Nordiska mötet för industriellt rättsskydd. Det av Svenska föreningen för industriellt rättsskydd anordnade Nordiska mötet för industriellt rättsskydd, varom meddelande tidigare lämnats (SvJT 1930 s. 496), ägde rum i Stockholm d. 26 och 27 sept. 1930.
    I mötet deltogo delegerade från Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret, Centralhandelskammaren i Finland, Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse och Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Särskilt inbjudna deltagare voro bl. a. Direktør N. J. Ehrenreich-Hansen, chef för "Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet" i Danmark och direktör B. G. Wyller, chef för "Styret for det industrielle rettsvern" i Norge.
    Mötets ordförande var professor G. Eberstein.
    Vid sammanträden mellan de delegerade upptogos följande överläggningsämnen:
    1) "Är det önskvärt, att i de nordiska länderna införes särskilt skydd för nyttighetsmönster (Gebrauchsmuster)?" Inledaren, Direktor Bent Carlsen, Köpenhamn, uttalade sig till förmån för ett sådant skydd, men i diskussionen gav man från Finland, Norge och Sverige uttryck åt starka betänkligheter häremot.
    2) "Åstadkommande av gemensamma kutymer inom de nordiska ländernas

602 NOTISER.patentverk." Inledare var f. d. byrådirektören A. Hasselrot, som framdrog åtskilliga fall, där likformiga regler borde kunna åstadkommas. Den följande diskussionen gav goda förhoppningar om att positiva resultat skulle kunna uppnås.
    3) "Varumärkesöverlåtelse, särskilt med hänsyn till trustvarumärken." Inledningsanförandet hölls av Overretssagfører C. Eberth, Köpenhamn. Denne förordade kraftigt ett upphävande av det nu gällande förbudet mot isolerad överlåtelse av varumärkesrätt. Den livliga diskussionen visade, att meningarna på denna punkt alltjämt äro mycket delade.
    4) "Huvudprinciperna i det nya utkastet till patentlag i Finland." Utkastet refererades av prövningsingenjören Niilo Heinonen, Helsingfors. Då tiden ej medgav diskussion i ämnet, beslöts, att detta skulle tagas under behandling inom de skandinaviska ländernas föreningar och resultatet därav delgivas Centralhandelskammaren.
    5) "Det fortsatta samarbetet mellan de i mötet deltagande sammanslutningarna." Diskussionen inleddes av e. o. hovrättsnotarien Å. v. Zweigbergk, som talade om tillskapandet av en för de nordiska länderna gemensam publikation, avseende det industriella rättsskyddet. Vid mötet visades stort intresse för en dylik publikation, liksom även i övrigt för ett intimt och fast organiserat samarbete. Bl. a. framställdes förslag om upprättandet av ett gemensamt sekretariat. Mötet beslöt tillsätta en kommitté, bestående av en representant från var och en av sammanslutningarna, för att vidare föra fram dessa frågor. I samband härmed beslöts tacksamt acceptera en från dansk sida framkommen inbjudan att förlägga nästa nordiska möte till Köpenhamn. Detta kommer att hållas 1931 eller 1932.
    Ett sjätte överläggningsämne upptogs å ett med den svenska föreningen hållet sammanträde, nämligen "Frågor å det industriella rättsskyddets område, ägnade att göras till föremål för överenskommelse de nordiska länderna emellan". Inledningsanförandet hölls av generaldirektören H. Hjertén, som föreslog nordiska överenskommelser angående a) lättnader i det s. k. utövningstvånget b) upphävande av möjligheten att vinna s. k. föranvändarerätt under prioritetstiden och c) uppgivande av kravet på ett varumärkes skyddande i hemlandet för vinnande oeh upprätthållande av skydd för märket i annat land. Under diskussionen uttalades från flera håll tillslutning till inledarens förslag. Det beslöts, att diskussionen skulle fortsättas inom de olika ländernas föreningar.
    Vidare anordnades ett offentligt möte i Läkaresällskapets stora sal, därvid professor Ragnar Knoph, Oslo. inför ett talrikt auditorium höll ett mycket uppskattat föredrag över ämnet "Om firma og varemerker som en forretnings good-will".
    Mötet avslutades d. 27 sept. med gemensam middag å Stockholmsutställningens huvudrestaurang, anordnad av den svenska föreningen. Bland de inbjudna märktes statsråden Gärde och Holmbäck, statssekreterarna Alsén och Modig samt de utländska mötesdeltagarna.