Västmanlands Juristförening har under år 1930 hållit tre sammanträden, samtliga i Västerås. Vid sammanträde d. 21 juni höll advokaten Axel Hemming-Sjöberg i Uppsala föredrag om "Parts utsaga i rättegång". Revisionssekreteraren Harry Guldberg höll d. 11 okt. föredrag om "Den nya testamentslagstiftningen". Vid sammanträde d. 22 nov. återvaldes hittillsvarande styrelseledamöter och revisorer. Vid sistnämnda sammanträde lämnades av advokaterna F. Hydbom och Sigurd Hedensjö referat av rättsfall.
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Walter Murray, ordf., f. d. häradshövdingen Anton Wetlerling, v. ordf., borgmästaren Erik Nordkvist, rådmannen Gunnar Hedenström, länsassessorn Axel Rudberg samt advokaterna Ruben Nyman och Frithiof Wiklundh.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under år 1930 haft två sammanträden, varvid föredrag hållits av prof. Nils Stjernberg över ämnet "Steriliseringsfrågan" och av revisionssekreteraren Harry Guldberg om "Den nya testamentslagstiftningen". Vid årssammanträdet uttalade landshövding Karl Johan Stenström några varmhjärtade ord över avlidne ledamoten häradshövdingen Knut Ekbom i Härnösand. Klubben har från framlidna landshövdingskan Louise Rydings stärbhus mottagit en större bokgåva av juridisk litteratur.
    Styrelsen består av landshövding Stenström, ordf., advokaten Samuel Hesse, v. ordf., och länsnotarien S. A. Swedberg, sekr., med rådmannen Carl Gustaf Velander och e. o. hovrättsnotarien H. Björne som suppleanter. Till skattm. har styrelsen utsett e. o. hovrättsnotarien S. Ekbom och till klubbm. e. o. hovrättsnotarien Torsten Stjernberg. Revisorer äro e. o. hovrättsnotarien G. Frisk och advokaten Oskar Hjertquist.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1930 haft två ordinarie sammanträden. Föredrag har hållits av advokaten greve Greger C:son Lewenhaupt över ämnet "Om vederlag mellan äkta makar". Som styrelse fungera häradshövdingen frih. Erik Leijonhufvud, ordf., v. häradshövdingen Carl Johan von Essen, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt v. häradshövdingen Karl Ekeberg och rådmannen Birger Liljedahl, suppleanter. Klubben räknar 39 medlemmar.

 

    Norrbottens Juristförening, som bildades år 1928, hade sitt årssammanträde d. 28 juni 1930 å rådhuset i Luleå, därvid den förutvarande styrelsen, bestående av rådmannen Pontus Sandström, ordf., auditören Yngve Östergren,

NOTISER. 107sekr., och advokaten Jonas Landahl, klubbm., omvaldes. Årssammanträdet var besökt av omkring 25 medlemmar. Till föreningen äro de flesta juristerna i länet anslutna.