Hugo Bohman †. Den 28 april 1930 avled helt oväntat f. d. justitierådet Hugo Bohman. Född 1852, ingick han efter avslutade universitetsstudier och fullgjord tingstjänstgöring i Svea hovrätt, där han utnämndes till assessor 1886. Fullmakt såsom revisionssekreterare erhöll han 1889 och utnämndes efter att någon kortare tid hava förvaltat justitieombudsmansämbetet den 5 november 1897 till justitieråd. Såsom sådan kvarstod han, till dess han vid nära 70 års ålder under 1922 erhöll avsked.
    I sin domaregärning älskade Hugo Bohman icke att inlåta sig på långa överläggningar och teoretiska spekulationer. Med sin snabba uppfattning, sitt klara förstånd och sin stora erfarenhet på mångahanda områden av det mänskliga livet hade han också lättare än de flesta att vid ett måls föredragning tillägna sig de avgörande synpunkterna.
    Hugo Bohman var en i eminent grad praktiskt klok man. Denna sin begåvning fick han ock rika tillfällen att göra gällande vid utövandet av de uppdrag vilka tillföllo honom vid sidan av hans ämbetsmannaverksamhet. Han var stadsfullmäktig i Stockholm åren 1901—1912 och tillhörde åren 1901—1909 stadens fattigvårdsnämnd, därav de fyra sista åren såsom nämndens ordförande. Det uppdrag, som, frånsett justitierådsämbetet, säkerligen beredde Hugo Bohman själv den största tillfredsställelsen och där han nedlade ett i hög grad intresserat och framgångsrikt arbete var befattningen såsom ordförande i styrelsen för Stockholms stads sparbank, vilken han innehade sedan 1894. Om sparbanken under hans mer än 35-åriga ledning allt mera kommit att framstå såsom en mönsteranstalt i sitt slag, är detta i huvudsaklig grad Hugo Bohmans

NOTISER. 413förtjänst, och åt tacksamheten för denna hans gärning gåvos också vackra uttryck vid hans frånfälle.
    Inom kamratkretsen var Hugo Bohman allmänt aktad och avhållen för sin vänsälla, trofasta personlighet. Han saknas ock av många, vilka han med råd och dåd oegennyttigt stod till tjänst i deras ekonomiska angelägenheter.
 

A. B.