Nordisk Tidsskrift for Strafferet inleder sitt fjärde och sista häfte för det gångna året med en av Højesteretsdommer EYVIND OLRIK tecknad minnesruna över professor Carl Torp (+ 16 sept. 1929). Ett spörsmål berörande den i Danmark aktuella strafflagsreformen behandlas i en av Vice Fængselsinspektør BORGSMIDT-HANSEN skriven artikel »Om Ungdomsfængsel». Under denna benämning har i den 1917 tillsatta strafflagskommissionens år 1923 avgivna förslag, liksom i de tre senare framlagda regeringsförslagen, efter mönstret av det engelska Borstal-systemet upptagits regler om en förvissa grupper av förbrytare under 21 års ålder avsedd, särskilt på uppfostran och yrkesutbildning inriktad art av frihetsstraff på relativt obestämd tid, 1—3 år. Förf., som tidigare i samma tidskrift (årg. 1925 s. 64 ff.) yttrat sig i frågan med anledning av nyssnämnda kommissionsförslag, redogör nu för de avvikelser därifrån — dock ej i principerna — som förekomma i 1924 och 1928 års regeringsförslag och i ett av Folketingets strafflagsutskott 1929 utarbetat ändringsförslag, samt fogar härtill några kritiska reflexioner. Av aktuellt kriminalpolitiskt intresse är även den danska »Lovom Adgang til Sterilisation» av 1 juni 1929, vars text i förevarande häfte in extenso meddelas, beledsagad av några tänkvärda anmärkningar av Landsdommer OLAF HAACK. Højesteretsdommer TROELS G. JØRGENSENS uppsats: »Grundsætningen om Erstatning for uforskyldt Fængsling» torde vara förtjänt av beaktande även vid processreformen i vårt land. Efter en redogörelse för hithörande regler i dansk rätt undersöker förf. möjligheten av deras analogiska tillämpning, berör motsvarande stadganden i svensk och norsk rätt och förordar slutligen de lege ferenda en sådan utvidgning av ersättningsreglernas tillämplighetsområde som i Norge varit lagfäst sedan 1917. Även modern kriminalteknik är i häftet representerad, i det att direktören för den internationella fjärridentifieringsbyrån i Köpenhamn Auditør E. SCHÄFFER i en längre artikel livfullt och entusiastiskt skildrar Politiinspektør Hakon Jørgensens banbrytande arbeten på monodaktyloskopiens område (fingeravtrycks ordnande för varje finger särskilt, efter en vetenskapligt grundad, generellt genomförbar och praktiskt tjänlig metod).
 

O. B.