Föreningen Svensk avdelning av International Law Association. Vid ordinarie årssammanträde 1930 utsågos till ledamöter av styrelsen förutvarande ledamöterna konsul Th. Alpen, försäkringsdirektör Harald Andersson, justitierådet Algot Bagge, justitierådet Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, v. häradshövdingen Gösta Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, advokaten Eliel Löfgren, v. häradshövdingen Frans Malmros, advokaten C. L. Schönmeyr, universitetskanslern Ernst Trygger, prof. Östen Undén, bankdirektör K. A. Wallenberg och hovrättsrådet Hugo Wikander. I stället för justitierådet Albert Köersner, som avlidit, utsågs till styrelseledamot dispaschören Per Hasselrot. Till revisorer omvaldes advokaterna Tom Forssner och Nils Berglund med advokaten Wilhelm Frænkel såsom suppleant.
    Vid därefter hållet sammanträde med avdelningens styrelse utsågos till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till dess v. ordf. hr Wallenberg, varjämte till föreningens sekr. och kassaförv. utsågs hr Huselius.
    Till ledamöter av verkställande utskottet, som enligt beslut vid sammanträdet skulle, till dess styrelsen annorlunda bestämde, utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe, utsågos — förutom styrelsens ordf. och v. ordf. såsom enligt stadgarna självskrivna — därjämte hrr Ekeberg, Löfgren, Undén och Bagge samt till suppleant hr Schönmeyr. En suppleantplats är tillsvidare vakant.
    Under tiden d. 2—8 sept. 1930 ägde The International Law Associations 36:e kongress rum i New York, därvid den svenska avdelningen representerades av direktören Gunnar Palme.

 

    Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 8 okt. 1930, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes regeringsrådet Axel Afzelius, f. d. överdirektören Viktor Almquist, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. v. Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, presidenten Karl Schlyter, prof. Nils Stjernberg, ordf., advokaten frih. Georg Stjernstedt, sekr., och prof. Folke Wetter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds årsmöte hölls d. 31 maj 1930 å Stockholmsutställningens huvudrestaurant. Sammanträdet bevistades av — förutom inbjudna gäster — inemot tvåhundra ledamöter från huvudstaden och landsorten.
    Till ordf. i samfundets styrelse återvaldes hr Tom Forssner, Sthm, och till v. ordf. hr Erik Leman, Göteborg. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr A. Hemming-Sjöberg, Uppsala, Rolf Nordenstedt, Malmö, Anders Nordström, Norrköping, Folke Sjögren, Göteborg, frih. Georg Stjernstedt och Sven Themptander, Sthm. Styrelsesuppleanter blevo hrr Georg Bodén, Göteborg, Emil Henriques, Göran Kalling, Otto Lagerström, Carl Lundqvist, Axel T. Nilsson, Torsten Svensson, Ernst Treffenberg, Sthm, och Matts Åvall, Hälsingborg.
    Revisionssekreteraren Harry Guldberg höll vid mötet föredrag om "Den nya testamentslagstiftningen".

NOTISER. 101    Efter sammanträdets slut hade Advokatsamfundets Stockholmsavdelning anordnat middag å utställningen för landsortskollegerna och särskilt inbjudna gäster.