Femtonde nordiska juristmötet. Den svenska lokalstyrelsen för det femtonde nordiska juristmötet har vid sammanträde d. 4 nov. 1930 till generalsekreterare för mötet utsett advokaten Sune Wetter.

 

    Den fjärde nordiska juriststämman — för studenter och yngre jurister — har hållits i Norge under tiden 24 aug.—3 sept. 1930. Fem dagar tillbragtes på Breidablik kur- og turisthotel i Valdres, och lika många i Oslo. Arrangör var Juristforeningen i Oslo i samarbete med den norska föreningen Norden. Understöd i olika former hade lämnats av Det kongelige Frederiks universitet, Den norske sagförerforening, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Letterstedtska föreningen och Oslo kommune samt av flera enskilda personer. I mötet deltogo omkring 110 studenter, därav omkring 50 från Danmark, 7 från Finland, omkring 30 från Norge och omkring 25 från Sverige.
    Av de inbjudna utländska föreläsarna var prof. Bergendal med från början till slut; prof. Munch-Petersen nödgades på grund av sjukdom utebliva från mötet; presidenten Schlyter och prof. Vinding Kruse deltogo blott i mötets senare del. Norska föreläsare voro professorerna Stang, Knoph och Lindvik samt Höiesteretts justitiarius Paal Berg och höiesterettsadvokat Per Rygh.
    De utländska deltagarna ankommo till Oslo söndagen d. 24 aug. på morgonen. För den följande natten inkvarterades de på Blindern Studenterhjem, en storartad anläggning, vartill vi i Sverige sakna motstycke. Mötets officiella öppnande ägde rum på eftermiddagen i Universitetets aula. Stevnekommitténs formann, cand. jur. Arnljot Engh, förklarade mötet öppnat och prof. Lindvik hälsade på den juridiska fakultetens vägnar deltagarna välkomna. Såsom representant för de utländska föreläsarna talade prof. Bergendal. Hälsningar från de främmande ländernas studentdelegationer framfördes av cand. jur. Kaj Petersen, Köpenhamn, jur. stud. Väinö Wichman, Helsingfors, och jur. kand. Nils Dillén, Stockholm. Professor Stang höll härefter sin öppningsföreläsning över ämnet: Forgrunnsskikkelser i nordisk rettsvidenskap. På oss svenskar gjorde han ett djupt intryck, när han, själv djupt gripen, talade om Tore Almén, vilken var den svensk han tagit med bland de behandlade rättslärda. De övriga voro Anders Sandøe Ørsted, A. M. Schweigaard, Jul. Lassen och Francis Hagerup.
    Måndagen d. 25 aug. överflyttades mötet till Breidablik, vilket ligger vid en av Norges vackraste dalgångar, 663 meter över havet, med en storslagen utsikt ända bort mot Jotunheimen. Avsikten med uppehållet på Breidablik var enligt de norska inbjudarna å knytte deltagerne nærmere sammen, gi dem et inntrykk av norsk natur, samtidig som de rent faglige interesser i rikt mon vil bli tilgodesett». Dessa mål vunnos alla tre, och särskilt för de två förra var miljön utomordentligt gynnsam. Vädret var under hela tiden strålande, och flera utflykter gjordes, den mest minnesvärda i bil till Jotunheimen.

NOTISER. 599    Som värdskap fungerade under Breidablikvistelsen prof. och fru Knoph samt prof. Lindvik. Föreläsningar höllos där av prof. Bergendal över ämnet »Till frågan om intressekollisioners betydelse i straffrätten»; av prof. Knoph om »Litt av hvert om forfatterrett», därvid talaren bl. a. lämnade en redogörelse för den nya norska loven om aandsværker. Prof. Knoph upprepade även — såsom suppleant för en annan, utebliven föreläsare — det föredrag han höll i Juristföreningen i Stockholm 1930 om den norske Höiesterett, efter att först hava från föreläsningssalen utvisat dem som läst föredraget i SvJT. Vidare föreläste prof. Lindvik över »Betydningen av rettshistorisk forskning». På Breidablik ägde även en diskussion rum om »Juristenes utdannelse». Huvudinledare var jur. kand. Bo Pfannens till,Malmö; övriga inledare voro stud. jur. Hans Bertelsen. Köpenhamn, jur. stud. Rolf Lax, Helsingfors, och cand. jur. Dagny Andersen, Oslo. Det väsentliga utbytet av denna diskussion var, att man fick reda på huru förhållandena gestaltade sig i grannländerna beträffande examensordning, undervisning o. dyl.
    Fredagen den 29 augusti var avskedsmiddag anordnad på Breidablik. Tal höllos av professorerna Bergendal, Lindvik och Vinding Kruse samt av representanter för de utländska studenterna. Följande dag skedde avresan från Breidablik till Oslo, där nästan alla utländska deltagare blevo inkvarterade i privata familjer. Söndagen d. 31 aug. var en biltur Oslo runt arrangerad med besök bl. a. i Vigelands ateljé och i Vikingeskibhuset. Samma dag voro de utländska deltagarna gäster till te hos sina respektive länders ministrar, och på aftonen ägde Juristforeningens stora bankett rum i Handelsstandens festsal. Tal höllos av bl. a. prof. Knoph för samarbetet mellan nordens jurister, av Juristforeningens formann Rolf Kaurin för gästerna, av presidenten Schlyter för den nordiska juriststämman såsom en fast institution, förberedande de unga till de nordiska juristmötena, och av cand. jur. Kaj Petersen, vilken framförde studenternas tack.
    I Oslo höllos i universitetets gamla festsal följande föreläsningar: d. 1 sept. av prof. Vinding Kruse om »Erhvervsliv og Jura» och av Höiesteretts justitiarius Paal Berg om »Arbeidskampen som rettslig problem», d. 2 sept. av höiesterettsadvokat Per Rygh om »Tilbörlig og utilbörlig subjektivitet i sakförer- og dommergjerning» och av presidenten Schlyter »Om en reform av tinglysningsväsendet efter dansk förebild» samt d. 3 sept. av prof. Bergendal om »Rättsskydd för tredje mans neutralitet i arbetskonflikter».
    D. 1 sept. hade vidare åt deltagarna beretts tillfälle att närvara vid det högtidliga mottagandet av årets studenter på universitetsplatsen och följande dag att bevista en session i Oslo lagmannsrett. På kvällen d. 2 sept. ägde den av Oslo kommune anordnade avskedsfesten rum på Ekebergrestaurangen. Gästerna hälsades välkomna av stadsfullmäktiges vice ordförande Aamot, och studenternas tack framfördes av jur. kand. Bo Pfannenstill. Onsdagen d. 3 sept. upplöstes mötet. Några av deltagarna stannade kvar i Oslo för att åhöra den av Instituttet for sammenlignende kulturforskning arrangerade föreläsningsserien i rättshistoria, vilken begynte omedelbart efter Juriststevnets slut.
    Tanken att göra den nordiska juriststämman till en fast institution vann redan under mötet praktisk anslutning genom den för ändamålet bildade »Nordisk förening för unga jurister.»

Jochum Sjöwall.