600 NOTISER.    Nordisk förening för unga jurister. Efter överläggningar mellan representanter för de nordiska ländernas yngre jurister, som deltogo i den fjärde nordiska juriststämman i Norge, bildades å dennas sista dag "Nordisk förening för unga jurister". Jämlikt föreningens stadgar är dess ändamål att främja samarbetet mellan nordens unga jurister och utgöra en föreningslänk mellan dem, och i detta syfte skall föreningen särskilt verka för ett regelbundet avhållande av möten, utväxling av föredragshållare och utbyte av juris studerande.
    Föreningens stiftare voro: från Danmark cand. jur. Kaj Petersen och stud. jur. Hans Bertelsen, Köpenhamn; från Finland jur. stud. Rolf Lax, Helsingfors; från Norge cand. jur. Arnljot Engh och stud. jur. Rolf Kaurin, Oslo. samt från Sverige jur. stud. S. Lundborg, Uppsala, jur. kand. Bo Pfannenstill, Lund, samt jur. stud. Carl Swartling, Stockholm.

 

    Nordiska mötet för statsrätt och statskunskap hölls d. 3—6 sept. med 10 deltagare från Danmark, 8 från Finland, 21 från Norge och 102 från Sverige; dessutom räknade mötet 3 deltagare från Tyskland och 1 från Förenta Staterna. Förhandlingarna höllos i Stockholms högskola, utom d. 4 sept., då de voro förlagda till Uppsala universitet.
    Mötet öppnades av den svenska organisationskommitténs ordförande professor Nils Herlitz. Till ordförande valdes universitetskansler Ernst Trygger. till vice ordförande professor Axel Møller, minister R. Erich och statsrådet L. Oftedal. Sekreterare blev docenten E. Fahlbeck, som förut varit organisationskommitténs sekreterare. Det första föredraget hölls av professor Herlitz och behandlade "Karakteristiska drag i svensk offentlig rätt". Därefter hölls diskussion om "Domstolenes myndighet til å tillsidesette grunnlovsstridige lover", inledd av professor Frede Castberg, Oslo, minister Erich, professor P. Andersen, Köpenhamn, och docenten Halvar Sundberg. I diskussionen yttrade sig vidare ordföranden universitetskansler Trygger, professorerna C. A. Reuterskiöld och A. Brusewitz, generaldirektör V. Pürschel och jur. lic. I. Myrberg. — På kvällen var middag anordnad på Stockholmsutställningens huvudrestaurant.
    Förhandlingarna i Uppsala d. 4 sept. bestodo av två föredrag: av professor Reuterskiöld om "Statsrådsdechargen i Sverige ur stats- och förvaltningsrättslig synpunkt" och av universitetsadjunkten S. J. Björksten, Helsingfors, över ämnet: "Huru Finland utvecklades till en demokratisk, parlamentarisk republik". Efter föredragen visades domkyrkan och universitetet av professor A. Hahr, varpå gemensam middag intogs på Flustret.
    D. 5 sept., då mötesdeltagarna åter samlades i Stockholm, höllos till en början föredrag av fil. d:r A. Ross, Köpenhamn, om "Folkeforbundet og staternes suverænitet" samt av professor K. R. Brotherus, Helsingfors, om "Stat och kyrka i Finland". Därpå följde diskussion om "Regeringsmakt och parlamentarism", inledd av professor Georg Andrén, Højesteretssagfører Karsten Meyer, Köpenhamn, statsrådet Oftedal, Oslo, och minister Erich. I diskussionen deltogo vidare professorerna Møller, Reuterskiöld och Brusewitz samt generalauditör Pürschel. På aftonen voro mötesdeltagarna av Stockholms stad inbjudna till supé i stadshuset.
    Sedan d. 6 sept. mötets sista föredrag hållits av docenten W. Keilhau,

NOTISER. 601Oslo, om "Ökonomiske konjunkturer og politiske idéer", beslöts, att för varje i mötet deltagande land skulle utses en kommitté med uppdrag att söka under inbördes samråd vidmakthålla det nordiska samarbetet inom statsrätt och statskunskap samt att gemensamt föreslå formen för ett kommande möte. Det lämnades öppet, huruvida samarbetet borde fullföljas genom fristående möten eller i mer eller mindre fast anknytning till redan bestående mötesorganisationer. Till ledamöter i den svenska kommittén utsågos vid mötet professorerna Reuterskiöld, Malmgren, Brusewitz, Herlitz, Lagerroth och Andrén; för vart och ett av de övriga länderna utsågs en representant med uppdrag att sedermera i sitt land sörja för val av kommitté, nämligen för Danmark professor Møller, för Finland professor Brotherus och för Norge professor Castberg.
    Från Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer framfördes en hälsning genom en dess ledamot, professor E. Wolgast, Rostock, som deltog i mötet.
    Initiativet till mötet har tagits inom den svenska föreningen Norden, och det var tack vare denna förenings ekonomiska stöd, som mötets avhållande blev möjligt. Jämväl Letterstedtska föreningen har bidragit till kostnadernas täckande.
    Det samarbete, som med mötet åsyftades var av trefaldig art. Man avsåg ett samarbete mellan statsrätt och statskunskap, mellan vetenskapernas representanter och det praktiska statslivets män samt mellan de nordiska länderna. Att mötet framför allt i sistnämnda hänseende haft en stor uppgift att fylla, framträdde i den allmänna tillfredsställelse med dess förlopp, som deltagarne lade i dagen. Det uttalades också vid mötets avslutande, att det ej blott varit minnesvärt och betydelsefullt utan även löftesrikt för framtiden, och det rådde endast en mening därom att det nu inledda samarbetet borde i den ena eller andra formen fullföljas.
    Mötesförhandlingarna komma att publiceras i Statsvetenskaplig Tidskrift och jämväl utgivas separat.