Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1930 hållit fem sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda har varit föremål för diskussion dels det rättsfall som finnes refererat i NJA 1927 s. 72 (diskussionen inledd av adv. Bertil Ahrnborg), dels ock fråga om eventuella ändringar av de bestämmelser i advokatsamfundets stadgar som avse disciplinförfarandet. Vidare ha föredrag hållits av överdirektören Gustaf Masreliez om "Den nya lagstiftningen om stiftelser", av adv. Harald Bauer över ämnet "Axplock ur årets lagstiftning" samt av adv. Eliel Löfgren om "Rättsfrågorna rörande klagomuren". Vid sammanträde i nov. företogos sedvanliga val av avdelningens funktionärer, och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Tom Forssner, ordf., Emil Henriques, frih. Georg Stjernstedt, Ernst Treffenberg och Sune Wetter, till styrelsesuppleanter hrr Martin Fehr och Alf Lindahl, till revisorer hrr Carl Lundqvist och Leodor Levy med hr Axel Gard som suppleant, till klubbm. hr Fredrik Bohnstedt och till sekr. hr Sune Wetter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1930 haft två sammanträden, därvid bl. a. förekommit diskussion om ändring i advokatsamfundets disciplinära bestämmelser samt föredrag av assuransdirektören Arvid Hellberg om lagen om trafikförsäkring å motorfordon. Avdelningens styrelse utgöres av hrr Erik Leman, ordf., Georg Bodén, William Kristensen, Birger Melin och Ragnar Bergvall. Sekr. och kassaförv. är hr Melin.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har d. 17 dec. 1930 haft ordinarie sammanträde, varvid till styrelse utsetts jur. dr Axel Roos, ordf., hr Lennart Jacobsson, sekr. och kassaförv., samt hrr Sven Ekedahl och Matts Åvall. Till suppleanter valdes hrr Lennart Hansson och Edvin Stenmark. Vid sammanträdet hölls föredrag av prof. Ragnar Bergendal över ämnet "Ett och annat ur nyare aktiebolagsrätt".

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar Närke, Södermanlands län, Östergötland och Småland, har under verksamhetsåret 1 dec. 1929—30 nov. 1930 hållit tre sammanträden, därvid förutom åtskilliga föreningsangelägenheter förekommit föredrag av adv. Carl Lundqvist i Sthm över ämnet "Ett och annat om den nya bokföringslagen, särskilt med hänsyn till advokaters bokföringsskyldighet" samt av adv. Bertil Ahrnborg i Sthm över ämnet "Något om äldre och nyare skadeståndsteori i anslutning till rättsfall NJA 1927 s. 72". Årsmöte hölls d. 13 dec. 1930, vid vilket bl. a. förekom föredrag av prof. Karl Benckert i Sthm över ämnet "Om kreditgivning mot säkerhet i avbetalningskontrakt".
    Under innevarande verksamhetsår utgöres styrelsen av advokaterna v. häradshövding Anders Nordström i Norrköping, ordf., Georg Selander i Motala,

102 NOTISER.v. ordf., Erik Dahlberg i Örebro, R. Strömbom i Jönköping och Julius Lindström i Katrineholm, med advokaterna Alarik Lindskog i Västervik och Ragnar Nordström i Norrköping som suppleanter. Till sekr. har utsetts hr Nordström.