Mälareprovinsernas Stadsdomareförening avhöll ordinarie årsmöte å rådhuset i Nyköping d. 29 nov. 1930. Till ledamöter av styrelsen omvaldes borgmästarna Jakob Pettersson i Södertälje och Gunnar Fant i Nyköping samt rådmannen Walter Schmidt i Södertälje, med rådmännen C. G. Ewerlöf i Uppsala och Gunnar Hedenström i Västerås såsom suppleanter. Till revisorer omvaldes borgmästarna Björn Hazelius i Vaxholm och Ragnar Wijkmark i Enköping med rådmannen Carl Åhman i Nyköping såsom suppleant. Kortare föredrag höllos av rådmannen Birger Christenson i Södertälje över ämnet "Några ord om den nya lagen om testamente" samt av rådmannen Walter Schmidt i Södertälje om "Några synpunkter vid en jämförelse mellan nu gällande samt senast antagna motorfordonsförordning och vägtrafikstadga". Deltagarna i mötet företogo i automobiler en rundtur genom staden, därvid särskilt Nyköpingshus med det där förlagda museet samt Västra kyrkan besågos.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har till styrelse för verksamhetsåret 1930—1931 utsett t. f. hovrättsfiskalen Christer Gemzell, ordf., t. f. hovrättsfiskalen Erik Ekstedt, v. ordf., t. f. hovrättsfiskalen Frithjof Folkard von Scherling, sekr. och kassaförv., samt t. f. hovrättsfiskalen Tage Lundquist och bitr. hovrättsfiskalen Fritjof Sjögren. Under år 1930 har föreningen anordnat två sammankomster, en d. 9 maj, vid vilken lektor K. Thunell höll föredrag över ämnet "Några drag ur den grekiska rättens historia" och en d. 7 nov., vid vilken prof. Vilhelm Lundstedt höll föredrag över ämnet "Om rättstolkning".

 

    Juristföreningen för Skåne oeh Blekinge har under 1930 hållit tvenne sammanträden, ett i Hälsingborg d. 13 sept. tillsammans med Nordvästra Skånes juristförening och Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge, därvid föredrag hölls av presidenten K. Schlyter över ämnet "Om lagfarts- och inteckningsprotokollens avskaffande samt andra aktuella inskrivningsreformer", och ett i Malmö d. 13 dec. tillsammans med Malmö—Lunds Juristförening och Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge, därvid föredrag hölls av statsrådet N. Gärde över ämnet "Varför behöva vi en rättegångsreform?"

 

    Malmö—Lunds Juristförening har under 1930 hållit tre sammanträden, ett d. 15 april under ordförandeskap av rådmannen S. E. Tillström, därvid föredrag hölls av häradshövding Ivar Öhman över ämnet "Den nya testamentslagstiftningen", ett d. 15 nov, under ordförandeskap av presidenten K. Schlyter, därvid prof. Einar Sjövall höll föredrag över ämnet "Rättsmedicinska synpunkter vid obduktioner av nyfödda (strafflagen 14 kap. 22, 25 och 34 §§)", samt ett d. 13 dec. under ordförandeskap av advokaten jur. dr A. Roos gemensamt med Juristföreningen för Skåne och Blekinge (se föregående notis).
    Till styrelse för 1931 valdes: presidenten K. Schlyter, ordf., prof. C. G. Björling, v. ordf., landshövdingen G. V. Eiserman, borgmästaren P. Gamstorp,

NOTISER. 105assessorn G. Stenmarck, sekr., assessorn C. Rydbeck, skattm., och advokaten L, Jacobsson, klubbm.