Ugeskrift for Retsvæsen (h. 15—30). Grundlovens § 71 stadgar att en domare som fyllt 65 år kan avskedas »men uden Tab af Indtægter». En redan i årg. 1929 behandlad fråga huruvida en lag som stadgade att domare vid viss ålder skall avskedas med blott vanlig pension vore grundlagsenlig (se SvJT 1930 s. 52), har nu ytterligare diskuterats. Frågan besvaras nekande av fhv. Højesteretspræs. GRAM och Prof. BERLIN, jakande av Prof. POUL ANDERSEN (h. 15, 21, 25). Om de rättsliga frågor, som äro förknippade med det allt vanligare bruket att även i detaljhandeln köparen fullgör sin betalningsskyldighet genom insättning å säljarens bankkonto, skriver fhv. Dommer AXEL BORGEN (h. 21). I årg. 1927 hävdade Troels G. Jørgensen såsom allmän regel enligt dansk gällande rätt, att när tvist råder mellan retinent och sakens ägare om rättmätigheten av den förres krav, ägaren är berättigad utfå saken blott han ställer säkerhet. Denna mening kritiseras nu med skärpa av Landsretssagf. BJERRE. Han finner att en sådan regel ställer retinenten alltför ogynnsamt och anser ägarens intresse vara fullt tillgodosett därest han berättigas att utbekomma saken mot betalning under förbehåll om återvinning. Jørgensen har emellertid fått en vapendragare i cand. jur. FRIIS-JESPERSEN (h. 23, 25). Politimester BECKER OLSEN behandlar frågor om tomtägares

470 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.skadeståndsskyldighet när någon halkat omkull på den osandade trottoaren utanför tomten (h. 19). I Danmark föreligger ett kommittéförslag, gående ut på att lekmannadomare med individuell rösträtt skola medverka i brottmål (med und. för jurymål, polismål m. fl.) Højesteretsd. JØRGENSEN uttalar starka tvivel om värdet av en sådan reform. Dess enda hållbara motiv ser han däri att den skulle på en omväg leda till att ackusations- och omedelbarhetsprinciperna bättre komme till sin rätt; men lagändringar som direkt hävdade dessa principer vore enligt hans mening att föredraga (h. 25). Byretsd. SPANG-HANSSEN kritiserar vad 1929 års Stempellov stadgar om skyldighet för domare att kontrollera samma lags efterlevnad. Det föreskrives bl. a. att varje dom i tvistemål skall innehålla ett uttalande, huruvida någon överträdelse av lagen kan antagas föreligga med avseende å de i saken framlagda dokumenterna. Numera förekommer i ett tvistemål regelmässigt ej annat stämpelpliktigt papper än stämningen (1 kr:s stämpel). Förf. beklagar allt det överflödiga skriveri i domböcker och expeditioner som måste ske »for denne ene Krones Skyld» (h. 15). Litteratur anmäles av Prof. USSING (Astrup Hoels Risiko og Ansvar, h. 15), Højesteretssagf. KARSTEN MEYER (Jørgensens Danmark-Norges Højesteret, h. 17) och Kontorchef ELMQUIST (justitiarius Bergs Arbeidsrett, h. 25).

B. W.