110 NOTISER.    Dödsfall. F. d. häradshövdingen Oscar Ludvig Maximilian (Max) Schenström avled i Västerås 26 nov. 1930. Han var född 1843. Han avlade studentex. i Uppsala 1863 och hovrättsex. där 1867. Efter domsagetjänstgöring utnämndes han till vice häradshövding 1870 och till häradshövding i Västmanlands norra domsaga 1883. Detta ämbete lämnade han 1913 på grund av uppnådd pensionsålder. S. tillhörde 1897—1899 och 1902 riksdagens andra kammare och var även under en följd av år ledamot av Västmanlands läns landsting.
    Hovrättsrådet Stellan Christer Mörner avled i Sthm 30 nov. 1930. M. var född i Malmö 1881. Han avlade studentex. i Lund 1900 och jur. u. kand. ex. där 1906. Han började tjänstgöra i Svea hovrätt 1911 och blev där e. o. assessor 1914, assessor 1916 och hovrättsråd 1920. Fr. o. m. 1919 var M. led. av vattenöverdomstolen. Han har utgivit Harriet Löwenhielms dikter.
    Häradshövdingen Gustaf Wilhelm Mårten Rogstadius avled i Arvika 30 nov. 1930. R. föddes i Nyköping 1866, avlade studentex. i Uppsala 1884 och jur. u. kand. ex. där 1892. Efter domsagetjänstgöring och tjänstgöring såsom fiskal och adjungerad led. i Göta hovrätt utnämndes R. 1908 till häradshövding i Jösse domsaga. Han var sedan 1911 stadsfullmäktig i Arvika.
    Hovrättsnotarien Ivar Wieslander avled i Jönköping 4 dec. 1930. Född i Förslöv, Kristianstads l., 1862, avlade W. i Lund studentex. 1881 och hovrättsex. 1886. Han blev vice häradshövding 1891 och notarie i Göta hovrätt 1894. Denna befattning lämnade han 1929 med pension. W. var 1902 — 20 ordf. i Sveriges allmänna biodlareförening och redigerade i många år dess tidskrift.
    Rådmannen David Georg Bergendahl avled i Växjö 29 dec. 1930. Han var född i Strömstad 1886, avlade studentex. i Växjö 1907 och jur. kand. ex. i Lund 1912. Efter tingstjänstgöring blev B. 1918 rådman i Kristinehamn. 1922 blev han förste rådman i Växjö.

 

    Regeringen. K. M:t har d. 12 dec. 1930 beviljat konsultativa statsrådet Sven Erik Österberg begärt entledigande från statsrådsämbetet samt till statsråd utnämnt och förordnat expeditionschefen, utnämnde häradshövdingen i Hallands läns södra domsaga Anton Rundqvist.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 19 dec. 1930 utnämnt och förordnat förste kanslisekreteraren i justitiedepartementet, jur. lic. Israel Myrberg att vara kansliråd i K. M:ts kansli.

 

    Sinnessjuknämnden. K. M:t har d. 12 dec. 1930 förordnat f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, medicinalrådet Einar Kjeldgaard Lauritzen, prof. Alfred Petrén och riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson att för tiden fr. o. m. d. 1 jan. 1931 t. o. m. d. 31 dec. 1933 vara ledamöter av sinnessjuknämnden. Självskriven ledamot av nämnden är chefen för medicinalstyrelsen generaldirektör Nils Hellström. Till suppleanter har K. M:t s. d. förordnat häradshövdingen Theodor Borell, hovrättsrådet Christer Weidenhielm, f. d. generalfältläkaren Fritz Bauer, medicinalrådet Karl Magnus Herrlin, prof. Viktor Wigert, hospitalsläkaren Hjalmar Källmark, fru Karin Fjällbäck-Holmgren och ledamoten av riksdagens andra kammare Ernst Eriksson. Landshövding Hammarskjöld har förordnats att vara ordf. i nämnden.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt och förordnat:
    d. 21 nov. 1930 hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Hugo Ericsson fr. o. m. d. 1 dec. 1930; samt
    d. 4 dec. 1930 hovrättsrådet i Svea hovrätt Jacob Tersmeden fr. o. m. d. 1 jan. 1931.
    K. M:t har vidare d. 19 dec. 1930 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Per v. Ehrenheim, Orvar Bäcksin, Klas Hedström och Olof Odencrants att fr. o. m. d. 1 jan. t. v. t. o. m. d. 30 juni 1931 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

NOTISER. 111    Under 1930 har förordnande första gången att tjänstgöra såsom revisionssekreterare meddelats d. 16 jan. för assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Dahlman; d. 31 jan. för assessorn i nyssnämnda hovrätt Carl Ludvig Werner; d. 7 febr. för assessorn i samma hovrätt Knut Ulfsparre och assessorn i Göta hovrätt Gustaf Eriksson; d. 21 febr. för assessorerna i Svea hovrätt Robert Nordenadler och Konrad Persson; d. 28 febr. för assessorn i Svea hovrätt Sven Nyström; d. 7 mars för assessorn i Svea hovrätt Mauritz Wijnbladh; d. 25 april för v. häradshövdingen Karl-Fredrik Pfeiffer och d. 29 aug. för assessorn i Svea hovrätt Sigge Lindby.