Norsk Lovgivning i 1929. Ved grunnlovsbestemmelse av 8 mars, kunngjort 23 s. m., er grunnlovens § 60 om forfallsstemmegivning ved stortingsvalgene forandret derhen, at det ved lov skal bestemmes hvorvidt og under hvilke former de stemmeberettigede kan avgi sine stemmesedler uten personlig fremmöte på valgtingene. Den hittil gjeldende ordning har gitt anledning til misbruk og har bragt et usikkerhetsmoment inn i valgopgjörene, som man ved den nye lov vil kunne undgå.
    I straffelovens almindelige del er der gjort inngripende forandringer ved en lov av 22 februar (jfr Sv. J. T. 1929 s. 372 ff). Tilregnelighetsbestemmelsen i § 44 er gitt en rent biologisk avfatning, så den nu bare sier, at en handling ikke er straffbar, når gjerningsmannen ved dens foretagelse var sinnssyk eller bevisstlös. Av större praktisk betydning er forandringerne i § 45 om selvforskyldt bevisstlöshet og i § 56 om nedsatt tilregnelighet. Mens selvforskyldt bevisstlöshet tidligere i regelen utelukket straff for forsetlig forbrytelse, bestemmer loven nu, at bevisstlöshet som er en fölge av selvforskyldt rus, fremkalt ved alkohol eller andre midler, ikkeutelukker straff. Etter § 56 nr 2 kan dog retten under særdeles formildende omstendigheter nedsette straffen under det lovbestemte minimum, hvis ikke den skyldige har beruset sig med det forset å utföre handlingen. Efter § 56 nr 1 kan sådan straffnedsettelse videre besluttes: a) når handlingen er foretatt for å redde nogens person eller gods under overskridelse av grenserne for nödstilstand eller nödverge, b) når handlingen er foretatt i berettiget harme, under tvang eller overhengende fare eller under en forbigående sterk nedsettelse av bevisstheten, som ikke er en fölge av selvforskyldt rus, — derimot ikke som tidligere på grunn av varige tilstande der kunde henföres under "mangelfull utvikling av sjelsevnerne eller svekkelse eller sykelig forstyrrelse av disse". I bestemmelserne i §§ 52 — 54 om utsettelse av straffens fullbyrdelse i en viss prövetid (betinget eller på svensk vilkårlig straffedom) gjör loven en rekke forandringer, hvorved anvendelsesområdet utvides samtidig med at pröven gjöres mere effektiv gjennem tilsyn med domfelte. Bestemmelserne om sikkerhetsforanstaltninger overfor sinnssyke og farlige forbrytere i § 39 og om ubestemte straffedomme i den engang så lovpriste, men omtrent ikke anvendte § 65, er avlöstav nye detaljerte bestemmelser i §§ 39, 39 a og 39 b.
    Hvis en ellers straffbar handling er foretatt i sinnssykdom eller bevisstlöshet eller hvis en straffbar handling er begått i bevisstlöshet som er en fölge av selvforskyldt rus eller under en forbigående nedsettelse av bevisstheten eller av en person med mangelfullt utviklede eller varig svekkede sjelsevner, og der er fare for at gjerningsmannen på

NORSK LOVGIVNING I 1929. 87grunn av en sådan tilstand atter vil foreta en handling som foran nevnt, kan retten efter § 39 beslutte at påtalemyndigheten skal anvende sikringsmidler overfor ham. Disse kan bestå i
    a) å anvise eller forby ham et bestemt opholdssted,
    b) å stille ham under opsikt av politiet eller en dertil særlig opnevnt tilsynsmann og pålegge ham å melde sig for politiet eller tilsynsmannen til visse tider,
    c) å forby ham å nyte alkoholholdige varer,
    d) å anbringe ham i betryggende privat forpleining,
    e) å anbringe ham i sinnssykeasyl, kur- eller pleieanstalt eller arbeidshus, såfremt der er adgang hertil efter almindelige forskrifter utferdiget av Kongen,
    f) å holde ham i fengslig forvaring.
    Har en domfelt gjort sig skyldig i flere försökte eller fullbyrdede forbrydelser straffbare efter en rekke opregnede paragrafer i kapitlerne om almenfarlige forbrytelser, pengefalsk, sedelighetsforbrytelser og andre forbrytelser mot person, samt tyveri m. v., og retten finner grunn til å anta at han påny vil begå nogen forbrytelse av her nevnte slags, skal den efter § 39 a beslutte at han, efterat straffen helt eller delvis er avsonet, skal holdes i forvaring, så lenge det finnes påkrevet. Retten skal fastsette en maksimumstid, utover hvilken forvaringen ikke må fortsette uten rettens samtykke. Er domfelte en person med mangelfullt utviklede eller svekkede sjelsevner, kan retten bestemme at der istedenfor straff og forvaring efter denne paragraf skal anvendes sikringsmidler efter § 39; sådan bestemmelse kan også treffes av vedkommende departement.
    § 39 b gir processuelle bestemmelser og bemyndiger Kongen til å gi nærmere forskrifter til gjennemförelse av sikringsmidlerne. Sådanne forskrifter har man fra för for sinnssyke og drikkfeldige, men forskrifter om forvaring av de farlige forbrytere og vaneforbrytere efter straffetidens utlöp er ennu ikke utferdiget. Hvorledes det skal være mulig å gjennemföre forvaringsbestemmelserne i § 39 a, særlig overfor vaneforbryterne, med de fengsler og tvangsarbeidshus vi nu har, synes mindre klart.
    En lov av 21 juni om amnesti for lovovertredelser i anledning av den i 1928 iverksatte streik i bygningsfagene og de grafiske fag er vor förste amnestilov.
    Den 11 mai er der utferdiget en lov om adgang for fremmede staters diplomatiske eller konsulære tjenestemenn til å foreta ekteskapsstiftelse i Norge. Loven går ut på at Kongen under forbehold av gjensidighet kan gi dem tillatelse til å stifte ekteskap i den fremmede stats former mellem utlendinger, såfremt minst en av brudefolkene er borger i vedkommende stat og tjenestemannen efter dens lovgivning har adgang til å foreta sådan ekteskapsstiftelse. I forbindelse med tillatelsen fastsettes de begrensninger og betingelser som finnes påkrevet. Tillatelsen kan når som helst tilbakekalles.
    Ved lov av 31 mai om forandringer i sjöfartsloven er Brysselkonvensjonerne om begrensning av rederes ansvar og om sjöpanterettig-

88 E. ALTEN.heter innarbeidet i det vesentlige på samme måte som i Sverige. Da sjöforsikringskapitlet fremdeles står i vor lov, er imidlertid de nye bestemmelser om rederansvaret inntatt som 4:de kapitel (§§ 70—82). I sammenheng hermed er der samtidig gjort forandringer i loven om skibsregistre og etpar andre lover. Ikrafttredelsen av de nye lover utstår til efter ratifikasjonen av konvensjonerne.
    På næringslovgivningens område er særlig å merke at der den 21 juni er utferdiget en ny lov om handelsnæring til avlösning av loven av 16 juli 1907. Videre kan nevnes en lov av s. d. om fangst av bardehval, gjeldende for norske borgeres og selskapers fangstvirksomhet, også når den drives utenfor norsk sjöterritorium.
    En lov av 21 juni om avlivning av husdyr og tamren vil ved det ubetingede påbud om bedövning för blodtapningen hindre utövelse av den jödiske sjektning.
    Årets övrige lover kan neppe påregne interesse utenfor riket.
 

E. Alten.