DANSK LITTERATUR 1929.

 

    Der har været en ikke ringe Grøde i det forløbne Aars retsvidenskabelige Litteratur. Ikke mindst paa Formuerettens Felter, men ogsaa udenfor disse, kan 1929 opvise Værker af blivende Betydning.
    Det i SvJT 1928 S. 479 udtalte Ønske om en ny Udgave af Bibliotekarerne B. ERICHSEN og ALFR. KRARUP'S fortræffelige Arbejde "Dansk historisk Bibliografi" (Kbhvn, i Kommission hos G. E. C. Gad) er gaaet i Opfyldelse, idet Bibliografiens forste Bind, der ogsaa omfatter Landets Retsvæsen, paa Carlsbergfondets Bekostning paany er udsendt fra samme Forlag.
    Den i Danmark sparsomme romerretlige Litteratur er forøget med en af Stiftsskriver C. W. WESTRUP forfattet Afhandling "On the antiquarian-historiographical activities of the Roman pontifical college. 1. Pax deum. Jus sacrum. 2. Libri sacerdotum. 3. The so-called commentarii regum. 4. Jus Papirianum, Leges regiae. 5. Publication. 6. Annales pontificum [maximorum]. Annales maximi. 7. Conclusion." (Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser XVI, 3. Kbhvn, Hovedkommissionær Andr. Fr. Høst & Søn), der bærer Vidne om Forfatterens nøje Fortrolighed med de Æmnet vedrørende Kilder og Litteratur.
    Af det i SvJT 1921 S. 193, 1922 S. 329, 1925 S. 55, 1926 S. 288, 1927 S. 371 og 1928 S. 479 omtalte Værk "Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag), udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Professor Dr. phil. JOHS. BRØNDUM-NIELSEN under Medvirkning af Professor POUL JOHS. JØRGENSEN, er udkommet dels sjette Hæfte af første Bind, udarbejdet af Landsarkivar SVEND AAKJÆR og cand. mag. ERIK KROMAN, hvilket indeholder Slutningen af den latinske Text af Skaanske Lov med vedføjet dansk Oversættelse af Museumsinspektør cand.mag. JØRGEN OLRIK, Overskrifter og Kapitelregistre til Text I af Skaanske Lov og Tillæg til Skaanske Lov, dels tredje Hæfte af andet Bind, Text I af Jyske Lov, udarbejdet af cand.mag. ERIK KROMAN og Docent ved Universitetsundervisningen i Aarhus PETER SKAUTRUP.
    Ved Justitsministeriets Foranstaltning er Grundstammen for det nugældende dansk-norske Lovsystem "Kong Christian den Femtis Danske Lov" udgivet paa Grundlag af den af Dr. jur. V. A. Secher med Kildehenvisninger forsynede Udgave af 1911 (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag). Tilsynet med Udgaven er paa det nævnte Ministeriums Vegne ført af Dr. juris O. A. Borum, der har læst en Korrek-

DANSK LITTERATUR 1929. 447tur til Texten og efter Anvisning af Professor Poul Johs. Jørgensen tilføjet et Par supplerende Kildehenvisninger til Lovens 1—1—1.
    Det i SvJT 1929 S. 360 omtalte af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved Arkivar i Rigsarkivet Dr. phil. WILLIAM CHRISTENSEN udgivne "Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Series secunda. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række" (Kbhvn, i Kommission hos G. E. C. Gad) er blevet forøget med Bind II, der omfatter Aarene 1467—1478.
    Ogsaa den i SvJT 1927 S. 372, 1928 S. 479 og 1929 S. 360 nævnte af Samfundet for Udgivelse af gammel nordisk Litteratur ved Landsarkivar SVEND AAKJÆR foranstaltede Udgave af "Kong Valdemars Jordebog" (Kbhvn, J. Jørgensen & Ivar Jantzen) har faaet en Tilvæxt ved Hæfte 3 af Facsimiler til Haandskriftet med Prøver af andre Skriverhænder i samme.
    Af det af Rigsarkivet i Aarene 1885—86 paabegyndte store Værk "Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold i Uddrag" (Kbhvn, i Kommission hos C. A. Reitzel) er udsendt et nyt Bind, det 17de i Rækken, der behandler Aarene 1627 — 1629. Arkivar i Rigsarkivet cand. mag. E. MARQUARD er traadt i Stedet for den nuværende Rigsarkivar L. Laursen, der i 1893 afløste C. F. BRICKA som Udgiver.
    Af retshistorisk Interesse er ogsaa det af det danske Rigsarkiv offentliggjorte "Appelinstansernes Embedsstat" (Kbhvn 1928, i Kommission hos C. A. Reitzel), hvorved Begyndelsen er gjort til en Embedsstat over de dømmende Myndigheder, der fra Enevældens Indførelse 1660 indtil 1919 have virket i det egentlige Danmark samt paa Island, Færøerne og de vestindiske Øer. Det foreliggende Bind behandler Appelinstansernes Embedspersonale, altsaa Højesterets, Landstingenes og Overretternes. At der hist og her er indløbet nogle Unøjagtigheder og Inkonsekvenser med Hensyn til Navnenes Stavemaade — se f. Ex. S. 58, S. 95 jfr. S. 154, og S. 59 jfr. S. 140 —, skal bemærkes i Forbigaaende. Vilde det være uoverkommeligt i eventuelt senere Bind at meddele samtlige Dødsaar og ikke blot, naar de paagældende ere døde i Embedet?
    Medens den teknisk-numismatiske Del af Kontorchef i Landbrugsministeriet Dr. polit. J. WILCKE'S "Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler. Møntvæsenets Sammenbrud og Genrejsning 1788 — 1845" (Kbhvn, i Kommission hos G. E. C. Gad), en Fortsættelse af Forfatterens tidligere mønthistoriske Arbejder1, falder udenfor nærværende Oversigts Rammer, frembyde Forfatterens Udviklinger af Kong Frederik VI's Møntlovgivning og Møntpolitik og særlig Anders Sandøe Ørsted's Andel heri betydelig Interesse ogsaa for en juridisk Læsekreds. Det er navnlig den berømte Forordning af 5te Januar 1813 om Forandring i Pengevæsenet i Danmark og Norge samt Slesvig og Holsten og Ørsted's lige saa berømte Afhandling "Betragtninger over Dan-

 

1 Se f. Ex. SvJT 1925 S. 395—96.

448 FRANTZ DAHL.marks nuværende Pengevæsen" i "Eunomia" I (Kbhvn 1815) S. 337—599, hvorom Talen er. Paa samme Tid som Forfatteren — iøvrigt i Overensstemmelse med Marcus Rubin — karakteriserer Frederik VI som "en uduelig Hersker"1. og beklager hans ulykkelige Embedsmænd, udtaler han sin Beundring af Ørsted's — og Kollegers — intensive Arbejde, altomfattende Overvejelser og skarpe Gennemtænkning af alle Detailler og Konsekvenser, en Beundring, enhver maa dele. Kontorchef Wilcke's statelige Værk giver for sit af Æmnet begrænsede Omraade Bidrag til en Bedømmelse af Ørsted som Nationaløkonom. Dansk-norsk Videnskab venter endnu med Længsel paa en sammenfattende Skildring af Anders Sandøe Ørsted's fremragende Betydning som nationaløkonomisk Tænker.
    I sin Bog "Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826. En aktmæssig Fremstilling" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag) har Professor FRANTZ DAHL samlet Materialierne til Klarlæggelse af Begivenhederne i 1826, da Ørsted af den enevældige Konge modtog Paabud om at standse sin Forfattervirksomhed paa Grund af Offentliggørelsen af Afhandlingen "Behøver den danske Kirkeforfatning en omgribende Forandring?" 2, hvis Betragtninger over Præsteeden, de symbolske Bøger og Treenighedslæren N. F, S. Grundtvig og hans Vaabendrager J. C. Lindberg fandt stridende mod Kongeloven. Foruden Forfatterens Indledning bringer Skriftet Ørsted's skæbnesvangre Afhandling — den fremkom under den kirkelige Strid mellem Grundtvig og II. N. Clausen — og selve Sagens Aktstykker — Breve fra Kongen, Kancellipræsident og Justitsminister F. J. Kaas, Ørsted, Ørsted's Forsvarsskrift til Kongen o. s. fr. —, Dokumenter, som for Størstedelen ikke have været kendte før. Det er efter al Sandsynlighed F. J. Kaas, der har været primus motor i Aktionen mod Ørsted, som i sin kraftigste Manddomsalder, endnu ikke fyldt 48 Aar, blev tvunget til at nedlægge sin Pen. L. M. B. AUBERT rammer formentlig Hovedet paa Sømmet, naar han i Tidsskrift for Retsvidenskab III (1890) resumerer en kortfattet Meddelelse om Sagen saaledes: "Paa den Adfærd fra Enevoldsmagtens Indehavere, som berøvede Videnskaben Fortsættelsen af den geniale Mands uerstattelige og uvurderlige Arbejde, skal her intet Ord spildes."3
    Af retsfilosofisk Indhold er cand. juris ALF ROSS' omfangsrige Arbejde "Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen" (Wiener Staats- u. Rechtswissenschaftliche Studien (Neue Folge der Wiener Staatswissenschaftlichen Studien). Herausgegeben in Verbindung mit Hans Mayer und Ottmar Spann von Hans Kelsen. Band XIII) (Leipzig og Wien. Franz Deuticke), med hvilket Forfatteren har erhvervet den filosofiske Doktorgrad ved Universitetet i Uppsala. Da Værket, som er tilegnet Forfatterens Inspirator Professor Hans Kelsen i Wien, alt har været Genstand for en. udførlig Anmeldelse

 

1 L. c. S. 285 Note 1 og 305.

2 I Juridisk Tidsskrift XII (Kbhvn 1826).

3 L. c. S. 256.

DANSK LITTERATUR 1929. 449af Professor VIGGO BENTZON i SvJT 1929 S. 524—40, vil det paa dette Sted være tilstrækkeligt at henvise dertil.1
    At der er udkommet et uforandret Optryk af anden Udgave af "Professor VIGGO BENTZON'S "Almindelig Retslære" ved VINDING KRUSE (Kbhvn, i Kommission hos G. E. C. Gad), skal lige nævnes.
    Det i SvJT 1926 S. 372—73, 1928 S. 482 og 1929 S. 361 omtalte af Dommer i de blandede Domstole i Ægypten N. V. BOEG og Dommer i Frederiksberg Birk G. HEIDE-JØRGENSEN paabegyndte Tillægsbind af "Dansk Lovleksikon 1919—1925" er nu afsluttet med Hæfterne 10—12.
    At det i SvJT 1929 S. 361 nævnte af Højesteretsdommer V. TOPSØE-JENSEN udarbejdede "Dansk Lovregister" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag) har bevist sin praktiske Brugbarhed, fremgaar allerede deraf, at Bogen hurtig maatte udsendes i en anden Udgave, hvori er foretaget forskellige Tilføjelser og Forbedringer. Den suppleres med et af Overretssagfører O. P. SCHLICHTKRULL udarbejdet Skrift "Lovkomplekser, Lovændringer og andre Lovsupplementer. Et Register til Lov- og Ministerialtidende" (Kbhvn, J. H. Schultz Forlag).
    Paa Civilrettens, i første Linie Formue- og Handelsrettens Omraade, har Aaret frembragt Værker af stor Lødighet.
    For Fuldstændigheds Skyld skal bemærkes, at cand. juris CARL RASTING har udgivet "Ægteskabslovene. Lov Nr 276 om Ægteskabets Indgaaelse og Opløsning samt Lov Nr 56 om Ægteskabets Retsvirkninger samt Lov Nr 58 om en ændret Affattelse af Skiftelovens Kapitler V og VI samt Lov Nr 120 om Ægtefællers Arveret og uskiftet Bo. Med alfabetisk Sagregister" (Kbhvn, Jespersen og Pios Forlag), men iøvrigt uden Noter eller andre Henvisninger, og at der foreligger nye uforandrede Optryk af Professor HENRY USSING: "Noter til Jul. Lassens Haandbog i Obligationsretten. Almindelig Del" (3. Udgave)(Kbhvn., G. E. C. Gads Forlag), Professor CARL TORP'S "Dansk Tingsret. 3. forkortede Udgave ved Vinding Kruse" (Kbhvn., G. E. C. Gads Forlag) og Professor VINDING KRUSE'S "Ejendomsrettens Overgang. 2det Oplag" (Kbhvn, Levin & Munksgaard) og samme Forfatters "Tinglysning samt nogle Spørgsmaal i vor Realkredit. 2den uforandrede Udgave" (Kbhvn, Levin & Munksgaard).
    Med Professor FR. VINDING KRUSE'S store Arbejde "Ejendomsretten" (I—II, Kbhvn, Nyt nordisk Forlag. Arnold Busck — et tredje Bind ventes at foreligge i 1930) har et af nyere dansk Retsvidenskabs ejendommeligste og mest særprægede Værker set Dagens Lys. SvJT vil senere bringe en nærmere Omtale af dette betydningsfulde Skrift.
    Et vægtigt og værdifuldt Bidrag til Handelsretten har Landsretssagfører VALD. HVIDT ydet i sin anselige Bog "Bankrembourser" (Kbhvn, Levin og Munksgaards Forlag), som virkelig afhjælper et

 

1 Jfr. ogsaa Professor VINDING KRUSE i Tidsskrift for Retsvidenskap. Ny Række IX (1930) S. 135—62 og Professor POUL ANDERSEN i Ugeskrift for Retsvæsen 1930 S. 71 — 80.29 — Svensk Juristtidning 1930.

450 FRANTZ DAHL.hos Teoretikere og Praktikere lige følt Savn af en Fremstilling af dette vigtige, men i nordisk Litteratur meget lidt bearbejdede Æmne.1 Uden at tilsigte eller foretage dyberegaaende teoretiske eller videnskabelige Undersøgelser har Forfatteren fuldtud naaet det Maal, han har stillet sig, at skabe en Haandbog for Praxis. Efter en Indledning om Remboursinstitutets Formaal, forskellige Former, historiske Udvikling m. m. og nogle almindelige Bemærkninger om Handelsretten fremstiller Forfatteren Forholdet mellem Køber og Sælger, mellem Køber og Købers Bank, Sælger og Bank, Overdragelse af Rembourser, Dokumenterne, Diskontering m. m. og slutter med en Oversigt over Retsreglerne. Som Bilag har Forfatteren trykt de Regulativer, der benyttes af Bankerne i Amerika, Danmark, Frankrig, Norge, Sverige og Tyskland.
    Dommerfuldmægtigene candd. juris J. L. FROST og A. G. HOLM have udgivet "Medhjælperloven. Lov Nr. 343 af 6 Maj 1921 om Retsforholdet mellem Husbond og Medhjælpere. Med Anmærkninger, Henvisninger til Domsafgørelser og et udførligt Sagregister" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag), hvis Anmærkninger i Virkeligheden give en paalidelig og forstandig Kommentar til den omhandlede Lov.
    Et Arbejde af lignende Kvantitet og Kvalitet er leveret af Sekrelær i Skattedepartementet Politifuldmægtig BENNY LEVIN, der har kommenteret "Lov om Bestemmelser mod uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse Nr. 98 af 29 Marts 1924, saaledes som den er ændret ved Lov Nr. 107 af 9 April 1926, med tilhørende Bekendtgørelser, Cirkulærer, Henvisninger til Domme, andre Konkurrencebestemmelser m. v. og et alfabetisk Sagregister" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag).
    I sin Bog "Dommerbetragtninger" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag) har Højesteretsdommer EYVIND OLRIK samlet og udgivet sex Afhandlinger, der hidtil have været offentliggjorte henholdsvis i "Tilskueren", Tidsskrift for Retsvidenskap, Nordisk Tidsskrift for Strafferet, Festskriftet til. Højesteretspræsident B. J. GROTENFELT og i Straffelovskommissionens Betænkning. De omhandle saa vanskelige og interessante Spørgsmaal som "Administration — Dom og Dommer", "Lovgivning", "Lov og Ret—Domstole", "Domstolene og Loves Grundlovsmæssighed", "Om Fosterfordrivelses Strafbarhed" og "Tilregnelighedsspørgsmaalet i Strafferetten" og bære alle Vidnesbyrd om deres Forfatters selvstændige Standpunkt og høje juridiske og menneskelige Kultur. Det er et Skrift, som ikke bør og heller ikke vil samle Støv paa Boghylderne.
    Det i SvJT 1926 S. 290 og 1927 S. 375 omtalte Værk "Samling af Domme, Kendelser og Responsa vedrørende Forsikringsforhold" (Kbhvn, Assurandør-Societetets Kontor, Tordenskjoldsgade 10), udgivet af Assurandør-Societetet i København under Redaktion af Højesteretssagfører GEO. K. SCHIØRRING, er i Aarets Løb fortsat med

 

1 Jfr. som en Undtagelse Kontorchef H. P. FREDERIKSEN'S lille Skrift "Remburser" (Kbhvn 1928), se SvJT 1929 S. 362.

DANSK LITTERATUR 1929. 451Bind VII Aargang 1928, hvori er anvendt det ikke hidtil af Udgiveren benyttede Princip kun at gengive Ordlyden af de allervigtigste Domme, medens de øvrige erstattes med et fyldigt Referat.
    Dommer i Frederiksberg Birk G. HEIDE-JØRGENSEN har offentliggjort "Lov af 30 November 1874 over Skifte af Dødsbo og Fællesbo m. v. og Lov af samme Dato om Skifteafgifter m. m. — Lov af 20 April 1926 om Tilsyn med Eksekutorboer og Instruks af 30 Juni 1926 for nævnte Tilsyn. Med Henvisninger og Register" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag), et Arbejde, der ejer de samme Fortrin som Udgiverens i SvJT 1925 S. 399 omtalte Edition af Konkursloven.
    Paa Strafferettens Omraade har Aarets litterære Høst været sparsom. Som Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning Nr. 175 har Professor OLUF H. KRABBE forfattet en lille klar og let læselig Fremstilling af "Forbrydelse og Straf" (udgivet af Folkeuniversitetsudvalget. Kbhvn, i Kommission ved Jespersen og Pios Forlag). Et nyt uforandret Optryk er udsendt af Højesteretssagfører STIG RODE og Dispachør NIELS TYBJERG'S "Noter til Carl Torp: Den danske Strafferets almindelige Del (1905 og 1918)" udgivet af det rets- og statsvidenskabelige Studenterraad. 2den Udgave (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag).
    Paa Statsrettens, navnlig Forvaltningsrettens Felter har Afgrøden været noget større.
    Af den i SvJT 1926 S. 289 nævnte, af Departementschef i statistisk Departement ADOLPH JENSEN skrevne Oversigt "Samfundskundskab" foreligger femte Udgave af Bogens 1 Hæfte, der omhandler Samfundsstyrelsen og Befolkningen (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel,Nordisk Forlag).
    Den i SvJT 1928 S. 487 nævnte, af Sekretær i Justitsministeriet AAGE HILBERT besørgede Udgave af Brandpolitiloven er forøget med et af samme Udgiver besørget "Tillæg vedrørende Lov om Brandpolitiloven paa Landet (Nr. 174 af 31 Marts 1926) indeholden de deaf Justitsministeriet i Aarene 1927 og 1928 udfærdigede Bekendtgørelser og Cirkulærer m. v. vedrørende Loven samt forskellige Domme, Skrivelser og Noter om Lovens Forstaaelse" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag).
    Overvejende praktisk Interesse frembyder Fuldmægtig i Socialministeriet ERIK DREYER'S "Kan Sygekassemedlemmet overflyttes? Vejledning for Bestyrelsen af statsanerkendte Sygekasser i Anvendelsen af Overflytningsreglerne" (Randers, Lars Jacobsen & Søn), mere socialpolitisk det af Sekretæren ved den faste Voldgiftsret Overretssagfører E. STEINCKE udarbejdede "Hovedregister til den faste Voldgiftsrets Kendelser Nr. 1—944. 1910 — 1925" (Kbhvn, i Kommission hos G. E. C. Gad), næringsretlig et af Fuldmægtig i Handels- og Søfartsministeriet II. JESPERSEN paa Handelshøjskolen holdt Foredrag "Næringsloven" (Erhvervs-økonomiske Smaaskrifter. Kbhvn, Det Schønbergske Forlag) samt Højesteretssagfører C. C. HEILESEN'S klare og veltalende "Ædruelighedsloven. Jubilæumsaarets Forsøg paa at lovfæste Afholdsbevægelsens Program stedligt Selvstyre, umid-

452 FRANTZ DAHL.delbart Folkestyre, baaret af Oplysning og Opdragelse" (Kbhvn, Levin & Munksgaards Forlag), der er udkommet som Særtryk af Danmarks Afholdsforenings Jubilæumsskrift.
    Hvad Finansretten angaar har Fuldmægtig ved Landsoverskatteraadet NIELS HANSEN udgivet en "Vejledning for Skatteydere og Ligningsmyndigheder til Brug ved Anvendelsen af Bestemmelserne i Lov af 22 December 1927 om Nedsættelse af Formueskatten" (Kbhvn, Olaf O. Barfod & Co.'s Forlag), medens Fuldmægtig i Direktoratet for Københavns Skattevæsen cand. juris H. ALBRECTSE'N har udarbejdet "Formueskattens Nedsættelse (efter Lov af 22 December 1927) med Henvisning til gældende Praksis" (Kbhvn, Engelsen & Schrøder) og udgivet Skriftet i Tilslutning til den i SvJT 1929 S. 365 omtalte af Revisor I. HEJE foranstaltede "Haandbog for Skatteydere". Den lille Bog indeholder en Bedømmelse af og Kommentar til de faldne judicielle og administrative Afgørelser. Nogen egentlig Kommentar indeholdes derimod ikke i Fuldmægtig i Skattedepartementet VICTOR NIELSEN'S "Lov om Stempelafgift Nr. 113 af 1 April 1922, ændret ved Lov Nr. 308 af 22 December 1927 og ved Lov Nr. 24 af 13 Februar 1929. Optrykt ved Finansministeriets Bekendtgørelse Nr. 99 af 23 April 1929. Med Domshenvisninger samt alfabetisk Register" (Kbhvn, G. E. C. Gads Forlag). Som Tillæg er føjet "Lov Nr. 313 af 20 December 1915 om en særlig Stempelafgift ved Overdragelse af offentlige Værdipapirer (med Ændringer efter Lov Nr. 115 af 1 April 1922 og Lov Nr. 308 af 22 December 1927)".
    Som Særtryk af "Nordisk tidskrift" og "Socialt Tidsskrift" har Sekretær i Socialministeriet ERIK BRÜEL udgivet "Den internationale Arbejdsorganisation 1919—1929. Dens Organisation, Virkemaade og Resultater" (Kbhvn, Levin & Munksgaards Forlag).
 

Frantz Dahl.