Föreningen Sveriges stadsdomare har under år 1930 ej sammanträtt till ordinarie möte. Däremot har föreningen d. 16 dec. avhållit ett extra sammanträde, därvid beslöts yttrande i anledning av K. socialstyrelsens remiss rörande 1928 års kommunalförvaltningssakkunnigas utredning ang. kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande. Vid sammanträdet förelåg ett av styrelsen utarbetat förslag till yttrande.
    Styrelsen har under året sammanträtt tre gånger och har bl. a. avgivit yttranden över betänkanden angående jordbrukskreditförhållanden samt ang. skärpta kontrollföreskrifter rörande landsfiskalers och med dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning m. m.
    På inbjudan av magistraternas och rådhusrätternas i Finland förening deltog stadsdomareföreningen genom utsedda representanter i den finska föreningens årsmöte i staden Lahti i aug. 1930.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 16—18 sept. ordinarie årsmöte i Örebro under ordförandeskap av f. d. auditören J. Åstrand. Förhandlingarna rörde sig denna gång huvudsakligast om de av 1930 års riksdag beslutade ändringarna i författningarna angående hypoteksinstitutionen, avseende dels införande av skogsbelåning, dels belåningsgränsens höjande till 55 % av belåningsvärdet. Därjämte behandlades relaxations-, expropriations- och ensittarfrågor, den nya lagen om vägrätt, förmånsrätt för kommunal fastighetsskatt, kostnadsersättning i lagsökningsmål, pantförskrivning av överhypotek till förmån för tredje man, löpande och icke löpande skuldebrev samt frågan om namnstämpels användande förutom en del föreningsangelägenheter. Förhandlingarna, som tryckas, finnas till salu hos sekr., hypoteksombudsmannen Elis Carlgren, box 1001, Stockholm 16, för kr 5.00.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1930 sammanträtt fem gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 3 febr. av prof. Ragnar Knoph om "Trekk av den norske höiesteretts fysiognomi og av dens innsats i norsk rettsutvikling" (jfr SvJT 1930 s. 331), d. 6 mars av doc. Karl Olivecrona om "Några synpunkter på läran om bevisbördan", d. 10 april av revisionssekreteraren Harry Guldberg om "Den nya testamentslagstiftningen", d. 24 okt. av prof. Karl Benckert om "Kreditgivning mot säkerhet i avbetalningskontrakt" samt d. 21 nov. av f. d. justitierådet O. Hj. Granfelt om "Rättsskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721—1811)". Vid sammanträde d. 6 mars omvaldes förutvarande styrelseledamöterna justitierådet Birger Wedberg, ordf., hovauditör Carl Ljungholm,

104 NOTISER.v. ordf., advokat Otto Lagerström, sekr. och kassaförv., justitierådet Nils Alexanderson, revisionssekreterarna Erik Lind och Oscar Montelius, rådman Karl Masreliez, prof. Nils Stjernberg och hovrättsassessor Olof Ekecrantz.