Hovrätterna. K. M:t har d. 30 dec. 1930
    dels utnämnt och förordnat assessorn och fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Olof Alsén att vara hovrättsråd i samma hovrätt, med förklaring tillika att utnämningen icke skall föranleda rubbning i hans förordnande att vara byråchef för lagärenden i socialdepartementet,
    dels ock förordnat e. o. notarierna vid Svea hovrätt Martin Mellbin och Tage Boye att vara assessorer vid samma hovrätt.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har d. 30 dec. 1930 förordnat kammarrådet Tom Wohlin att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1931 t. v. t. o. m. d. 30 juni 1932 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 21 nov. 1930 utnämnt och förordnat revisionssekreteraren Emil Sandström att fr. o. m. d. 1 dec. 1930 vara häradshövding i Sollentuna och Färentuna härads domsaga.
    Vidare har K. M:t d. 4. dec. 1930
    dels beviljat häradshövdingen i Hallands läns norra domsaga Carl Rutger Åberg avsked från häradshövdingämbetet med utgången av år 1930,
    dels transporterat och förordnat häradshövdingen i Norra Hälsinglands domsaga Nils Wihlborg att fr. o. m. d. 1 jan. 1931 vara häradshövding i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga,
    dels ock utnämnt och förordnat följande personer att fr. o. m. d. 1 jan. 1931 vara häradshövdingar: expeditionschefen i försvarsdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Anton Rundqvist i Hallands läns södra domsaga, revisionssekreteraren Hellmuth Wöhler i Vättle, Ale och Kullings härads domsaga samt vice häradshövdingen Hjalmar Torell i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga.
    V. häradshövdingen Sven Nordlund har d. 30 dec. 1930 på därom gjord framställning fr. o. m. d. 1 jan. 1931 entledigats från honom d. 6 juni 1925 meddelat förordnande att vara v. häradshövding.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 19 dec. 1930 beviljat borgmästaren i Filipstad Thore Bergstrand avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. d. 1 jan. 1931, samt
    d. 30 dec. 1930 utnämnt och förordnat förste assessorn vid Stockholmsrådhusrätt Johan Lillieros att vara rådman i Stockholm.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har d. 19 dec. 1930 förordnat t. f. notarien vid överståthållarämbetet för polisärenden Gunnar Biörklund att fortfaran det. v. under år 1931 uppehålla biträdande polisdomarbefattningen vid polisdomstolen i Stockholm.

 

    Stockholms Högskolas styrelse har d. 18 dec. 1930 till docent i kriminalteknik vid högskolan förordnat dr Harry Söderman. Förordnandet skall underställas universitetskanslerns prövning. Doc. Söderman, som är född d. 24 aug. 1902, har d. 12 maj 1928 vid universitetet i Lyon kreerats till docteur ès science på grund av bl. a. en av honom författad avhandling med titeln »L'expertise des armes à feu courtes» (Lyon 1928). Bland hans övriga tryckta arbeten märkes den i förening med länsnotarien E. Fontell utgivna »Handbok i kriminalteknik» (Sthm 1930).