NOTISER. 99    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar Närke, Södermanlands län, Östergötland och Småland, har under verksamhetsåret 1 dec. 1928—30 nov. 1929 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsangelägenheter förekommit föredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg i Uppsala över ämnet "Om indrivning av löpande skuldförbindelser" (jfr Sv. J. T. 1929 s. 97 ff.) samt av advokaten S. Wetter i Stockholm om "Intryck av modern dansk process". Årsmöte hölls d. 7 dec. 1929, vid vilket bl. a. förekom föredrag av advokaten C. Lundqvist i Stockholm över ämnet "Ett och annat om den nya bokföringslagen, särskilt med hänsyn till advokaters bokföringsskyldighet".
    Under innevarande verksamhetsår utgöres styrelsen av advokaterna v. häradshövding A. Nordström i Norrköping, ordf., G. Selander i Motala, v. ordf., E. Dahlberg i Örebro, R. Strömbom i Jönköping och J. Lindström i Katrineholm med advokaterna A. Lindskog i Västervik och R. Nordström i Norrköping som suppleanter. Till sekreterare har utsetts advokaten R. Nordström.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har d. 11 dec. 1929 haft ordinarie sammanträde, varvid till styrelse utsetts jur. dr A. Roos, ordf., hr L. Jacobsson, sekr. och kassaförv., samt hrr S. Ekedahl och M. Å vall. Till suppleanter valdes hrr L. Hansson och E. Stenmarck.
    Vid sammanträdet hölls föredrag av højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne i Köpenhamn över ämnet: "Om Umiddelbarhed og Mundlighed i dansk Civilprocess, Sagføorerbetragtninger".

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar har d. 5 okt. 1929 haft sitt ordinarie årsmöte i Svenska läkaresällskapets hus i Stockholm. Ordförande vid mötet var häradshövdingen A. Olivecrona och vice ordförande f. d. häradshövdingen A. Wetterling. Av styrelsens berättelse, som föredrogs, framgick bl. a., att styrelsen d. 25 sept. samma år till K. M:t avgivit yttrande över hovrättsrådet K. J. Ekmans und. skrivelse d. 6 mars 1929 ang. revision av domsagostadgan (se nästa häfte av Sv. J. T.). Föreningens viktigaste ärende under det gångna året har varit avgivande av yttrande över sakkunnigas d. 29 aug. 1928 avgivna betänkande ang. ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. Sedan föreningen vid årsmötet i oktober 1928 tillsatt en kommitté bestående av styrelsens ordförande hr Olivecrona samt hrr A. Bagge och B. Zetterstrand med hr C. Arhusiander som suppleant för upprättande av förslag till yttrande, behandlades frågan vid föreniangens för ändamålet utsatta extra möte d. 2 febr. 1929, därvid kommitterades förslag blev med vissa mindre ändringar av föreningen antaget.
    Professorn O. Kinberg höll föredrag ang. frågan om förvarings- och interneringslagarnas inflytande på tillämpningen av 5 kap. 5 o. 6 §§ i strafflagen (se detta häfte s. 74 ff.), varefter följde diskussion i ämnet. Häradshövdingen Nils Edling lämnade några på statistisk undersökning grundade meddelanden till belysning av överrätts prövning av parts trovärdighet med avseende å frågan åt vilkendera parten eden borde anförtros i mål ang. underhållsbidrag åt barn utom äktenskap. Efter anmälan av ett fall, däri ifrågasatts huruvida häradshövding ägde åtnjuta tjänstebrevsrätt för försändelse, som av honom avlåtes till pastorsämbete för

100 NOTISER.vinnande av upplysning i inskrivningsärende rörande persons civilstånd, beslöt mötet uttala som sin mening att tjänstebrevsrätt i sådant fall tillkomme häradshövding. Efter överläggning ang. den bestämmelse i domsagostadgan, enligt vilken notarie ej må förordnas att hålla flera än tre allmänna tingssammanträden, innan han fullgjort viss annan tjänstgöring, avslogs ett framställt förslag om omedelbar skrivelse till K. M:t i ämnet, men beslöt mötet uppdraga åt styrelsen att till nästa ordinarie möte verkställa en allsidig utredning i frågan huruvida och på vad sätt ändring i bestämmelsen kunde vinnas för undanröjande av därmed förenade olägenheter.
    I anledning av skrivelse från Svenska styrelsen för de Nordiska juristmötena, varigenom föreningen beretts tillfälle att före innevarande års utgång inkomma med förslag till överläggningsämnen vid det femtonde nordiska juristmötet i Stockholm år 1931, beslöt mötet uppdraga åt föreningens styrelse att fatta beslut i frågan.
    Vid företaget val av styrelse för tre år valdes härtill hrr Olivecrona, E. Löfgren, N. Wihlborg, C. Arhusiander, C. H. G. Cederschiöld och J. Linders. Till deras suppleanter valdes hrr B. Zetterstrand, A. Bagge, Nils Edling, N. Munck af Rosenschöld, S. Bellinder och I. Öhman. Till revisorer utsågos hrr E. Bergelmer och Y. Wisén samt till deras suppleanter hrr S. H. I. Kylander och G. Åberg. Till hedersledamöter valdes hrr Th. af Ekenstam, E. Håkanson och A. Wetterling. Vid sammanträde med styrelsen samma dag utsågs till styrelsens ordförande hr Olivecrona och till vice ordförande hr Arhusiander.