Dödsfall. Kammarrättsrådet Edvard Valdemar Lagerbring avled 11 juni1 930. L. föddes i Uppsala 1864 samt avlade där studentex. 1883 och hovrättsex. 1887. Efter tingstjänstgöring utnämndes L. till vice häradshövding 1890, varefter han under en följd av år tjänstgjorde i finansdep. L. började tjänstgöra i kammarrätten 1893 och utnämndes 1901 till advokatfiskal där samt 1906 till kammarrättsråd.
    Assessorn Carl Erland Strandmark avled i Göteborg 14 juni 1930. S. var född i Växjö 1882, avlade studentex. i Lund 1902 och hovrättsex. där 1906. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i länsstyrelserna i Skaraborgs samt Göteborgs och Bohus län började S. 1914 tjänstgöra i rådhusrätten i Göteborg, där han 1922 utnämndes till assessor.
    Advokaten Sven Gerhard Lindgren avled i Sthm 1 juli 1930. L. föddes i Sthm 1883. Han avlade i Uppsala studentex. 1901 och hovrättsex. 1904. Sist-

506 NOTISER.nämnda år började han advokatverksamhet i Sthm, varest han 1917 etablerade egen advokatbyrå. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1909.
    F. d. häradshövdingen Ernst Fredrik Nicolaus von Sydow avled i Sunne 11 juli 1930. Han var född i Växjö 1859 samt avlade i Lund studentex. 1887 och jur. u. kand. ex. 1883. Åren 1884—86 var han docent i civilrätt vid Lunds universitet. Från 1885 tjänstgjorde han i Skånska hovrätten, där han befordrades till assessor 1892 och till hovrättsråd 1901. Åren 1896—98 tjänstgjorde han som t. f. rev.-sekr. 1902 utnämndes han till häradshövding i Fryksdals härads doms. Han har av trycket utgivit »Om hyresavtal rörande fast egendom enligt romersk och svensk rätt», Lund 1884, och »Om dom i tvistemål», uppsats i NJA II 1903 s. 1.
    Advokaten vice krigsdomaren John Fredrik Åström avled i Uppsala 20 juli 1930. Född 1872 i Stora Åby i Östergötland, avlade han studentex. i Uppsala 1892 och hovrättsex. där 1900. Sedan 1901 innehade han Uppsala advokatbyrå, och han blev 1903 ledamot av Sveriges advokatsamfund. 1917 blev han vice krigsdomare vid Upplands infanteriregemente, Upplands artilleriregemente och Västmanlands trängkår.
    Rådmannen Sven Thure Drakenberg avled i Borås 19 aug. 1930. D. föddes i Broddetorp i Skaraborgs 1. 1864. Han avlade studentex. i Lund 1884 och hovrättsex. där 1889. Till vice häradshövding utnämndes D. 1893. Från 1894 var han rådman i Borås, 1924 blev han förste rådman.