RIKSDAGEN

 

    har nedannämnda dagar år 1930 slutgiltigt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 30 april: k. prop. nr 256 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § lagen d. 4 juni 1913 (nr 159) ang. förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning och lag om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 9 okt. 1914 (nr 422) ang. förbud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor (FLU 25), bifallen;
    motion (II: 263) ang. ny lagstiftning om mått och vikt (ALU 25), avslagen;
    d. 7 maj: motion (II: 117) ang. viss ändring i lagen om samhällets barnavård (ALU 26), avslagen;
    motioner (I: 165 och II: 255) om utredning i syfte att bereda arbetare skydd mot vräkning vid arbetskonflikter (ALU 27), avslagna;
    d. 10 maj: k. prop. nr 153 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 2 juli 1915 (nr 261) ang. anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivningslagen) (ALU 30), bifallen;
    k. prop. nr 186 ang. godkännande av vissa ändringar i den internationella luftfartskonventionen (ALU 31), bifallen;
    k. prop. nr 170 ang. förslag till förordning om ändring i vissa delar av hälsovårdsstadgan d. 19 juni 1919 (nr 566) (ALU 32), lämnad utan erinran;
    k. prop. nr 242 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen) ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 33), prop. bifallen;
    d. 14 maj: motion (II: 259) om reformering av hyreslagstiftningen (ALU 29), avslagen;
    d. 20 maj: k. prop. nr 240 med förslag till lag om åtgärder mot vanartigt levnadssätt (vanartslag) m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 36), avslagna (på grund av bristande tid);
    k. prop. nr 241 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (ALU 37), avslagen (på grund av bristande tid);
    d. 21 maj: k. prop. nr 216 med förslag till lag om beräkning av lagstadgad tid (FLU 26), bifallen;
    k. prop. nr 218 med förslag till lag om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 27), prop. bifallen;
    k. prop. nr 217 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen (ALU 35), bifallen;
    d. 27 maj: k. prop. nr 246 ang. upphävande av förbud mot skatteköp i vissa fall ävensom en i ämnet väckt motion (ALU 38), prop. delvis bifallen;
    k. prop. nr 213 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen d. 2 juni 1916 om skyddskoppympning ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 39), prop. bifallen med vissa ändringar; i skrivelse till K. M:t hemställde RD därjämte, att K. M:t måtte låta verkställa en allsidig och förutsättningslös utredning, huruvida och i vilken mån utan äventyrande av folkhälsan undantag från ympning må kunna medgivas i större utsträckning än f. n. är fallet;
    d. 3 juni: motion (1:160) om ändring i §§ 24 och 27 värnpliktslagen (ALU 42), avslagen;
    k. prop. nr 219 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 14:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (ALU 43), delvis bifallen;
    k. prop. nr 121 med förslag till motorfordonsförordning m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 34), prop. bifallen med vissa ändringar.