Juridisk Tidsskrift, Kbhvn. En av tidskriftens utgivare, dr N. COHN, tar innevarande årgångs första häfte helt i anspråk för en synnerligen skarp kritik av Vinding Kruses stora arbete Ejendomsretten. Samme rec. anmäler i h. 5 Hans C. Bruuns arbete: Om Tvekampens Stilling i oldgermansk Rettergang, særlig dens Forhold til Gudsdommene.

H. N.

 

    Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland. H. 3 innehåller bl. a. två uppsatser på den internationella rättens område. I den ena redogör S. R. BJÖRKSTEN för huvudpunkterna i Finlands fördrag med främmande makter om biläggande på fredlig väg av mellanfolkliga tvister. I den andra upptager MARCUS NYKOPP till skärskådande ett av den internationella privaträttens mest diskuterade problem, frågan om återförvisningsprincipens berättigande, och knyter några kritiska anmärkningar till den motivering, som Finlandsl agberedning anfört för denna princips adopterande i den föregående år antagna finska lagen om vissa familjerättsförhållanden av internationell natur.
 

Ph. H.

 

    Defensor legis. H. 1. I en uppsats om tjänstemans och befattningshavares ed behandlar S. R. BJÖRKSTEN följande tre frågor: 1 vilka fall fordras av tjänsteman och befattningshavare ed? Måste ed avläggas inför fullsuttet kollegium? Hur inverkar den omständigheten att tjänsteman eller befattningshavare inte svurit ed på de handlingar han i sin tjänst eller befattning företagit? Samme förf. undersöker i h. 4 — i anknytning till ett finskt lagstiftningsärende — frågan i vilken ordning ändring eller förklaring bör ske av vanlig lag, som på grund av att den i något avseende ansetts ingripa i grundlag tillkommit i grundlagstiftningsordning. Sådan ändring eller förklaring bör enligt förf. ske i grundlagstiftningsordning endast om ändringen eller förklaringen själv ingriper i grundlag. — »Äktenskapslagen i doktrinens ljus» är rubriken till en avhandling av ALARIK HERNBERG i h. 2, 3 och 5 — 6. Sin

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 471konstruktiva läggning trogen söker förf. att inom den hävdvunna rättssystematiken placera de institut, som skapats av den nya finska äktenskapslagens regler om makars förmögenhetsförhållanden.

H. N.