Brittiskt lagförslag angående gift kvinnas medborgarskap. I engelska underhuset har d. 1 nov. 1929 motionsvis framlagts ett förslag till lag angående gift kvinnas medborgarskap.
    Lagförslaget innebär den förändringen i förhållande till nu gällande lag, att brittisk kvinna, i överensstämmelse med vad som tidigare och intill år 1870 var fallet, skall bibehålla sitt brittiska medborgarskap även om hon ingår äktenskap med utländsk man. Vidare skall enligt förslaget kvinna, som redan förlorat sitt brittiska medborgarskap på grund av äktenskap med utlänning, automatiskt återvinna detsamma, därest hon icke inom viss, närmare bestämd tid avgiver en förklaring, att hon icke önskar begagna sig av denna rätt ("declaration of alienage").
    Lagförslaget innebär vidare, att utländsk kvinna icke såsom hittills vid äktenskap med brittisk medborgare automatiskt förvärvar brittiskt medborgarskap. Enligt förslaget skall dylik utländsk kvinna, därest hon önskar erhålla brittiskt medborgarskap, uppfylla samma fordringar i avseende å bosättning, edgång m. m., som erfordras för naturalisering av utländsk man. Förslaget avser emellertid ingen förändring i medborgarrättssituationen för de gifta kvinnor, som redan förvärvat brittiskt medborgarskap genom äktenskap med brittisk undersåte.
    Förslaget syftar vidare att frigöra gift kvinna från hennes medborgarrättsliga bundenhet av mannen och giva henne samma rätt som denne att självständigt begära naturalisation. Slutligen avses att genom lagförslaget genomföra, att brittiskt född kvinna, oberoende av äktenskap, på samma sätt som nu är fallet med brittiskt född man, icke skall förlora sitt medborgarskap i annat fall än vid förvärv, genom en viljeakt, av annat medborgarskap.
 

F. Mr.

 

    Den finska äktenskapslagstiftningen. Finlands nya äktenskapslag (se Sv. J. T. 1929 sid. 463), vilken trädde i kraft vid årsskiftet, har i vissa hänseenden kompletterats genom förordningen d. 22 nov. 1929 ang. tillämpning av äktenskapslagen och lagen om dess införande (Finlands författ-

90 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.ningssamling 1929 nr 368). Sålunda meddelas här bestämmelser om hindersrannsakan, grundade på samma principer som vår G. B:s regler i detta ämne; särskilt förtjänar nämnas, att de trolovades skriftliga försäkran om frihet från vissa äktenskapshinder spelar samma framträdande roll som hos oss. Bland förordningens bestämmelser om vigsel må särskilt nämnas det borgerliga vigselformuläret, så lydande:
    »Äktenskapet, som för hela livet förenar man och kvinna, är grundvalen för samhällets bestånd och välfärd.
    I dessa vittnens närvaro frågar jag Eder, N. N.: Vill ni taga denna M. M. till Eder äkta hustru, att älska henne i med- och motgång.
    (Svar: Ja).
    I dessa vittnens närvaro frågar jag Eder M. M.: Vill ni taga denna N. N. till Eder äkta man, att älska honom i med- och motgång.
    (Svar: Ja).
    I kraft av mitt ämbete förklarar jag Eder för äkta makar.
    Mottag M. M. till tecken av Edert förbund denna ring av Eder man. (Denna mening borttages, om ring icke överlämnas.)
    Besinnen städse, att äkta makar skola visa varandra trohet, kärlek och aktning samt, stödjande varandra, i samråd verka för familjens bästa. Vinnläggen Eder om att endräkt och inbördes förtroende må råda i Edert hem».
    Vidare må här antecknas, att då förhållandena på någon ort föranleda, att åt särskild myndighet uppdrages att utfärda lysning och förrätta vigsel, högsta domstolen äger, på framställning av hovrätten, besluta i ärendet och utse befattningshavare.
    Enligt den finska lagstiftningen skall ej föras något särskilt äktenskapsregister. Till främjande av samma ändamål, som ett dylikt register åsyftar, har emellertid nu föreskrivits, dels att varje år under januari månad skall uppgöras och såsom bilaga till allmänna tidningarna publiceras ett register till de i dem under föregående år intagna uppgifterna om äktenskapsförord, dels att vart tionde år skall publiceras en sammanställning av de under det föregående decenniet tillkomna registren.

B. E.