Pensionssakkunniga. Med stöd av K. M:ts d. 20 juni 1930 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 30 i s. m. tillkallat generaldirektören greve H. A Hamilton (ordf.), ledamoten av riksdagens andra kammare, förste kontoristen vid statens järnvägar E. G. E. Eriksson och byråchefen E. Th. Sidenbladh såsom sakkunniga med uppdrag att överarbeta de av 1926 års pensionsutredning avgivna förslagen till bestämmelser om tjänstepension vid den civila statsförvaltningen ävensom verkställa utredning och avgiva förslag ang. dyrtidstilläggens inarbetande i pensionerna.

 

    Rusdrycksförsäljningslagstiftningen. Med stöd av K. M:ts bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 4 juli 1930 tillkallat nedannämnda personer att, i enlighet med de riktlinjer, som finnas angivna i statsrådsprotokollet över finansärenden för d. 24 sept. 1928, såsom sakkunniga verkställa utredning och avgiva förslag ang. revision av gällande lagstiftning rörande försäljning av rusdrycker, nämligen landshövdingen E. A. Beskow (ordf.), jourhavande direktören i aktiebolaget Vin- och spritcentralen E. A. Bernström, ledamoten av riksdagens första kammare, förrådsförmannen A. J. Bärg, aktuarien, filosofie doktorn E. V. Englund, direktören i Karlstads systemaktiebolag G. Gräslund, ledamoten av riksdagens andra kammare, lantbrukaren C. O. Johanson i Huskvarna, lasarettsläkaren i Malmö, medicine doktorn M. J. J. Ljungdahl, ledamoten av riksdagens andra kammare, redaktören E. Ljunggren och ledamoten av riksdagens första kammare, byråchefen J. E. O. J:son Thulin.

 

    Skatteregleringskommitté. Med stöd av K. M:ts d. 30 juli 1930 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet s. d. tillkallat nedannämnda personer att såsom sakkunniga inom finansdepartementet biträda med utredning av vissa skatteregleringsfrågor, nämligen ledamoten av riksdagens första kammare, t. f. professorn J. Bergman, kammarrättsrådet C. W. U. Kuylenstierna, länsassessorn F. A. I. Lundewall, f. d. rådmannen E. E. Lyberg, ledamoten av riksdagens andra kammare, lantbrukaren O. Olsson, Kullenbergstorp, ledamoten av riksdagens första kammare, landshövdingen G. R. Sederholm (ordf.) och ledamoten av riksdagens andra kammare, lantbrukaren P. E. Sköld.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 14 juli 1930 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Anton Fabian Virginius Thelin att fr. o. m. d. 15 juli 1930 t. v. biträda inom jordbruksdepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    d. 13 juni 1930 utnämnt generaldirektören Gustaf Ernst Grefberg att vara justitieråd;
    d. 28 aug. 1930 utnämnt häradshövdingen Algot Johan Fredrik Bagge att vara justitieråd fr. o. m. d. 1 sept. 1930.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    dels utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt, statsrådet Ragnar Hugo Ferdinand Gyllenswärd att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara revisionssekreterare;
    dels ock förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Hugo Ericsson samt hovrättsråden i Svea hovrätt Jakob Tersmeden, Per von Ehrenheim och Orvar Bäcksin att fr. o. m. d. 1 juli t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1930 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 13 juni 1930 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Thor Strömman avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 16 aug. 1930;

508 NOTISER.    d. 20 juni 1930 utnämnt assessorn i Svea hovrätt, Klas Sigurd Holter Hedström att vara hovrättsråd i samma hovrätt;
    d. 14 juli 1930 utnämnt assessorn i Svea hovrätt Johan Olof Odencrants att vara hovrättsråd i samma hovrätt samt assessorn i Göta hovrätt Erik Gabriel Eriksson Leijonhufvud att vara hovrättsråd i samma hovrätt.
    d. 14 aug. 1930 meddelat hovrättsrådet i Svea hovrätt Olof Ivarsson Hæggström avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 16 aug. 1930;
    d. 28 aug. 1930 utnämnt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Gustaf Gabriel Hesselgren att vara hovrättsråd i samma hovrätt.