Skandinavisk lagstiftning om upplagshusrörelse. Justerandet av det förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis, som utarbetades i juni 1929 (SvJT 1929 s. 473), och författandet av motiv därtill hava i någon mån fördröjts av mellankomna omständigheter. Ordföranden i den danska kommittén, professorn Carl Torp, avled som bekant d. 17 sept. 1929. Till hans ersättare utsågs professorn vid Köpenhamns universitet Henry Ussing. D. 10—22 juni 1930 ägde sammanträde rum i Helsingfors för justering av för-

NOTISER. 499slaget. I detta sammanträde deltogo utom Ussing prof. L. Cederberg och hovrättsrådet H. Wikander med justitiesekreteraren N. A. Lang som sekreterare.