Nordiskt samarbete på växel- och checkrättens område. D. 25 sept.—11 okt. 1930 hava i Stockholm överläggningar ägt rum mellan representanter för Sverige, Danmark, Finland och Norge i syfte att förbereda dels ratifikationen av de i Genève nyligen utarbetade och av, bl. a., de nämnda länderna undertecknade växelrättsliga konventionerna, dels det förestående arbetet på checkrättens uniformering (se SvJT 1930 s. 497 f). I förstnämnda hänseende avsåg uppgiften dels åstadkommande av största möjliga överensstämmelse vid översättningen av de i Genéve antagna texterna, dels vinnande av nordiskt samförstånd, till den del avvikelser och tillägg kunna ifrågakomma vid den gemensamma växellagens införlivande med de särskilda rättssystemen. För resultatet av överläggningarna på checkrättens område redogöres utförligt på annan plats (ovan s. 576 ff.).
    Sverige representerades vid förhandlingarna av presidenten friherre E. Marks von Würtemberg, f. d. justitierådet B. Ekeberg och bankföreningens verkstäl

598 NOTISER.lande direktör f. d. häradshövdingen K. Dahlberg, Danmark av kontorchefen A. Helper och bankdirektören V. Eigtved, Finland av förvaltningsrådet F. Grönvall och Norge av höiesterettsadvokaten C. Stub Holmboe med sekreteraren i norska justitiedepartementet J. Trampe Broch såsom sekreterare. Attachén E. von Post fungerade såsom konferensens sekreterare.