Den danska Retsplejeloven i praktiken. I anledning av den danska Retsplejelovens tioårsjubileum har Berlingske Tidendes rättsavdelning "Lov og Ret" anordnat en enquete bland framstående representanter för rättslivet och därvid begärt ett uttalande om de erfarenheter, som under den gångna tioårsperioden inhöstats.
    Förutvarande presidenten i Højesteret dr R. GRAM erinrar i sitt svar om det motstånd, som reformen på sin tid mötte, i det man befarade att den nya ordningen skulle vara ägnad att göra allting besvärligare. Gram konstaterar nu, att efter tio års erfarenhet man måste obetingat glädjas över den stora "Udluftning av de gamle, støvede Akter", som har ägt rum, och över den friskhet och fart, som kommit över rättegången. Tillfredsställelse över reformens verkningar uttalas också i övriga enquétesvar. Byretspræsidenten, förutv. justitieministern RYTTER framhåller att reformen av civilprocessen verkat fullt ut tillfredsställande, så att den har kunnat tjäna till förebild för andra länder. Särskilt framhåller han härvid den betydelse muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna ha för ett snabbt avgörande av tvisterna. Liknande synpunkter framföras också från flera andra håll, t. ex. av presidenten i Østre Landsret TH. WINTER, som menar att det "i Virkeligheden er forbausende" hur gott särskilt omedelbarhetsprincipen verkat.
    Juryinstitutet prisas mycket varmt — president Winter anser "Nævningeprocessen for Idealet af en Proces under det nye System". Även från advokathåll får juryn erkännande. Overretssagfører AXEL BANG menar, att "Retsbehandlingen af disse kriminelle Sager [= mål däri jury medverkar] er — — næsten ideel". Däremot råder en tämligen enhällig mening, synes det, om

PLITTERATURNOTISER. 47att brottmålsprocessen i övrigt är i behov av förbättring. Bang betecknar denna gren av proceduren — särskilt med tanke på målens handläggning i Landsret — som en parodi på omedelbarhet och muntlighet. För att råda bot på dessa brister pekas i enquétesvaren på ökat lekmannainflytande. Särskilt entusiastisk för en sådan reform är riksadvokaten A. GOLL, som betecknar lekmannaelementet såsom det "Salt, der betinger Umiddelbarhetsprincipets Friskhed gennem Tiderne". Professor MUNCH-PETERSEN rekommenderar införande av "Meddomsmænd" i straffprocessen för de mål, i vilka jury ej tages i anspråk. I så fall menar han, att de inkvisitoriska rester, som ännu finnas, komma att av sig själva försvinna. Till samma uppfattning ansluter sig Højesteretsdommeren, förutv. Rigsadvokaten V. TOPSØE-JENSEN, som till stöd för en sådan reform särskilt åberopar den gynnsamma erfarenhet institutionen i fråga givit i Tyskland och Norge. Också justitieministern ZAHLE uttalar den förmodan, att införande av "Meddomsmænds-institutionen" skulle vara av största betydelse.

S. M.