ANDERS SANDØE ØRSTED. Privatretlige Skrifter i Udvalg. Afdeling 1, 2. København 1930. Gyldendal. 693, 538 s. Kr. 9.50, 9.50. — Skrifter i Udvalg. Udg. af Bestyrelsen for det Anders Sandoe Ørstedske Prismedaille-Legat ved TROELS G. JØRGENSEN.

 

    Den store danske rättsläraren Ørsteds arbeten ha tyvärr länge varit tämligen svåråtkomliga. För att underlätta studiet av hans skrifter har man detta år börjat utge en stor del av dem i en samlad upplaga. Enligt planen skola i skilda serier publiceras Ørsteds arbeten i juridik och rättsfilosofi ävensom angående ett enstaka nationalekonomiskt ämne. Man har för avsikt att företaga en viss sovring, så att skrifter, vilka numera väsentligen äga blott historiskt intresse, icke medtagas i upplagan. Den privaträttsliga avdelningen föreligger nu färdig i två omfångsrika delar. Det är att hoppas, att utgivningen av det återstående skall kunna äga rum inom en någorlunda nära framtid. Som editionen bekostas av en genom frivillig insamling hopbragt fond — tillkommen 1878 i samband med firandet av hundraårsminnet av Ørsteds födelse — har priset kunnat sättas mycket lågt.

 

C. G. BJÖRLING. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 6:e uppl. Lund 1930. Gleerups förlag. 350 s. Kr. 8.75.

 

    Sedan senaste upplagan av prof. Björlings lärobok utkom, har ett flertal viktiga lagar tillkommit på civilrättens område, såsom förmynderskaps-, kollektivavtals-, arvs- och testamentslagarna. Den nya upplagan företer därför icke få skiljaktigheter från de tidigare.

 

    Juristische Blätter, den ledande österrikiska juridiska tidskriften, inleder nr 12 av innevarande årgång med uppsatsen "Recht und Wirklichkeit" av ALF Ross. I en not, där tidskriften presenterar författaren, uttalas, att Ross' arbete "Theorie der Rechtsquellen" (se SvJT 1929 s. 524) utan tvivel snart skall, såsom det förtjänar, vinna mycket beaktande. Tidskriften citerar i detta sammanhang ett omdöme angående Ross' arbete av professor MAX RÜMELIN som yttrar: "Arbetet präglas av största skarpsinne, en sällsynt tankens energi och omfattande beläsenhet i fransk, engelsk och tysk litteratur."

 

Förhandlingar vid Svenska Kriminalistföreningens möte i Stockholm den 28 februari 1930. Utg. av föreningens styrelse. Sthm 1930. Fritzes bokförlags a. b. 73 s. Kr. 3.00.

    Vid Svenska Kriminalistföreningens senaste årsmöte förekom diskussion av förslaget till steriliseringslag. Inledningsföredrag hölls av prof. Kinberg. I diskussionen yttrade sig presidenten Schlyter, häradshövding Lindstedt, professorerna Sjövall, Stjernberg och Bergendal, advokaten frih. Stjernstedt, professorskan Fjällbäck-Holmgren och prof. Wigert.