Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1930 sammanträtt fem gånger, varvid följande föredrag hållits: prof. Ragnar Knoph: "Trekk av den norske höiesteretts fysiognomi og av dens innsats i norsk rettsutvikling" (jfr SvJT 1930 s. 331), adv. frih. Georg Stjernstedt: "Brottmålsadvokatens verksamhet", doc. Karl Olivecrona: "Några ord om reformeringen av vårt inskrivningsväsende", jur. kand. Gösta Boéthius: "Till frågan om äganderättens grundlagsskydd" och hovrättsrådet jur. dr Kurt Lamm: "Ett par rättsfall till läran om avtal och fullmakt".
    Föreningen hade vid utgången av år 1930 följande ämbetsmän: statsrådet Åke Holmbäck, ordf., jur. kand. N. Viklund, v. ordf., jur. kand. I. Weidenhaijn, sekr., jur. stud. B. Strange, bibl. och v. sekr., fil. lic. och jur. kand. E. Stenkil, skattm., jur. stud. E. Mossberg, litteraturförest., jur. stud. G. Nachmanson, v. bibl., samt jur. stud. G. Åström, klubbm.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1930 hållit åtta sammanträden, varvid bl. a. förekommit följande föredrag: d. 8 mars av Forstander J. N. Bugge om "Politiets tekniske Hjæelpemidler", d. 31 mars och d. 1 april av prof. dr Edmund Mezger om "Die Lehre vom geborenen Verbrecher und die heutige Strafrechtswissenschaft. Biologische Probleme in dem heutigen Strafrecht" (föredragen anordnade i samarbete med Filosofiska föreningen i Lund), d. 5 april av kyrkoherden Hagbard Isberg om "Individen och ansvaret med hänsyn till samhällets barnavård", d. 29 sept. av prof. J. C. W. Thyren om "Dagsbotsprincipen", d. 27 okt. av prof. E. M. P. Widmark om "Förhållandet mellan berusningsgraden och alkoholkoncentrationen i blodet" (med diskussion) samt d. 5 dec. av Højesteretssagfører Ejvind Møller om "Sagføreren og den mundtlige Procedure". D. 15 nov. anordnades en animerad gåsfest. — Föreningen har under årets lopp stått i livlig förbindelse med Juridisk Discussionsclub i Köpenhamn.
    Föreningens styrelse har vid 1930 års utgång följande sammansättning: e. o. hovrättsnotarien Bo Pfannenstill, ordf., e. o. hovrättsnotarien H. Ingemanson, v. ordf., jur. stud. S. Pontén, sekr., jur. stud. I. Holm, v. sekr., och jur. stud. T. Johansson, skattm. Bibl. är universitetsbibliotekarien B. Möller och kompendieverksamhetens föreståndare är fil. kand. N. Granqvist.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska förening. Vid sammanträden under år 1930 ha följande föredrag hållits: d. 27 febr. av advokaten Helge Richter om "Engelska vittnesförhör", d. 17 mars av bankombudsmannen B. Åström om "Ett och annat om rembours", d. 14 april av revisionssekreteraren Harry Guldberg om "Den nya testamentslagstiftningen", d. 21 nov. av prof. Vilhelm Lundstedt om "Kampen i juridiken mellan rättfärdighetsidén och reella intressen" samt d. 2 dec. av taxeringskommissarien A. Gilljam "Om dubbelbeskattning av aktiebolags inkomst". Under året ha två rättsfallsdiskussioner ägt rum, nämligen d. 28 april med jur. stud. P. O. Hainer, och d. 13 nov. med jur. stud. Arvid Ribbing såsom inledare.

108 NOTISER.    Styrelsen hade vid 1930 års utgång följande sammansättning: jur. stud. Carl Swartling, ordf., Gert Rossander, v. ordf., Ivar Ahlström, sekr., J. Sjöwall, bibl., H. Gagge, skattm., samt A. Holmberg och Chr. Eberstein, suppleanter.