International Law Association. Vid kongressen i Warchau 1928 beslöts på grund av inbjudning från Associationens amerikanska avdelning att nästa kongress skulle hållas i New York fr. o. m. d. 2 sept. 1930. Ett provisoriskt uppgjort program för kongressen upptager bl. a. följande diskussionsämnen: neutralitet, verkan av krig på kontrakt, c.i.f.-kontrakt, legalisation av handlingar, karteller, illojal konkurrens, skydd för privat egendom, minoriteters rätt, varumärken, luftfartsrätt, radio. De amerikanska juristernas värdskap kan väntas bliva synnerligen givande. Vissa klubbar ställa till rimliga priser rum till förfogande för deltagarne med damer och anvisning gives därjämte å hotell, som anses särskilt lämpliga för dem. Den amerikanska gästfriheten manifesterar sig även i erbjudanden att sörja för deltagarnas luncher och middagar under kongressarbetet. Vidare upplysningar om kongressen liksom om de olika ångbåtslägenheterna för överfärden till New York och hemresan lämnas av den svenska avdelningens sekreterare, v. häradshövdingen G. Huselius, Biblioteksgatan 3, tel. 21 25 och 21 26.

 

    Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 21 okt. 1929, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes regeringsrådet A. Afzelius, f. d. överdirektören V. Almquist, prof. O. Kinberg, kanslirådet G. H. v. Koch, borgmästaren J. Pettersson, presidenten K. Schlyter, prof. N. Stjernberg, advokaten frih. G. Stjernstedt och prof. F. Wetter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1929 hållit, förutom klubbaftnar, sex sammanträden, därvid utom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Föredrag hava sålunda hållits av advokaten O. Behm om "Mål och medel inom advokatyrket", advokaten A. Hemming-Sjöberg om "Slaterdramat, en ryktbar engelsk kriminalprocess" ävensom om"Rättegången mot C. J. L. Almqvist", advokaten S. Wetter om "Intryck av modern dansk process", advokaten C. Lundqvist om "Ett och annat om den nya bokföringslagen, särskilt med hänsyn till advokaters bokföringsskyldighet" samt av advokaten F. Rogard om "Finansiering av avbetalningsköp". Vid sammanträde i november månad företogos sedvanliga val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Tom Forssner, ordf., E. Henriques, G. Stjernstedt, S. Themptander och E. Treffenberg; till styrelsesuppleanter hrr M. Fehr och A. Lindahl; till revisorer hrr C. Lundqvist och L. Levy med hr A. Gard som suppleant och till sekr. hr S. Wetter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1929 haft tre sammanträden, därvid bl. a. förekommit föredrag av advokaten E. Leman om K. M:ts proposition till ny skiljemannalag, av advokaten J. Ramberg om "Lagen angående tillsyn över stiftelser" och av advokaten F. Sjögren om "Advokaterna och nya bokföringslagen". Avdelningens styrelse utgöres av hrr E. Leman, ordf., och T. Hasselrot, G. Bodén, W. Kristensen och B. Melin. Sekr. och kassaförv. är hr G. Bodén.