Den nya regeringen. K. M:t har d. 7 juni 1930 till statsråd och chef för justitiedepartementet efter borgmästaren Georg Bissmark utnämnt justitierådet Johannes Natanael Gärde. Övriga jurister i den nya ministären Ekman äro landshövdingen frih. Sten Gustaf Fredrik Troil Ramel (utrikesminister), hovrättsrådet Ragnar Hugo Ferdinand Gyllenswärd, professorn Åke Ernst Vilhelm Holmbäck och byrådirektören Sven Erik Österberg (konsultativa statsråd).
    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har d. 16 maj 1930 med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 30 augusti 1929 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Per von Ehrenheim att biträda inom justitiedepartementet vid utredning av vissa jordlagstiftningsfrågor.

 

    Stämpelförordningen. I skrivelse d. 5 juni 1929, nr 314, har riksdagen anhållit, att K. M:t ville verkställa en allmän revision av stämpellagstiftningen, i vad densamma avser avgifter, som utgå enligt 8 § stämpelförordningen. Vid anmälan i statsråd d. 16 maj 1930 av denna skrivelse har chefen för finansdepartementet — med uttalande att den begärda utredningen syntes böra omfatta samtliga de stämpelskatter, som avses i nämnda paragraf, eller stämpel till enskilda handlingar — hemställt om och erhållit K. M:ts bemyndigande att tillkalla högst tre sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag till ändrade bestämmelser i fråga om stämpelavgifter, som avses i 8 § stämpelförordningen. Med stöd av detta bemyndigande har tillkallats byråchefen hos bank- och fondinspektionen A. Tondén.

 

    Sparbankernas och postsparbankens ombud. Sedan generalpoststyrelsen gjort framställning om bemyndigande att till ortsombud för postsparbanken av postsparbankens medel utbetala ersättning, har chefen för finansdepartementet, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat tre sakkunniga, generaldirektören A. E. Örne, ordförande, samt häradshövdingen K. Dahlberg och borgmästaren V. A. Schneider, med uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag rörande frågan, huruvida och i vilken omfattning sparbankerna och postsparbanken böra äga anlita ombud i orterna samt till dylika ombud utbetala ersättning.

 

    Ekonomisakkunnig. Med stöd av K. M ts d. 31 dec. 1928 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 22 april 1930 uppdragit åt generaldirektören K. S. Levinson att i egenskap av ekonomisakkunnig verkställa granskning av patent- och registreringsverkets organisation och arbetssätt ävensom tillkallat fil. dr A. Lindblad och prof. vid Tekniska högskolan E. Hj. W. Weibull att såsom fackmän biträda Levinson vid fullgörande av omförmälda uppdrag.

 

    Dalautredningen. K. M:t har d. 2 maj 1930 på därom av ledaren för Dalautredningen generaldirektören T. Nothin gjord framställning förordnat, att de i Dalautredningen såsom sakkunniga eller biträden deltagande personerna, nämligen nämndemännen Johannes Beus i Mora och Ahlmans Olof Olsson i Holen, hemmansägaren Nils Kristiansson i Skålö, ledamoten av riksdagens andra kammare Gustaf H. Andersson i Rasjön, överlantmätaren Werner Nordenstedt samt assessorn i Svea hovrätt Karl-Gustaf Hjärne, skola hädanefter i egenskap av ledamöter deltaga i Dalautredningens överläggningar och i avgivande av de slutliga förslag, till vilka det åt utredningen anförtrodda uppdraget kan giva anledning.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    d. 2 maj 1930 beviljat justitierådet Wilhelm Dyberg avsked från justitierådsämbetet;
    d. 30 maj 1930 utnämnt revisionssekreteraren Sven Jan Kasimir Wladislaw Lawski att från och med den 1 juni 1930 vara justitieråd.