Gustaf Sandström †. Den 3 maj 1930 avled i Stockholm advokaten vice häradshövding Gustaf Sandström. Han var född i Högsby, Kalmar län, d. 11 mars 1865, blev student 1883, juris utr. kand. i Uppsala 1890 och vice häradshövding 1893. Under åren 1894—1911 hade han egen advokatbyrå i Gävle. 1911 blev han justitieminister i den andra Staaffska ministären och avgick med den i febr. 1914. Därefter har han i Stockholm innehaft egen advokatbyrå. Han har varit ledamot av sjölagstiftningskommittén och innehaft åtskilliga offentliga förtroendeuppdrag bl. a. såsom ordförande i Sveriges Advokatsamfund. I Svensk Juristtidning år 1917 har han offentliggjort en studie: »Kan av krig vållad prisstegring enligt svensk rätt utgöra giltigt skäl för dröjsmål med fullgörande av leveransavtal?»
    Gustaf Sandström var den borne advokaten. Med juridiskt och stilistiskt mästerskap tillvaratog han sina klienters intressen. En sällsynt juridisk begåvning parad med en otrolig arbetsförmåga och en omutlig rättrådighet utgjorde han en förnämlig prydnad för det svenska advokatståndet, som räknar honom som en av sina föregångsmän.
    Dessa hans egenskaper gåvo även i det politiska arbetet en stor tyngd åt hans ord. Någon agitator var han icke, men han kämpade oförskräckt för varje sak, som han prövat och funnit rättvis, trofast mot sina vänner och förstående mot sina motståndare. En oskattbar hjälp hade han härvid i den lugna och sunda humor, som genomstrålade hans person. Det var nog snarast med en personlig tillfredsställelse som han drog sig tillbaka från det politiska dagsarbetet; bäst trivdes han när han fick ägna sin odelade kraft åt tillvaratagandet av sina klienters intressen.
    Som affärsjurist har han för åtskilliga betydelsefulla företag i vårt land säkerligen betytt vida mer än den vanlige juristen, särskilt kanske under de brydsamma år, som följde efter världskriget. Erkännsamma uttalanden vid hans bår buro äkta vittnesbörd därom.

M. F—r.

 

    Dödsfall. Rådmannen Carl Wilhelm Fredrik Höglind avled i Gävle 29 april 1930. H. föddes i Hälsingborg 1862, avlade studentex. i Lund 1881 och jur. u. kand. ex. där 1887. Till vice häradshövding utnämndes han 1890. År 1894 blev han länsbokhållare i Gävle och utnämndes 1898 till rådman i denna stad. Han blev krigsdomare vid Hälsinge regemente och vid Dalregementet 1916.
    Hovrättsrådet Fredrik Wilhelm Magnus Grönwall avled i Lund 2 maj 1930. G. var född i Ystad 1878. Han avlade studentex. i Lund 1896 och jur. u. kand. ex. där 1902. G. tjänstgjorde i Svea hovrätt, där han utnämndes till fiskal 1913 och till hovrättsråd 1915. Under åren 1912 och 1913 var G. t. f. rev.-sekr. G. hyste varmt intresse för person- och kulturhistoria, enkannerligen för sin hemstads minnen; såsom sekr. i Personhistoriska Samfundet redigerade han årg. 1907 av dess tidskrift.
    Borgmästaren Carl Johan Adolf Hasselgren avled 29 maj 1930. Född i Lund 1845, blev H. student där 1862 och avlade där hovrättsex. 1869. Han blev v. häradshövding 1872, t. f. borgmästare i Simrishamn s. å., t. f. rådman

414 NOTISER.i Lund 1874 och borgmästare i Kungsbacka 1880. Under åren 1906—1909 var H. led. av landstinget i Hallands län.
    Advokaten Axel William Holmgren avled 4 juni 1930 i Sthm. Han föddes i Ängelholm 1882, avlade studentex. i Lund 1902 och hovrättsex. där 1906. Efter tingstjänstgöring ägnade sig H. åt advokatverksamhet i Sthm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund.