Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse för 1929 har beredeningen d. 30 sept. avgivit förslag till revision av ärvdabalken, tredje avdelningen, innefattande testamentsrätten. (Se artikel i detta häfte s. 1.) Beredningen har därjämte d. 29 juni s. å. avlämnat förslag till två konventioner mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge, en innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmyndeskap, och en angående indrivning av underhållsbidrag, ävensom förslag till sådana författningar, som betingas av Sveriges anslutning till dessa konventioner (lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden I och II. Se Sv. J. T. 1929 s. 508 f. och 588 f.) Samtliga ovannämnda förslag hava föredragits inför lagrådet under tiden sept.—nov. 1929. Efter det förslaget till revision av ärvdabalken, tredje avdelningen, avlämnats, har beredningen övergåt till behandling av frågan om nya bestämmelser rörande dödsbos utredning och förvaltning, betalning av gäld och urarvagörelse samt arvskifte och vad därmed äger samband. Vissa av de ämnen, som höra till denna del, hava sålunda förberedelsevis genomgåtts.
    Det svensk-finska samarbetet på successionsrättens område har fortsatts. D. 12—14 nov höllos sålunda i Stockholm överläggningar mellan lagberedningen och Finlands representant, förvaltningsrådet F. Grönvall, angående sist omnämnda lagstiftningsområde. Beträffande överläggningarna om testamentsrätten se Sv. J. T. 1929 s. 287.

 

    Dalautredningen. Av den redogörelse rörande utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län, som utredningens ledare presidenten A. Berglöf d. 31 dec. 1929 avgivit till K. M:t, inhämtas bl. a.: De tolv laga skiften, vilka igångsatts enligt lagen d. 30 april 1925 (Sv. F. S. nr 102), hade fortskridit så långt, att i samtliga förrättningarna, utom en, alla förberedande arbeten t. o. m. delningsgrundens bestämmande kunde beräknas vara färdiga innan budgetårets utgång. Inom samma tdi väntades i fyra förrättningar därjämte provisionell skiftesplan föreligga och i fyra andra möjligen skiftesläggningen vara färdig. Under sommaren 1929 besöktes skifteslagen för att rådgöra med förrättningsmännen och delägarna, och vid olika tillfällen därefter höllos överläggningar inom skilda skifteslag för biläggande av uppkomna tvistigheter. Efter förslag av dalautredningen vidtogos genom förordning d. 23 aug. 1929 vissa ändringar i de gemensamt för nyssnämnda skiften gällande särskilda föreskrifterna. Med ingången av år 1930 anses ett samlat arbete kunna ägnas åt den slutliga lagstiftningen i ämnet.

 

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1930 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har J. O. under år 1929 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 24 jan. ang. behov av föreskrifter rörande villkoren för namnstämpels användande i undantagsfall vid underdomstolarna; d. 31 maj ang. behov av föreskrifter om polismyndighets befogenhet att taga och

 

7 — Svensk Juristtidning 1930.

98 NOTISER.med sina samlingar införliva fotografier och fingeravtryck; samt d. 31 okt. ang. behov av förändrade bestämmelser rörande det förbud mot skådespels och en del andra offentliga tillställningars anordnande å vissa helgdagar, som finnes meddelat i kungl. kungörelse d. 4 okt. 1895.