Hovrätten över Skåne och Blekinge. Förordnande att provföredragasom fiskal meddelas numera i skånska hovrätten allenast den som efter avlagd juridisk examen under minst tre år tjänstgjort som biträde å domarkansli (Jfr SvJT 1930 s. 178 ff.).

 

    Gunnar Swensons minnesfond vid Juridiska fakulteten i Lund. Under de senaste åren ha från minnesfondens avkastning utgått: 1927—28 till prof. C. G. Bergman ss. bidrag till tryckningskostnaderna för arbetet »Köp och lösöreköp» kr. 1,842.94 ävensom vissa anslag till utrikes studieresor (proff. R. Malmgren och C. G. Bergman samt doc. G. Åkerman); 1928—29 anslag till utrikes studieresor (proff. E. Kallenberg och E. Sommarin samt doc. R. Bergendal); 1929—30 till prof. R. Malmgren ss. bidrag till tryckningskostnaderna för arbetet »Sveriges författning» kr. 1,446.60 samt vissa anslag till utrikes studieresor (proff. C. G. Björling, A. Ernberg och R. Malmgren). Fondens kapitalbelopp utgjorde vid räkenskapsavslutningen pr 30 juni 1930 287,000 kronor.

C. G. Bj.

 

    Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet bestaar af en Afdeling for Retsvidenskab, en Afdeling for Statsvidenskab og en Afdeling for Forsikringsvidenskab. Den retsvidenskabelige Afdeling omfatter 11 Professorater, 9 ordinære og 2 ekstraordinære; desuden er der under Fakultetet ansat en Lektor, der afholder Øvelser for de studerende over praktiske Retstilfælde o. lign. Endelig er der ansat to Lærere i Bogholderi og Regnskabskritik.
    Fordelingen af Fagene mellem de 9 ordinære Professorer i Retsvidenskab beror paa Aftale mellem Fakultetsmedlemmerne. For Øjeblikket er Fordelingen følgende, idet Professorerne nævnes i Anciennitetsorden:
    Professor, Dr. juris H. Munch-Petersen, f. 1869: Proces; Professor Poul Johannes Jørgensen, f. 1873: Retshistorie; Professor, Dr. juris Knud Berlin, f. 1864: Statsforfatningsret, det statsretlige Forhold mellem Danmark og Island; Professor, Dr. juris Fr. Vinding Kruse, f. 1880: Ejendomsret (Tingsret), Forfatter- og Kunstnerret; Professor, Dr. juris Axel Møller, f. 1873: Folkeret; Professor, Dr. juris Henry Ussing, f. 1886: Obligationsret, Romerret; Professor, Dr. juris Kristian Sindballe, f. 1884: Forsikringsret, Selskabsret, Søret; Professor Oluf H. Krabbe, f. 1872: Strafferet; Professor, Dr. juris O. A. Borum, f. 1894: Arveret, Personret og Familieret.
    De to ekstraordinære Professorer er Professor, Dr. juris Frantz Dahl, f. 1869, der docerer Retsvidenskabens Historie, og Professor, Dr. juris Poul Andersen, f. 1888, der læser over offentlig Ret.
    Lektor, Overretssagfører O. K. Magnussen, f. 1881, gennemgaar for de studerende praktiske Retstilfælde og retslige Dokumenter. Faget "Borgerlig Ret" et forberedende kortere Begyndelses-Kursus i Civilret for de studerende, læses af de forskellige Fakultetsmedlemmer vekselvis, ligesom Gennemgangen af de

502 NOTISER.skriftlige Øvelser over konkrete og almindelige Retsspørgsmaal besørges af Fakultetslærerne efter Tur.
    Nationaløkonomi og Statistik for de juridiske studerende til Eksamens første Del gennemgaas af Professorerne ved den statsvidenskabelige Afdeling af Fakultetet: Professor, Dr. polit. Axel Nielsen, f. 1880, Professor Jens Warming, f. 1873, og Professor, Dr. polit. L. V. Birck, f. 1871.
    Professor i Retsmedicin, Dr. med. Knud Sand, f. 1887, holder orienterende Forelæsninger over Retsmedicin for Jurister. Det obligatoriske Kursus for de studerende i Bogføring, Regnskabsteknik og Regnskabskritik afholdes af Finanshovedbogholder Hans Bjarne, f. 1875, og Lektor ved Købmandsskolen Hans Chr. Riis, f. 1878.
    Endelig holdes der for juridiske studerende Forelæsninger over Polititeknik (Læren om Forbrydelsernes Efterforskning m. m.).

Vinding Kruse.