Skruvliggarband till fastighetsbok. Häradshövdingen i Askims m. fl. härads domsaga Ragnar von Koch hade i skrivelse till K. M:t d. 20 dec. 1929 anhållit, att vid uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad för vissa områden inom domsagan det s. k. skruvliggarsystemet måtte få komma till användning. I ansökningen åberopades en därvid fogad »P. M. angående de nya fastighetsböckerna», utarbetad vid den inom justitiedepartementet pågående, åt presidenten K. Schlyter med biträde av assessorn E. Anderberg anförtrodda utredningen angående en ändamålsenligare anordning av fastighetsbokföringen m. m.
    Enligt denna P. M. består en skruvliggare av lösa, med metallband genomdragna blad, vilka fasthållas i pärmen genom en låsinrättning. I skruvliggaren kunna nya upplägg insättas just på den plats, där de enligt bokstavs- och nummerföljd böra finnas. Då ett upplägg växer, kan det utökas genom vidfogande av ett nytt blad, varigenom all splittring av uppläggen undvikes. Böckerna kunna vid behov befrias från dött material, i det att blad som allenast upptaga t. ex. dödade eller förfallna inteckningar kunna borttagas. En betydlig minskning i böckernas volym ernås därigenom att skruvliggaren ej behöver innehålla de tomma reservblad, som äro ofrånkomliga vid ett system med fasta band. Vidare medger skruvliggarsystemet, att olika typer av blanketter kunna användas som blad, allt efter som det ena eller det andra slaget inskrivningar kräver större utrymme. Till förekommande av att blad komma bort vid bandens öppnande föreslås föreskrifter angående förvaring och användning av den till låsinrättningen hörande nyckeln.
    Enligt anbud kunna 150 skruvliggarpärmar av omkring 45 × 34,5 cm. i storlek och med dyrkfri låsanordning m. m. erhållas till pris av 59 kr. för pärm; tryckning av blanketterna drager en kostnad av högst 1,660 kr., papper inberäknat.
    K. M:t har genom beslut d. 13 juni 1930 förklarat sig anse ett försök med uppläggande av fastighetsbok enligt skruvliggarsystemet böra göras till utrönande av systemets användbarhet och lämplighet å det ifrågavarande området och funnit gott medgiva att, utan hinder av bestämmelserna i kungörelsen d. 14 sept. 1875 huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras, de ifrågavarande fastighetsböckerna må uppläggas och föras enligt skruvliggarsystemet. Med avseende å de särskilda skruvliggarbanden har K. M:t föreskrivit, alt de särskilda bladen skola på lämpligt sätt pagineras, att anteckning, utvisande av vilka blad ett upplägg vid varje tid består, skall å lämplig plats, exempelvis nederst inom fastighetsspalten, finnas verkställd, skolande anteckningen jämväl, när blad uttagits och ersatts med annat blad, utvisa detta förhållande, att uttaget blad skall för framtiden bevaras, att nyckel till låsinrättningen skall förvaras under lås på häradshövdingens ansvar, samt att skruvliggarband ej får öppnas annat än i närvaro av häradshövdingen eller annan, som på hans ansvar har vården om nyckeln.

 

    Hovrättsassessors placering i löneklass. Med anledning av framställning av Svea hovrätt har K. M:t d. 11 juli 1930 funnit gott medgiva, att vid

NOTISER. 501fråga om assessors i hovrätt placering i 28:e löneklassen må med adjunktion likställas den tjänstgöring, som han efter sitt förordnande till assessor må hava bestritt såsom vikarie för häradshövding eller såsom biträdande domare.