Island deltager i nordisk lagstiftning. K. M:t har d. 25 okt. 1929 förklarat, att från svensk sida icke möter hinder mot Islands deltagande i de tidigare beslutade förhandlingarna mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om avslutande av en nordisk konvention angående ömsesidig verkställighet av domar och utslag ävensom i utsatta överläggningar rörande en ifrågasatt konvention angående behandlingen av dödsbon.

 

    Andra huvudtiteln. Om de i andra huvudtiteln för budgetåret 1930—1931 behandlade ärendena må här följande antecknas:
    Beträffande justitiedepartementet föreslås, att den nuvarande uppdelningen av departementet i två avdelningar med var sin chef, statssekreteraren-expeditionschefen för kansliavdelningen och lagchefen för lagavdelningen, skall upphöra. I stället skall departementet organiseras enhetligt. En statssekreterartjänst upprättas, på vars innehavare liksom i övriga departement lägges ansvaret för såväl statsverkspropositionen som övriga propositioner, både dem som gälla lagstiftningen och dem som gälla administrativa förhållanden inom departementets verksamhetsområde. För de löpande ärendena finnes en expeditionschef, som emellertid skall tagas i anspråk för propositionsarbetet i den utsträckning det lämpligen kan ske. I och med att lagavdelningen formellt försvinner kommer benämningen ledamot å lagavdelningen att utbytas mot ledamot för lagärenden. Liksom före-

NOTISER. 95gående år äskas anslag till två extra dylika ledamöter. För lagberedningen och dalautredningen äskas likaledes fortsatta anslag.
    Till förstärkning av arbetskrafterna i nedre justitierevisionen begäres anslag med samma belopp som föregående år. Av anförda statistiska uppgifter framgår, att balansen av revisionsmål vid årsskiftet 1929—1930 jämfört med föregående årsskifte nedgått från 682 till 620. Balansen av besvärsmål har däremot stigit från 317 till 406, Till förstärkning av arbetskrafterna i hovrätterna begäres anslag för en extra division i Svea hovrätt och en extra ledamot i Skånska hovrätten. I samband med behandling av fråga om anslag till domsagornas förvaltning upptar justitieministern till behandling en framställning av hovrättsrådet K. J. Ekman angående revision av domsagostadgan i vissa delar, vilken framställning justitieministern emellertid ej finner f. n. böra föranleda ändring i stadgan.
    Vid äskande av anslag till vattendomstolarna meddelar justitieministern, all frågan om vattendomstolarnas organisation upptagits till förnyad utredning inom departementet.
    I fråga om fångvårdsstaten äskas ökning i vissa anslag, särskilt på grund av nya sinnessjuklagens inverkan på fångvården. För uppgående av riksgränsen mot Norge begäres ytterligare anslag med 77,000 kr.
 

S. M.