Arbetsdomstolens domar. Utgivna genom domstolens försorg. Första samlingen. 1929. Sthm 1930. Victor Pettersons bokindustriaktiebolag. 235 s. Inb. kr. 5.00.
    Såsom SvJT (1930 s. 216) redan omnämnt, utger arbetsdomstolen sina domar av trycket. Den första årgången av denna publikation föreligger nu komplett, försedd med utförliga register. Den hålles till salu å arbetsdomstolens kansli, Rosenbad 2, Sthm.

 

    De nya kommunallagarna ha nyligen utgivits i den Norstedtska serien "Nya lagar" i två häften, av vilka det ena innehåller författningar rörande kommunalstyrelse på landet och det andra motsvarande författningar för stad. Förutom lagtext innehålla häftena kortfattade inledningar, i vilka de viktigaste nyheterna i årets kommunallagstiftning framhävas, ävensom sakregister. Vartdera häftet kostar en krona.

 

    Tidsskrift for Retsvidenskap. H. 3 inledes med en uppsats om Rettens utvikling i Sovjetsamfundet av VIGGO HANSTEEN. Förf. redogör bl. a. för utvecklingen av produktions- och driftsformerna inom Rysslands jordbruk, industri och handel och undersöker därefter i vad mån de av denna utveckling skapade förhållandena motsvara de förutsättningar, varpå den formella sovjeträtten bygger, då den tager sin utgångspunkt i socialiseringen av det ryska samhällets alla väsentligare produktionsmedel. Av denna redogörelse framgår, att de faktiskt existerande förhållandena ännu allenast i viss mån motsvara denna sovjetlagstiftningens huvudförutsättning. Utvecklingen går emellertid, säger förf., alldeles avgjort emot ett tillstånd av fullständig socialisering. — Den synnerligen utförliga, starkt kritiska anmälan av JÓN DÚASONS avhandling »Grønlands statsretslige Stilling i Middelalderen», som professor Knud Berlin publicerade i tidskriftens föregående årgång, h. 1—2, har givit anledning till ett lika utförligt svar av den kritiserade författaren i förevarande häfte. Under rubriken »Grønlands Retsstilling i Middelalderen» upptager Dúason sin kritikers anmärkningar till bemötande punkt för punkt och förklarar till sist, att han efter vad han härvid ytterligare anfört och bevisat anser sig tvungen att vidhålla huvuddragen och praktiskt taget alla detaljerna i den kritiserade boken. — FREDE CASTBERG publicerar en längre, kritisk anmälan av Ivar Arctanders arbete om Statsmonopoler, vilket avhandlar frågan i vad mån det i den norska grundlagen (§ 101) förekommande stadgandet, att

TIDSKRIFTSÖVERSIKT.»nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden» icke böra »tilstædes Nogen for Fremtiden» kan anses utgöra hinder icke blott mot beviljandet av privilegier till förmån för enskilda utan också mot inrättandet av statsmonopol. Castberg söker visa, att Arctander icke givit tillräckliga skäl för sitt jakande svar å denna fråga. — H. N. BACHE anmäler Dagfinn Dahls bok »Om ansvarsforsikring». Bache ställer sig på åtskilliga punkter kritisk till Dahls framställning av denna försäkringsgrens rättsregler. Särskilt uppehåller han sig vid den för bestämmandet av försäkringsansvarets omfattning här av gammalt anlitade distinktionen mellan skadeståndsansvar ex delicto och ex contractu. — Förutom bl. a. en redogörelse för märkligare avgöranden i H. D. under åren 1922 — 1925, för vilken justitieråden EKLUND och STENBECK svara, är slutligen att nämna en nekrolog över presidenten Berndt Julius Grotenfelt, författad av KAARLO IGNATIUS.

Ph. H.