Nordiskt möte för statsrätt och statskunskap kommer att hållas i Stockholm d. 3 — 6 sept. 1930. Vid detta möte, vartill initiativ tagits av intresserade personer i Sverige och grannländerna, skola förekomma föredrag och diskussioner, varjämte frågan om formerna för eventuellt fortsatt samarbete skall dryftas. Som första diskussionsämne är uppställt: »Parlamentarismens läge i de nordiska länderna» med prof. Andrén i Göteborg som inledare. Ett andra diskussionsämne: »Domstolarnas rätt att bedöma lagars grundlagsenlighet» inledes av prof. Castberg, Oslo. Föredrag hållas av prof. Brusewitz över »Parlamentens utrikespolitik», av prof. Keilhau, Oslo, över »Ekonomiska konjunkturer och politiska idéer», av prof. Herlitz »Om karaktäristiska drag i svensk offentlig rätt». Bland övriga föredragshållare märkas Finlands minister i Stockholm Erich, prof. Brotherus, Helsingfors, och prof. Poul Andersen, Köpenhamn. Anmälan om deltagande i mötet ställes till »Nordiska mötet för statsrätt och statskunskap 1930», Birgerjarlsg. 33, Sthm (tel. N. 109 80).