ROBERT MALMGREN. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. I. Malmö 1929. Lundgrens Söners boktryckeri. 160 s. Kr. 4.50.
    Egendomligt nog saknas en modern kortfattad lärobok i vår nu gällande författningsrätt. Såväl förf. till det arbete, vilket nu utkommit med sitt första häfte, som prof. REUTERSKIÖLD ha visserligen tidigare lämnat sammanhängande framställningar av vår statsrätt, men dessa ha närmast haft karaktären av lagkommentarer. För den utbildade juristen torde väl dessa utgöra de handböcker, som han vid behov helst kommer att rådfråga. Annorlunda förhåller det sig dock med de juris studerande och alla övriga, som ej erhållit en formell juridisk skolning men dock anse sig böra ha någon kunskap om den del av vårt samhällsskick, vars former behandlas i våra ärevördiga grundlagar. För dessa bör föreliggande arbete, särskilt tack vare det klara och rediga framställningssättet, vara en välkommen nyhet.
    Här är icke platsen att ingå på en utförlig vetenskaplig recension, vilken för övrigt lämpligen bör uppskjutas till den — såsom man får hoppas —ej långt avlägsna tidpunkt, då arbetet i sin helhet föreligger från trycket. En kort översikt av innehållet torde dock böra givas.
    Efter en redogörelse för statsrättens källor och metoderna för grundlagarnas tolkning övergår förf. till att i första avdelningen behandla statsområdet och medborgarrätten. Sedan en definition härefter lämnats på uttrycket statsorgan, gives en framställning av, hur det första statsorganet —Konungen — utses samt av formerna för dettas verksamhet, såväl då Konungen själv för regeringen, som när det sker genom ställföreträdare. Härtill ansluter sig en översikt över högsta domstolens och regeringsrättensorganisation och huvudsakliga uppgifter.

42 LITTERATURNOTISER.    Det är som sagt med förväntan man motser följande häften av detta arbete, som förutom andra goda egenskaper även har den att klart och kortfattat återgiva de olika uppfattningar, som inom doktrinen gjort sig gällande i fråga om lösningen av här uppdykande juridiska problem.
 

G. B.