Konkursstatistiken. Under rubriken »Rättsväsen» har i Sveriges officiella statistik utgivits för åren 1914—1917 och 1918—1920 särskild statistik över konkurser med en berättelse för vardera av nämnda perioder. Primärmaterialet till denna statistik utgöres av uppgifter enligt formulären 1 a och 1 b i arbetsredogörelserna från domstolarna samt av individualuppgifter rörande upphörda konkurser enligt formulär 19 från rättens ombudsmän i konkurser. Uppgifter angående konkurser enligt de förstnämnda formulären ingå i berättelsen om domstolarnas verksamhet. Därjämte offentliggör statistiska centralbyrån i Post- och Inrikes Tidningar för varje månad en preliminär statistik ang. antalet började konkurser. Uppgifterna enligt formulär 19 hava ingått i den särskilda berättelsen om konkurser.
    Efter förslag från statens besparingskommitté förordnade K. M:t d. 14 mars 1924, att den särskilda berättelsen över konkurser för år 1921 och följande år skulle tills vidare inställas. Primärmaterialet har dock alltjämt insamlats ehuru enligt ett nytt förenklat formulär, varå K. M:ts fastställelse meddelats d. 31 dec. 1924. Detta material har i statistiska centralbyrån granskats samt i förekommande fall beriktigats och kompletterats, men någon bearbetning därav har icke verkställts.
    I det utlåtande av d. 5 jan. 1929, vari 1926 års besparingssakkunniga fram-

94 NOTISER.lade förslag ang. förenklingar och besparingar i avseende å statistiska centralbyrån, upptogo de sakkunniga till granskning de olika grenar inom den officiella statistiken, vilka centralbyrån handhar. I fråga om konkursstatistiken uttalade de sakkunniga, att det förefölle dem mindre lämpligt, att nuvarande anordning i längden bibehölles. Antingen borde det ifrågavarande formuläret helt utgå ur det rättsstatistiska primärmaterialet, eller borde en bearbetning därav i någon form företagas. För det senare alternativet talade den omständigheten, att sedan konkursstatistik senast utgivits, en ny lagstiftning rörande konkurser trätt i kraft, vadan en bearbetning av det ifrågavarande materialet syntes kunna giva en belysning av dennas verkningar. I utlåtandeöver de sakkunnigas förslag anslöt sig centralbyrån helt till vad de sakkunniga sålunda anfört om olämpligheten av nuvarande anordning av konkursstatistiken. Denna av statistiska centralbyrån redan uppmärksammade fråga har av centralbyrån sedermera gjorts till föremål för en framställning till K. M:t i skrivelse d. 1 febr. 1929. Med anledning av denna framställning har nu K. M:t genom beslut d. 6 juni 1929 medgivit, att centralbyrån må utan hinder av bestämmelserna i ovannämnda brev d. 14 mars 1924 utgiva en särskild berättelse om konkurser, avseende åren 1926—1928 och ingående i serien "Sveriges officiella statistik".
    Beträffande rättsstatistiken i allmänhet uttalade besparingssakkunniga i nämnda utlåtande, att då denna statistik nyligen varit föremål för ingående revisioner i förenklande och begränsande riktning, de sakkunniga icke ansett sig böra föreslå ytterligare inskränkningar däri, utan utgått från att såväl materialinsamling som publicering borde fortsättas efter nu upplagda huvudlinjer.
 

G. W. S.