RIKSDAGEN.

 

    Utlåtanden hava avgivits av sammansatt lag- och annat utskott i bl. a. följande frågor:
    k. prop. nr 37 med förslag till lag om bokföring vid enskild järnväg m. m. ävensom i ämnet väckt motion (Sms Banko- o. FLU 1), prop. bifallen;
    k. prop. nr 154 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 om understödsföreningar m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Sms Stats- o. ALU 6), prop. avslagen.
    sammansatt andra lag- och jordbruksutskott har avgivit utlåtande (nr 1) i anledning av sexton motioner rörande vissa sociala jordfrågor; riksdagen har avslagit vissa av motionerna samt i anledning av vissa bland dem i skrivelser till K. M:t anhållit om utredning.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    konstitutionsutskottets memorial nr 14 med förslag till ändrad lydelse av § 55 riksdagsordningen (motionstiden), bifallet;
    konstitutionsutskottets memorial nr 15 med förslag till ändrad lydelse av § 60 riksdagsordningen (voteringspropositions kungörande), bifallet:
    motion (I: 241) ang. ändrad arbetsfördelning mellan riksdagens justitieombudsman och dess militieombudsman (KU 28), avslagen;
    k. prop. nr 99 med förslag till lag om kommunalstyrelse på landet m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (KU 30), prop. bifallen med vissaändringar;
    k. prop. nr 100 med förslag till lag om församlingsstyrelse m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (KU 31), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 101 med förslag till lag om ändrad lydelse av 31 och 32 §§ i lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen (KU 32), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motion (1I: 229) om frihet från stämpelavgift vid lagfart å fång enligt ensittarlagen (BevU 10), avslagen;
    k. prop. nr 196 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 14 juni 1917 (nr 340) ang. försäljning av rusdrycker m. m., ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 21), prop. bifallen med vissa ändringar ;
    k. prop. nr 70 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 27 juni 1896 om rätt till fiske m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (JU 67), bifallen;
    k. prop. nr 187 ang. åtgärder till förhindrande av plockning av lingon före viss dag ävensom i ämnet väckta motioner (JU 90), avslagen.