Justitiedepartementet. K. M:t har d. 20 juni 1930 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Vult. von Steyern att fr. o. m. d. 21 juni 1930 t. v. biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.
    Vidare har K. M:t d. 27 juni 1930 utnämnt kanslirådet i K. M:ts kansli, förste kanslisekreteraren i justitiedepartementet Carl-Gustaf Bruno att fr. o. m. d. 15 juli 1930 vara kansliråd i nämnda departement.

 

    Lagberedningen. Till ledamot i lagberedningen efter statsrådet Gyllenswärd har K. M:t d. 28 aug. 1930 förordnat professorn vid Lunds universitet Ragnar Bergendal.
    Utöver de i SvJT 1930 s. 218 omförmälda personer, vilka jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallats av lagberedningen för överläggning beträffande särskilda frågor rörande dödsbos utredning och förvaltning, betalning av gäld och urarvagörelse samt arvskifte m. m., har beredningen, med stöd av samma bemyndigande, tillkallat f. d. statsrådet borgmästaren i Halmstad Georg Bissmark.

 

    Processreformen. Chefen för justitiedepartementet har d. 19 juni 1930, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 26 sept. 1929 tillkallat borgmästaren i Halmstad Georg Bissmark att, jämte förut tillkallade personer, i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet samråda med departementschefen vidfortsatt beredande av frågan om rättegångsväsendets ombildning och därmed sammanhängande spörsmål.

 

    Riksdagens arbetsformer. K. M:t har d. 28 aug. under justitiedepartementet tillsatt en kommitté med uppdrag att verkställa utredning av frågan rörande riksdagens arbetsformer. Till ledamöter i kommittén hava förordnats ledamöterna av riksdagens första kammare borgmästaren G. F. Bissmark, tillika ordförande, landshövdingen S. H. Kvarnzelius, professorn C. L. A. A. Reuterskiöld, förre generalkrigskommissarien K. V. Rydén och överdirektören C. E. Svensson samt ledamöterna av riksdagens andra kammare redaktören, filosofie doktorn A. I. Anderson, redaktören, filosofie kandidaten J. A. Engberg, sekreteraren hos Jämtlands läns hushållningssällskap, hemmansägaren P. S. Hedlund och rektorn, filosofie kandidaten G. A. Mosesson.

 

    Fastighetsregisterkommissionen. K. M:t har d. 27 juni 1930 förordnat dels verkställande ledamoten i fastighetsregisterkommissionen, revisionssekre

NOTISER. 507teraren Helge Arvid Sjögren att fr. o. m. d. 1 juli 1930 t. v. jämväl vara ordförande i kommissionen, dels byråchefen i lantmäteristyrelsen Gunnar Palm att fr. o. m. d. 1 juli 1930 t. v. vara ledamot och sekreterare i kommissionen, dels ock t. f. sekreteraren i kammarkollegiet jur. dr Gunnar Hugo Prawitz att fr. o. m. samma dag t. v. vara biträdande sekreterare i kommissionen.