NOTISER. 415    Nedre justitierevisionen.
    K. M:t har d. 30 maj 1930 dels utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Hugo Georg Ludvig Wickström att vara revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 juni 1930, med förklaring att denna utnämning icke skall utgöra hinder för Wickström att fortfarande innehava den befattning såsom ledamot av De blandade domstolarna i Egypten, vartill han i enlighet med K. M:ts medgivande d. 5 nov. 1926 utsetts av egyptiska regeringen;
    dels utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Erik Helmer Turén att fr. o. m. d. 1 juni 1930 vara revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 9 maj 1930 dels utnämnt riksdagens militieombudsman, revisionssekreteraren Gunnar Martin Edvard Bendz att fr. o. m. d. 1 juni 1930 vara president i Göta hovrätt; dels utnämnt assessorn i Svea hovrätt Göran Jacob Teodor Tersmeden att vara hovrättsråd i samma hovrätt;
    d. 16 maj 1930 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Richard Lejman att fr. o. m. d. 1 juni 1930 tills vidare t. o. m. d. 4 juli 1934 vara ordförande och hovrättsrådet i samma hovrätt Arnold Lindman att t. o. m. utgången av 1930 vara vice ordförande å en av hovrättens divisioner;
    d. 30 maj 1930 dels utnämnt assessorn i Svea hovrätt Johan Viktor Orvar Bäcksin att vara hovrättsråd i samma hovrätt; dels förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Knut Emanuel Björn Lundvall att fr. o. m. d. 10 maj 1930 tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1932 vara vice ordförande å en av hovrättens divisioner.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 23 maj 1930 beviljat häradshövdingen i Jämtlands västra domsaga Johan Otto Schoug avsked från häradshövdingämbetet i nämnda domsaga fr. o. m. d. 31 maj 1930.
    K. M:t har vidare d. 6 juni 1930 beviljat häradshövdingen i Norra och Södra Tjusts härads domsaga Bror Anders Albert Nordström avsked från häradshövdingämbetet i nämnda domsaga fr. o. m. d. 16 juni 1930.

 

    Biträdande domare. K. M:t har d. 23 maj 1930 förordnat, att i följande domsagor under Svea hovrätt biträdande domare skall under nedan angivna tider vara anställd, nämligen: i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Falu, Ovansiljans, Jämtlands norra och Västerbottens norra domsagor (i samtliga dessa under hela budgetåret 1930/1931), i Oppunda och Villåttinge härads domsaga (under senare halvåret 1930) och i Torneå domsaga (under förra halvåret 1931).
    Vidare har K. M:t d. 30 maj 1930 förordnat, att biträdande domare skall under nedan angivna tider vara anställd i en var av följande domsagor, nämligen:
    under Göta hovrätt: i Östra Värends domsaga samt i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga (under hela budgetåret 1930/1931), i Tveta, Vista och Mo härads domsaga (under senare halvåret 1930), i Hallands läns södra domsaga (under tiden 15 aug.—31 dec. 1930) och i Sunnerbo härads domsaga (under förra halvåret 1931);
    under hovrätten över Skåne och Blekinge: i en var av Ingelstads och Järrestads härads, Oxie och Skytts härads samt Torna och Bara härads domsagor (under hela budgetåret 1930/1931), och i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga (under senare halvåret 1930).

 

    Nya juris doktorer. Vid Stockholms högskola har disputationsprov för vinnande av juris doktorsgrad avlagts d. 22 maj 1930 av sekreteraren i pensionsstyrelsen jur. lic. John Erik Broms, som försvarade en avhandling med titeln »Studier rörande det svenska landstinget», och d. 24 i samma månad av biträdande läraren i rättsvetenskap vid handelshögskolan jur. lic. Ivar Wilhelm Sjögren, vilken försvarade en avhandling med titeln »Rättshistoriska studier angående ogulden köpeskillings rätt vid föryttring av fast egendom».
    Sjögren har d. 6 juni 1930 förordnats till docent vid Stockholms högskola i rättshistoria och romersk rätt (förordnandet skall för stadfästelse underställas universitetskanslern).
    Vid gemensam promotion för K. Karolinska mediko-kirurgiska institutet

416 NOTISER.och Stockholms högskola i Stockholms stadshus d. 28 maj 1930 promoverades till juris doktorer licentiaterna John Erik Broms, Wendel Phillips Adalrik Hult (disp. 24/9 1927, se SvJT 1927 s. 445 och 504), Gustav Hjalmar Teodor Karlgren (disp. 2/12 1929, se SvJT 1930 s. 221), Stig Håkan N:son Nial (disp. 25/5 1929, se SvJT 1929 s. 398 och 479 samt 1930 s. 129) och Ivar Wilhelm Sjögren.