegreppet. TfR s. 206—207.
Bramsnaes, C. V. m. fl. Statens financielle Kontroll. NAT s. 125—153.
Fougner, Sigurd. Det norske bevilgningsreglement. NAT s. 66—83.
Lundevall, Adolf. Skatteuppbördens nygestaltning. En redogörelse för uppbördssakkunnigas förslag. Sv. Stadsförb. T. s. 281—293.
Lundevall, Adolf. Taxeringsreformen ur kommunal synpunkt. . . Sv. Stadsförb. T. s. 1—12.
Schalling, Erik. Kommunalskatteutjämning och rättssäkerhet. Statsv. T. s. 486—502.
Vanner, Alfr. Arvsskatten. Tiden s.55—64.
Wittrock, Georg. Anm. av FREDRIK LAGERROTH: Statsreglering och finansförvaltning i Sverige till och med frihetstidens ingång. Statsv. T. s. 93—95.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Björksten, S. R. Finlands tullgränser i saltsjön. DL s. 345—355.
Brüel, Erik. Norden og den internationale arbejdsorganisation. Nordisk tidskrift s. 417—432.
Cohn, Georg. Kellogg-Pagtens retlige Betydning. JT s. 1—60.
Erich, R. Anm. av C. A. REUTERSKIÖLD: Folkrätt, särskilt såsom svensk publik internationell rätt. Statsv. T. s. 308—311.
Raestad, Arnold. Anneksjonen av Bouvetøya i folkerettslig belysning. TfR s. 48—58.
Raestad, Arnold. Internasjonale ordninger på kringkastingens område. TfR s. 480—490.
Sundberg, Halvar G. F. Anm. av J. O. SÖDERHIELM: Démilitarisation et neutralisation des îles d'Aland en 1856 et 1921. Statsv. T. s. 311—320.
Sundberg, Halvar G. F. Flyget, gasen och folkrätten. Statsv. T. s. 260—293.

Ph. H.