Svenska föreningen för industriellt rättsskydd har under år 1929, sedan föregående meddelande om föreningen lämnades (SvJT 1929 s. 393), hållit sammanträde d. 17 dec. Därvid diskuterades ett av generaldirektören H. Hjertén utarbetat utkast till ändring av varumärkeslagen, över vilket föreningen anmodats avgiva yttrande. Vidare lämnade f. d. byrådirektören A. Hasselrot ett meddelande om ett kuriöst patentärende från 1890-talet.
    Den 25 april i år hade föreningen sitt årsmöte i Stockholm. Å mötet förekom diskussion över ämnet: "Anställdas rätt till patent å sina uppfinningar" med inledningsföredrag av cand. jur. B. Carlsen, Köpenhamn.
    Efter å årsmötet förrättade val består styrelsen av professor G. Eberstein, ordf., justitierådet B. Ekeberg, vice ordf., f. d. byrådirektören A. Hasselrot, skattmästare och sekr., bergsingenjören J. Edberg, generaldirektören H. Hjertén, direktören B. A. Hjorth, v. häradshövdingen G. Huselius, f. d. statsrådet V. Lundvik, fil. dr H. Nordenson och direktören E. W. Paues. Revisorer äro ingenjören J. Delmar och byråingenjören D. G. Sjöquist med registratorn F. Loenbom såsom suppleant. Styrelsen har till bitr. sekr. utsett e. o. hovrättsnotarien Å. v. Zweigbergk.
    Föreningen anordnar d. 26 och 27 sept. 1930 i Stockholm ett möte, till vilket inbjudits delegerade för systerföreningarna i Danmark och Norge samt Centralhandelskammaren i Finland. Mötet är på sitt område ett led i strävandena att åstadkomma ökat samarbete mellan de nordiska länderna och närma dessas rättsordningar till varandra. Vid sammanträden mellan föreningarnas delegerade komma i sådant syfte åtskilliga specialfrågor att tagas under omprövning. Dessutom hålles d. 26 sept. kl. 8 e. m. ett offentligt möte, till vilket allmänheten är välkommen. Därvid kommer professor Ragnar Knoph, Oslo, att hålla föredrag över ett allmänt ämne, avsett att belysa det industriella rättsskyddets betydelse. D. 27 sept. kl. 6 e. m. håller den svenska föreningen diskussionssammanträde med inledningsföredrag av generaldirektör H.

NOTISER. 497Hjertén över frågor på det industriella rättsskyddets område, ägnade att göras till föremål för överenskommelse de nordiska länderna emellan. Efter diskussionen anordnas en avslutningsbankett, till vilken de utländska gästerna inbjudas.
    Den svenska föreningen har till mötesdelegerade utsett hrr Eberstein, Ekeberg, Hasselrot och Hjertén. De praktiska arrangemangen för mötet handhavas av advokaten Bertil Ahrnborg, Kungsg. 7, Sthm.