Finlands internationella äktenskapsrätt. D. 5 dec. 1929 utfärdades i Finland lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur, vilken överensstämmer med finska lagberedningens förut i denna tidskrift behandlade förslag i ämnet (se Sv. J. T. 1927 sid. 470). Lagen, som är intagen i Finlands författningssamling 1929 nr 379, trädde i kraft vid årsskiftet. Genom en d. 28 dec. given förordning om lagens tillämpning (Finlands författningssamling 1929 nr 419) hava bestämmelser meddelats, bl. a. huru utlänning, som vill ingå äktenskap inför finsk myndighet, må styrka frihet från äktenskapshinder och finsk medborgare, som ämnar gifta sig inför utländsk myndighet, må erhålla intyg om sin behörighet att ingå äktenskapet, allt i nära saklig anslutning till 1915 års svenska författningar i samma ämnen.

B. E.

 

    Reform av aktiebolagsrätten i Schweiz. En omfattande reform är ifrågasatt av den schweiziska aktiebolagsrätten, som behandlas i 1911 års lag "über das Obligationenrecht". Ett första utkast till nya bestämmelser i ämnet

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 91utarbetades 1914—1916 av professor Eugen Huber. Sedan utkastet granskats av en särskild mindre kommission, utkom år 1919 ett på grundval av denna granskning inom justitiedepartementet uppgjort förslag (Schweizerisches Obligationenrecht, Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend Revision der Titel 24—33 des Obligationenrechtes). I anledning av den kritik, som av sakkunniga och i pressen riktades mot förslaget, utarbetades i departementet ett nytt förslag, vilket 1924 och 1925 granskades av en större kommission, över vars förhandlingar protokoll fördes. Med stöd härav skall uppgöras ett definitivt förslag, vilket skall underställas riksdagen. Till den lag, som blir resultatet av dessa ingående förarbeten, torde Sv. J. T. få anledning återkomma.