De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur de till resp. departement avgivna redogörelserna för de olika kommittéernas arbetsresultat (jfr Sv. J. T. 1929 s. 78).
    Av de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga hava följande under år 1929 avslutat sin verksamhet. Ägogränssakkunniga (utl. ej tryckt) och sakkunniga för revision av lagstiftningen om litterära och konstnärliga verk (statens off. utredn. 1929: 37).
    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén under 1929 avlämnat betänkande ang. vissa brott mot statsfunktion (1929: 26) och är f. n. sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande brott mot myndighet, varom betänkande väntas bli avlämnat omkring slutet av 1930. — Häradshövding A. Bagge och hovrättsrådet H. Wikander, som ha i uppdrag att biträda vid behandlingen av frågan rörande deltagande från svensk sida i internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens område m. m., hava jämte prof. A. Ernberg deltagit i förhandlingar ang. de nordiska ländernas tillträde till 1924 års konossementskonvention. Häradshövding Bagge, som är ordförande i International Law Associations Conflicts of Lawkommitté, har under år 1929 utarbetat förberedande utkast till bestämmelser rörande tillämplig lag i fråga om äganderättens övergång vid köp, vilket utkast behandlats vid ett möte av nämnda kommitté i Paris den 23—25 sept. 1929. — Den s. k. lilla strafflagskommissionen (professor Thyrén, borgmästarna J. Pettersson och W. Linder samt häradshövding A. Åkerman) har under året ej hållit några sammanträden. — Presidenten frih. E. Marks von Würtemberg, som erhållit i uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag betr. bestämmelser om utländsk civildoms rättskraft och exigibilitet i Sverige har varit sysselsatt med utarbetande av utlåtande i ämnet. Arbetet beräknas avslutat under 1930. — Upplagsbevissakkunniga (hovrättsrådet H. Wikander m. fl.)

96 NOTISER.hava vid en konferens med ombud för Danmark och Finland utarbetat ett förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis. — Stadsplanesakkunniga (revisionssekr. H. Forssman, magistratssekr. H. Wistrand, byrådirektör C. Hernlund m. fl.) hava utarbetat preliminärt utkast till lagtext i vissa delar. — Sakkunnig rörande förenkling av protokollen i inskrivningsärenden (president K. Schlyter; bitr. e. o. hovrättsassessor H. Anderberg) har utarbetat ett utkast till lag- och författningsändringar med tillhörande motivering jämte redogörelse för inskrivningsväsendet i vissa främmande länder. —Sakkunniga för utredning ang. väljarbeteckningar (red. E. Björck, sekr. H. Leo,jur. dr S. Matz) hava utarbetat ett preliminärt förslag till ändringar i vallagen, varigenom skydd för partibeteckning skulle beredas. — Sakkunniga att samråda med justitieministern vid fortsatt beredande av frågan om rättegångsväsendets ombildning (president E. Marks von Würtemberg, justitieråden N. Alexanderson och A. Lindhagen, häradshövd. A. Brunnberg, advokat C. Lundqvist) hava ännu ej varit inkallade till de ifrågasatta överläggningarna.
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bl. a. följande: överdirektörerna P. G. Laurin och G. Masreliez, numera justitieombudsmannen S. Ekberg, revisionssekr. S. Lawski, T. Sjöfors, E. Sandström, W. Hemberg, hovrättsråden H. Wikander, H. Sjögren, T. Liljestrand, T. Petersson, kammarrådet E. H. Schalling, professorerna N. Sjernberg, T. Engströmer, R. Bergendal, M. Fehr, O. Sillén, hovrättsassessor G. Dahlman, rådmannen A. Lind, advokaterna E. Lidforss och C. Holm samt direktören M. Carlson.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under andra departement än justitiedepartentet, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1929 bl. a. rörande revision av lösdrivarlagstiftningen (f. landshövding J. Widén, hovrättsrådet V. Petrén m. fl.: 1929: 9); förslag till steriliseringslag (häradshövding G. Lindstedt m. fl.; 1929: 14); omorganisation av rättsobducentväsendet (revisionssekr. S. Lawski m. fl.; 1929: 11); kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande (borgmästare J. Pettersson m. fl., ej tryckt); reformering av sjukförsäkringen (regeringsrådet L. A. V. Rydin m. fl.; 1929: 24); revision av motorfordonsförordningen (f. landshövding K. Reuterskiöld m. fl.; 1929: 16); ekonomiska föreningars sparkasserörelse (generaldirektör H. Hjertén; 1929: 15); skogsbörd å kalmarker (landshövding J. Nilsson, revisionssekr. T. Sjöfors m. fl.; 1929:27 och 34); inrättande av en skeppshypotekskassa (justitierådet R. Eklund, hovrättsrådet H. Wikander, bankdirektör K. Dahlberg).
    Vid ingången av 1930 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga: 1927 års arbetsfredssakkunniga (soc.dep.) överståthållare G. H. Elmqvist m. fl.; 1928 års pensionsförsäkringskommitté (soc.dep.) landshövding S. Linnér m. fl.; landsfiskalsutredningen (soc.dep.) presidenten K. Schlyter m. fl.; utrednin gang. den sociala försäkrings- och hjälpverksamhetens organisation (soc.dep.) landshövding S. Linnér m. fl.; utredning ang. tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter (soc.dep.) prof. R. Bergendal; 1927 års skogssakkunniga för lappmarken (jordbr.dep.) landshövding N. Ringstrand; sekr. häradshövding S. Odéen; sakkunnig för utredning ang. bestämmelser för köttkontroll (jordbr.dep.) revisionssekr. I. Wieslander; utredning ang. industriellt rättsskydd (handelsdep.) generaldir. H. Hjertén; 1928 års lotsförfattningssakkun-

NOTISER. 97niga (handelsdep.) prof. M. Fehr, t. f. revisionssekr. E. G. Hörstadius m. fl.; sakkunnig för revision av näringsffrihetsförordningen (handelsdep.) revisionssekr. W. Hemberg.