Föreningen Sveriges häradshövdingar hade d. 4 okt. sitt årsmöte för 1930. Mötets ordförande var f. d. häradshövdingen A. Olivecrona, vice ordförande f. d. häradshövdingen A. Wetterling.
    Av den vid mötet föredragna styrelseberättelsen framgick bl. a., att styrelsen på framställning av statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet avgivit yttrande över jordbruksutredningens betänkande angående jordbrukets kreditförhållanden, ävensom att styrelsen i yttrande till generalpoststyrelsen tillstyrkt tillhandahållande av dubbla beläggningsstämplar till högre valör än 5,000 kr., förslagsvis 50,000 kr.
    Föredrag hölls av revisionssekreteraren Harry Guldberg över den nya testamentslagstiftningen, varefter presidenten K. Schlyter förevisade en i Askims m. fl. härads domsaga använd fastighetsbok enligt skruvligggarsystem och en enligt det nya danska systemet förd dagbok över ansökningar i tinglysningsärenden, båda av i huvudsak sådan typ, som väntades bli föreslagen i ett under hösten utkommande betänkande rörande inskrivningsväsendets ordnande. I sammanhang härmed lämnade presidenten Schlyter redogörelse för huru de ifrågasatta nya böckerna skulle användas. Efter överläggning angående frågan om notaries behörighet att hålla allmänt tingssammanträde och frågan om ändring i domsagostadgan i syfte att genom kvalitativ uppdelning av målen möjliggöra större kontinuitet i ordförandeskapet i häradsrätt vid handläggning av ett och samma mål beslöt föreningen att dels avslå väckt förslag om skrivelse till K. M:t med hemställan om sådan ändring i domsagostadgan, att det antal allmänna tingssammanträden, som notarie före viss annan nu föreskriven tjänstgöring må förordnas att hålla, måtte ökas till fem, dels ingå till K. M:t med framställning om vidtagande av sådana åtgärder, att lämpligare tjänstgöringsförhållanden kunde vinnas i domsagor, där andre notarie icke finnes anställd. Åt föreningens styrelse uppdrogs att avfatta skrivelse i sådant syfte.
    Vidare företogs till behandling frågan om genomförande av sådan anordning, att samma ledamöter i häradsnämnden komme att tjänstgöra under ett och samma måls hela handläggning. För vinnande av närmare upplysningar till grund för denna frågas bedömande hade styrelsen låtit till föreningens medlemmar utsända ett frågeformulär upptagande vissa hithörande spörsmål, och hade svar ingått från 77 medlemmar med avseende å 114 tingslag. En sammanfattande redogörelse för de ingångna svaren lämnades av ordföranden. Härav framgick, att antalet nämndemän i de särskilda tingslagen är mycket olika och att fördelningen av tjänstgöringen nämndemännen emellan sker på synnerligen olikartade sätt. I 58 av ifrågavarande tingslag är antalet nämndemän i vart tingslag 12, men i de övriga varierande mellan 10 och 48. Antalet på en gång i häradsrätten tjänstgörande nämndemän varierar i de särskilda tingslagen mellan siffrorna 7, 8, 9, 10 och 12. Frånsett de 48 tingslag, där alltid tingslagets alla nämndemän tjänstgöra samtidigt vid alla sammanträden, kunde man enligt redogörelsen säga, att önskemålet om samma uppsättning nämndemäns närvaro vid samtliga rättegångstillfällen i ett och samma mål vore uppfyllt i 36 tingslag, under det att förhållandet kunde betecknas såsom

NOTISER. 103icke tillfredsställande i de övriga tingslagen. Av utredningen syntes framgå, att ett för orten olämpligt antal nämndemän försvårade ett rationellt ordnande av tjänstgöringen. Den lämnade redogörelsen efterföljdes av diskussion i ämnet men föranledde icke någon vidare åtgärd.
    Till suppleant i styrelsen efter justitierådet Bagge valdes häradshövdingen Gustaf Åberg. Vid mötet närvoro 38 ledamöter.
    Föreningens styrelse har d. 26 nov. 1930 ingått till K. M:t med hemställan att notarie, som innehar förste notaries befogenhet, måtte kunna efter skriftligt förordnande av domhavanden utfärda stämning till ägodelningsrätt.